Revizor 4-5/2003

Uvodnik

(Editorial)

Pa smo tudi muhasto mirni april preveslali. Ali ste lepo preživeli prvomajske praznike? Kje ste bili? Doma, ali pa ste vandrali po svetu s svojimi najdražjimi in morda občudovali lepote romantičnega Pariza, svetovljanskega Londona, urejenega Dunaja ali pa si kosti pregrevali na fantastično zapeljivih Kokosovih otokih? Upam, da vam je bilo lepo in da ste se spočili. Kakšna ironija: saj prvi maj je le praznik dela in večina si želi, da tega dne ne bi delala, ampak uživala. In prav je tako. Ampak, bi dejal večni skeptik, tudi delo je užitek ali je lahko užitek. Če ga le ni preveč. Tako kot z vsako stvarjo. Kot preveč lepega in dobrega lahko škodi in izgubi svoj čar, ker se potem na to kar navadiš. Kot na vsakdanje zadeve: je to le požirek vode namesto žlahtnosti okusa rdečega vina? Pa saj je dobra voda lahko še boljša od vina. Mogoče je to celo res, ampak jaz bi se vedno odločil za izbrano vino.
V tej dvojni številki tudi letos objavljamo poročilo o delu Inštituta. Ga boste prebrali? Mislim, da brez pretiravanja lahko zapišem: veliko je bilo postorjenega. Seveda bi lahko bilo še več. Ker je v poročilu morda premalo poudarjeno, je treba na tem mestu dodati, da je bilo lansko leto za Inštitut zelo pomembno, še posebej kar se tiče revizijske stroke, saj je začel aktivno delovati revizijski svet - predvsem po zaslugi njegovega prvega predsednika kolega Vilija Pernerja. Vsak začetek je težak, ampak z zagnanim pristopom se premagajo tudi najhujše ovire. Ovir pa je bilo v lanskem letu kar nekaj. Naj omenim le še veliko dela ter strokovnega in včasih tudi malo drugačnega napora, povezanega z lastninjenjem zavarovalnic. Mislim, da smo svoje delo na tem področju opravili na visoki strokovni, moralni in etični ravni. Verjemite, ni bilo enostavno, tako kot sedaj morda navzven izgleda. Ah, pa kaj. Kar je bilo, je bilo, pogled moramo usmeriti v prihodnost.
Le še tole: Smo že kar globoko v maju, za marsikoga v najlepšem mesecu. Maj - mesec pomladi, mesec mladosti (za malo starejše in tudi tiste, ki objokujete neizživeto mladost), mesec življenja in mesec novega življenja, pa seveda mesec ljubezni, ko se nam kri hitreje pretaka, skratka, mesec pričakovanj vsega lepega, pa še mnogo lepšega, in še vedno mesec mladosti (še pomnite, tovariši?). Mesec, ko nas lahko tudi nemir vznemirja in piš toplega vetra ponese in zanese tja daleč, daleč, od koder nočemo več nazaj. Kakorkoli in karkoli že: lepo je maja, ko se sklepajo in potrjujejo nove ali obnavljajo stare vezi, ko srce hitreje bije in vse vidimo tako, kot želimo. Da bi le lahko bilo tako skozi vse leto! Res! Ampak vse to je treba doživeti. Ne zamudite trenutka večnosti in krika nevidnega premika ustnic! Potrudimo se! Spočili ste se, in sedaj poleg krutih vsakodnevnih naporov in bremen poskušajmo izstopiti iz svetlobe mrzlosti zime.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Prevare, korupcija in notranji revizor

(Fraud, Corruprion And Internal Auditor)
Mag. Dragica Povh

Povzetek
Notranji revizor mora imeti dovolj znanja, da odkrije znamenja prevar in korupcije, vendar se od njega ne pričakuje tolikšno strokovno znanje kot od oseb, katerih glavna naloga je odkrivanje in proučevanje tovrstnih dejanj. Ovrednotiti mora, kolikšno bi utegnilo biti tveganje prevar in korupcije, ter oceniti ustroj notranjih kontrol, dejavnike tveganja prevar in korupcije pa upoštevati v načrtih revizij.

Summary
Internal auditor shall have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud and corruption but he is not expected to have the expertise of a person who is primarily engaged in detecting and investigating fraud and corruption. Internal auditor should be able to evaluate risk exposure to fraud and corruption, to assess the system of internal control, and to prepare such audit plans in which risks of fraud and corruption are taken into consideration.


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih

(Organisation of Accounting in Slovene Companies)
Dr. Marjan Odar,
dr. Slavka Kavčič,
dr. Stanko Koželj

Povzetek
Slovenski inštitut za revizijo je skupaj z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Ekonomsko fakulteto v Ljubljani v letu 2002 ponovno opravil raziskavo o razvitosti računovodske funkcije v slovenskih podjetjih. V tej številki objavljamo prvi prispevek, ki se nanaša na organiziranost računovodstva v podjetjih, zajetih v raziskavo. Med izsledki raziskave so predstavljeni osnovni podatki o podjetjih, zajetih v raziskavo, o številu zaposlencev v računovodstvu in oddelkih, ki so pomembni za delovanje računovodske funkcije, o tem, ali podjetja sama opravljajo računovodsko funkcijo ali pa jo opravlja nekdo (računovodski servis) zunaj podjetja.

Summary
In 2002, The Slovenian Institute of Auditors, in cooperation with the Association of Accountants, Treasurers and Auditors of Slovenia, and with the Faculty of Economics, repeated the research on the development of the accounting function in Slovene companies. In this volume, the first paper on that research is presented, dealing with the organization of the accounting function in companies included in the research. The results provide basic data on the companies included, on the number of employees working in accounting departments and in the departments that are important for the functioning of the accounting, as well as on the performance of the accounting function within the company or by outsourcing the task to some external accounting firm.


Računovodski izkazi in revizija kot podpora strateškemu poslovodenju

(Financial Statements and Audit in Support to Strategic Management)
Dr. Boris Tušek

Povzetek
Temeljne naloge strateškega poslovodenja so opredelitev strateške vizije, jasna predstavitev ciljev podjetja in načinov njihovega uresničevanja ter sprejemanje ukrepov za njihovo uspešno izvedbo. Vse to pa ni izvedljivo brez zanesljivih in verodostojnih računovodskih informacij, zlasti tistih iz revidiranih računovodskih izkazov, torej izkazov, ki so neodvisno in nepristransko presojeni in katerih resničnost in poštenost sta ocenjeni.

Summary
Definition of the stategic vision, clear presentation of the company's goals and ways of their implementation together with appropriate measures for their achievement are fundamental tasks of any strategic management. All that, however, cannot be realized without reliable and authentic accounting information disclosed in audited financial statements; the statements which have been impartially and objectively assessed and their truthfulness and fairness have been stated.


Organiziranost finančnega področja nalog in izvajanje teh nalog v slovenskih podjetjih - izidi ankete

(Organization and Implementation Aspects of Financial Function in Slovene Enterprises - a Survey)
Mag. Aleš Berk

Povzetek
Prispevek obravnava sedanje stanje na področju poslovnih financ v Sloveniji. Sekcija za poslovne finance pri Slovenskem inštitutu za revizijo je s pomočjo Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete v Ljubljani izvedla anketo, ki je omogočila obširno raziskavo organiziranosti, informiranja, izvajanja in uporabe meril za odločanje v okviru finančnega področja nalog v slovenskih podjetjih. Izidi bodo predstavljeni po vsebinsko zaključenih sklopih. Prispevek bo predstavil metodično izhodišče raziskave, sestavo anketiranih podjetij in njihove osnovne značilnosti. Podrobneje bo obravnaval organiziranost, cilj poslovanja podjetja in pomen poslovnofinančnih načel.

Summary
The paper deals with the current situation in a field of corporate finance in Slovenia. The Section for Corporate Finance of The Slovenian Institute of Auditors, in cooperation with Research Center of Faculty of Economics, has carried out a survey which enabled extensive research of organizational, informational and executive segments of financial function in Slovene enterprises. The paper first introduces the methodological background of the research and continues with a description of the structure of the enterprises in the sample, gives their basic characteristics, and finally explains three areas of special interest: organizational structure, goal of the enterprise and the meaning of sound corporate finance principles.