Revizor 3/2010

Uvodnik

(Editorial)

Nekateri se morda še spomnite, lahko rečem že kar stare radijske oddaje Kam plovejo naše ladje. In smo potem izvedeli, od kod in kam plove posamezna ladja in kdaj bo predvidoma tja priplula. Malo figurativno sedaj: Kam plovejo naše ladje, gospodje politiki, kaj in kje je naslednja postaja? Ali drugače – ali so cilji začrtani; pa kateri so in katere nameravate najprej izpolniti? Skratka, imate vizijo, program? In seveda boste rekli, da je izhodna strategija sprejeta. V redu – pohvaljeni! Ampak če je na papirju vse v redu, kaj pa praksa? Kje so ukrepi? Poslušam radio, gledam televizijo: danes tako, tak osnutek ali predlog nekega predpisa, jutri ali včasih že kar včeraj, najkasneje pa danes popoldne ali pa jutri, ko nekomu predlagane rešitve ne ustrezajo in se glasno upre, zagovarja svoje interese, kar je logično, pa zopet drugače. In čez nekaj dni predstavi svoja stališča spet druga interesna skupina, pa je zopet na mizi nova rešitev. In vsakdo, ki ima, kot pravimo, pet minut časa, oziroma tisti, ki je najbolj glasen in se na vse zadeve najbolje spozna, ima pravico vsemu oporekati. Seveda je večina predlaganih rešitev in ukrepov takih, ki vsem ali pa nekaterim skupinam zmanjšujejo že pridobljene pravice. In pa seveda večno ponavljana misel, da jim država kar nekaj mora dati! Brez samokritičnosti, brez pogleda prek lastnega nosu, da ne rečem na jutrišnji dan, brez razmisleka o tem, da je žakelj prazen in ga bomo morali v prihodnje zelo pridno polniti. To je demokracija, so me podučili! Oblast ljudstva. Ali res? Morda bi se dalo temu celo pritrditi in nekako ugotavljam, da kar velika večina demokracijo razume zgolj in le kot orodje za ohranitev ali celo pridobitev novih in večjih pravic in morda celo privilegijev, pridobljenih na vse mogoče načine. Hm, kaj pa kake dolžnosti, pa obveznosti, pa kaka skrb za skupno dobro, morda celo prava in poštena solidarnost?

Jaz pa si vendar demokracijo, vodenje in vladanje, gospodarjenje in vse kar spada zraven, predstavljam morda malo po svoje in seveda zagotovo tudi idealistično naivno. Imamo vlado – voditelje, izbrane predstavnike ljudstva, ki smo jim zaupali vodenje države, jih izvolili in jih pooblastili, da nam vladajo. Torej, gospodje, pripravite najboljše možne rešitve za vse nas državljane, za dobro Slovenije, povejte, da bo treba zategniti pasove, jih najprej sami zategnite in predvsem ne cincajte, odločajte se in odločite se, torej ... vladajte. Saj ste se ravno za to potegovali na volitvah in nas prepričevali, da to hočete in da to tudi obvladate. To ste hoteli in to imate. No, in če ne bo rezultatov ali če bo glas ljudstva hotel drugače, saj se ve, bodo spet volitve. Tako približno jaz gledam na demokracijo, ki za mene tudi približno ne bi smela biti anarhija. Kaj pa vem, ampak včasih si kar nekako želim "močnega" vladarja, ki bo kdaj tudi udaril po mizi, morda celo komu primazal kako "zaušnico" in ne bo vedno v vsem iskal nekih velikokrat gnilih kompromisov ter hkrati predvsem pazil na to, da se ne bi komu zameril. Ali res ne morete narediti reda najprej pri sebi ter predlagati in sprejeti jasne in nedoumne zakonodaje, pa na primer zmanjšati števila zaposlenih v upravi, izboljšati učinkovitosti dela, poenostaviti postopkov, stopiti na prste tajkunom in tajkunčičem, kaznovati nespoštovalce zakonov, zaostriti odgovornosti na vseh področjih ... skratka zagotoviti, da bi država delovala na vseh področjih? In na drugi strani bi pričakoval, da jasno poveste in s predpisi podprete razvoj podjetništva, samoiniciative, prodornosti ter ustvarite možnosti, da bi vsakdo sam skrbel najprej zase in seveda s tem tudi za razvoj vse naše skupnosti.

Kakorkoli že: slej ko prej bo treba sprejeti treba težke in nepriljubljene odločitve, včasih globoko zarezati v nekatere pravice ter hkrati pokazati na možne rešitve in dati upravičeno upanje, da je luč na koncu predora, in pokazati, kako lahko pridemo tja. Seveda upam, da odgovorni veste, kam naj bi plule naše ladje!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Notranje revidiranje priprave načrta razvojnih programov občine

Internal Auditing of the Preparation of Development Plan Schemes in Municipalities
Mag. Marjeta Štrus

Povzetek
Notranja revizija je neodvisna dejavnost v občini, katere namen je zagotavljanje objektivnosti. Njena dejavnost zajema tudi svetovanje, katerega namen je izboljševati poslovanje občine in mu dodajati vrednost. Notranja revizija pomaga občini dosegati cilje z načrtovanim in urejenim načinom dela pri presojanju in izboljševanju postopkov obvladovanja tveganj, kontroliranja in vodenja.
V prispevku bom predstavila notranje revidiranje kot enega ključnih dejavnikov sodobnega upravljanja in vodenja nasploh v lokalni samoupravi. Podrobno bom predstavila metodologijo za notranje revidiranje priprave načrta razvojnih programov občine.

Summary
Internal auditing is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value to and improve the operations in a municipality. It helps the municipality accomplish its objectives by a systematic and disciplined approach to the evaluation and improvement of effectiveness in risk management, control and governance processes.
The article presents internal auditing as one of the key factors of modern management in general and in local communities. It presents in detail the methodology of internal auditing for the preparation of development plan schemes in a municipality.

JEL M41 M42 H72
UDK 657.6:336.14:352


Kritika vrednotenja po pošteni vrednosti

Critics of Fair Value Measurement
Aleksandra Petejan

Povzetek
Kot podlaga za merjenje postavk v računovodskih izkazih se vedno bolj uveljavlja metoda vrednotenja po pošteni vrednosti. V letu 2009 so bili izdani prenovljeni mednarodni računovodskega poročanja, v katerem so predstavljena obvezna razkritja v zvezi z merjenjem po pošteni vrednosti. Prenova standardov temelji v veliki meri na ameriškem standardu SFAS 157.
Vrednotenje po pošteni vrednosti naj bi zmanjšalo zahtevnost razumevanja računovodskih izkazov. Informacije in podatki, pridobljeni v procesu vrednotenja, naj bi razkrivali korist od sredstva. Predstavljanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti sicer poveča njihovo informacijsko vrednost, hkrati pa se pojavljajo različni dvomi.
V prispevku bodo predstavljeni izsledki izbranih raziskav o vplivu vrednotenja po pošteni vrednosti na uporabnost informacij in podatkov za uporabnike računovodskih izkazov.

Summary
Fair value method is becoming more and more popular as a basis for the measurement of financial statement items. In 2009 revised International Financial Reporting Standards were issued, in which mandatory disclosures in connection with fair value measurement are presented. The revision of standards is mostly based on American standard SFAS 157.
Fair value measurement is expected to reduce the complexity of understanding financial statements. Information and data acquired in the valuation process should show the asset's value in use. Recognition of economic assets in financial statements measured at fair value increases their informative value; however, there are also doubts.
The article explains the findings of selected researches regarding the influence of fair value measurements on the usefulness of information and data for the users of financial statements.

JEL G12 M00 M41
UDK 657.92(497.4)


Sodobni tržni in netržni prenos dobrin ter vloga računovodenja

Contemporary Market and Non-Market Transfer of Goods and the Role of Accountancy
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Prispevek na neodvisen in kritičen način obravnava okoliščine tržnih in netržnih razmerij na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Opisuje tudi zamisli, ki so se v Sloveniji pred več kot 25 leti pojavljale v tedanji samoupravni gospodarski ureditvi in so sedanjim generacijam strokovnjakov povsem neznane, čeprav se še vedno lahko skrivajo celo za nekaterimi rešitvami, ki se danes pojavljajo kot povsem sodobne.

Summary
The paper deals with the conditions of market and non-market relations in the field of economic and non-economic activities in an independent and critical manner. In this connection, it is also a reminscence of concepts emerging in Slovenia 25 years ago in the then self-government economic system and totally unknown to the present-day generations of professionals, even though they could be hidden in some solutions which are now appearing as completely modern.

JEL A12 M41 R1
UDK 657:330(497.4)


Pribitek za tveganje malega podjetja

Small Stock Premium
Mag. Ivan Kebrič

Povzetek
Avtor obravnava uporabo pribitka za tveganje naložbe v mala podjetja. Prikazani so izsledki različnih študij tega pribitka. Obsežno analizo te sestavine sta opravila Grabowski in King, pri čemer sta pribitke ocenila za 25 različnih razredov ob različnih opredelitvah velikosti podjetja. Pomemben del premije je posledica dogajanj v januarju, pri čemer izločitev tega meseca iz opazovanj vpliva na bistveno zmanjšanje pribitka za tveganje naložbe v mala podjetja. Avtor ocenjuje velikost pribitka za ZDA, Evropo in Japonsko, pri čemer ocene temeljijo na razliki v donosu indeksov, ki ponazarjajo gibanje cen velikih in malih podjetij.

Summary
The article presents the analysis of small stock premium. Several studies of small stock premiums are discussed. Grabowski and King presented a set of estimates where the premiums were computed for stocks in 25 different size classes with size measured on eight different dimensions, not only on market capitalization. Much of the premium is generated in January and eliminating that month from calculations would dissipate the entire small stock premium. The author estimates the small stock premium for USA, Europe and Japan using large and small cap indices.

JEL G10 G12 M41
UDK 336.76