Revizor 4-5/2004

Uvodnik

(Editorial)

No, se sedaj kaj drugače počutite, spoštovani bralke in bralci? Vas je vstop v Evropo kaj spremenil? Ste ponosni in vas je prvotno vsesplošno navdušenje ob tem, da smo dobili tudi evropsko državljanstvo, že minilo, ali pa ste ugotovili, da se praktično še nič posebnega ni zgodilo? Tudi za to dvojno številko Revizorja bi lahko ugotovili, da je na neki način zgodovinska in nekaj posebnega, saj naj bi aprilski del brali kot še samo Slovenci, majskega pa kot že tudi Evropejci. Pa imamo sedaj drugačno pamet, drugačen pogled na življenje? Mogoče je to splet okoliščin, ampak letošnji prvi maj si bomo po vsej verjetnosti zapomnili. Toda to, da se je vse skupaj zgodilo v maju, za marsikoga najlepšem mesecu, mesecu mladosti in ljubezni, ima lahko tudi simboličen pomen. Saj veste, maj - mesec, ko življenje zaživi, mesec mladostne energije, ki nas ne glede na to, kje smo in kje živimo, vznemirja, nam vlije dodatne volje in energije, ko nas obišče Zeleni Jurij in ko se začne kri hitreje pretakati po žilah. Maj, ko komaj čakamo, da se nekaj v nas spremeni, nas premakne, in ko polni pričakovanja čakamo na nekaj, za kar še sami ne vemo, kaj točno to je. Kakor koli že - v novo okolje moramo vstopiti ponosno in z dvignjeno glavo. Zavedati se moramo svojih korenin in jih ohranjati ter spoštovati svoj izvor in negovati spomin nanj, kajti le tako bomo ohranili sebe in tudi vse tisto lepo, kar smo skupaj doživeli in doživljali, ter ohranili ideale, za katere smo se razdajali, vanje verjeli in verovali, jih zagovarjali in branili ter - priznajte ali ne - bili tudi srečni. In to šteje. Ali, kot bi rekel pesnik: In je čas, in so trenutki, in je viharna norost življenja, in je upanje, in je pričakovanje nečesa, za kar še sami ne vemo, kaj to je. Ampak, časa ne moremo ustaviti in ne moremo živeti le za trenutke; živeti moramo polno in, priznajmo, lepo je izkoristiti čas in piti trenutke iz čaše skrivnosti. Ali bo jutri v razširjeni domovini še tako, ali pa bo del nas okorno ohromljen in neizživet?

Ampak, majev bo še veliko, tudi evropskih. Mesec novega življenja pride vsako leto, in ne samo letos, ko kljub temu da smo se nečemu odrekli, ko stopamo v nova razmerja in so pred nami novi izzivi, pričakujemo praktično isto in enako, kot smo pričakovali včeraj. Ker tisto pravo, kar v nas morda prikrito tli, pa žge, nas spodbuja in vznemirja, čemur se nočemo odpovedati, kar je v naši naravi in naših genih, česar ne moremo in ne smemo zavreči ali čemur se ne moremo odpovedati, teče dalje. Tako kot vi tudi jaz nekje globoko v sebi priznavam: to je tudi pomlad, pa začetek novega življenja tako ali drugače, resnično in literarno, pa tudi maj, ko me duša in misli zanesejo, tako kot vse vas, le priznati si morate. Pošteno. Odkrito. Saj vem, da ne želite lagati samim sebi, čeprav je tudi res, da poznam kar nekaj takih, ki namišljene življenjske cilje uvrščajo pred izbiro duše. Pa pustimo to, prepustimo se življenju, tistemu prvemu, ki ga najbolje in resnično doživimo v skritem kotičku duše. In tako nas in mene zanese v svet, ki je idealen, zanese me v mladost, zanese me tja, kjer si vsi želimo biti. Kam? Vprašam vas, kam? Le v Evropo, in ali v Evropo in tudi v Evropi še kam? Poznate pot in odgovore skrivnosti? Naj vas (pa tudi mene) že enkrat in za vedno zanese:

  • tja, kjer se z vso silovitostjo porajajo, izbruhnejo in se pretakajo sokovi življenja;
  • tja, kjer listje ponovno ozeleni, tja, kjer drevje znova vzbrsti, tja, kjer vse poganja, raste, se razvija in zeleni neodvisno od ovir, preprek in nerazumevanja; tja si bomo izbrali pot;
  • tja, kjer nam bo lepo, kjer se bomo brez besed razumeli in razdajali, kjer bomo vedeli, zakaj in čemË smo skupaj.

In povem vam: tega ne boste našli ne v Evropi ne kje drugje; to je v nas samih, in tega nam niti Evropa niti kdo drug ne more dati. To je v nas, ali pa morda ni? Verjemite, je, je v vsakem od nas, le malo se moramo potruditi in pobrskati ter vse to izvabiti iz najglobljih in najbolj skritih kotičkov našega zavedanja. Torej: živite življenje, pa naj bo to tudi evropsko obarvano, živite in uživajte novo življenje, veselite se vsakega trenutka, delajte tisto, kar vas veseli, sledite svojim ciljem, idealom, bodite taki, kakršni ste: pa čeprav včasih odtrgani, pa nerazumljeni, pa prekleti in zaničevani; skratka, človeški, in jaz bom dodal - bodite in bodimo malo noro človeški, naj se nam trga po dolgem in počez, kajti če tega ne bomo storili, ne bomo nikoli vedeli, kaj to je.

Tole pa je bilo, kaj? Še več bi vam rad povedal, vas usmeril v razmišljanje o vsaki, tudi evropski pomladi, o vsem lepem, o tem, da razmislimo tudi o tistih trenutkih, ko nam glas zadrhti, ko se beseda težko izgovori, se koža naježi in misel izleti, ko nas ponese, pa čeprav včasih kamen zaječi, se hrast v zelenju pomladi zašibi in celo jeklo solzo potoči! Ampak. Povem vam: to je to: je vse od A do Ž, pa tudi Evropa vmes, vse pa je dobro staro življenje, pa, upajmo, morda tudi novo in pa noro, ki še ni bilo doživeto, in razen z igralci usode nikoli ne bo, ter ga bo vsakdo v vsakem trenutku doživljal in ga doživlja iz svoje intimnosti. Evropa je tu in je tu zmeraj bila, pomlad, maj in življenjskost pa tudi. Torej - kaj še oklevate, na kaj čakate in kaj pričakujete? Vivat!!!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Odgovornost zunanjega revizorja pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih

(Auditor'S Responsibility to Consider Frauds in an Audit of Financial Statements)
Janja Skamlič

Povzetek
Zakon o revidiranju opredeljuje, da daje revizor neodvisno strokovno mnenje o tem, ali računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid pravne osebe v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Pričakovanja lastnikov se stopnjujejo, na drugi strani pa mora revizor v skladu s tem spreminjati način svojega dela. Ena izmed pomembnih in ključnih sprememb v zadnjih mesecih je vsekakor posodobitev mednarodnega standarda revidiranja 240, ki obravnava revizorjevo odgovornost do odkrivanja prevar. Revizija ni več samo golo potrjevanje postavk v bilanci stanja ali izkazu poslovnega izida, temveč tudi širše gledanje in razumevanje poslovanja, ki poteka za posamezno postavko. Vendar pa revizijska stroka z novim standardom revizorjem ne nalaga odgovornosti za odkrivanje prevar, temveč jih spodbuja, da s svojo poklicno nezaupljivostjo sodelujejo tudi na tem področju.

Summary
The Slovenian Law on Auditing states that auditors provide independent professional opinion about true and fair presentation of legal persons' financial position and operating result in their financial statements. Expectations of shareholders and other users of companies' financial information are increasing and, in line with that, auditors have to adapt their work methods and approach. One of the main and key changes in the near past was the revision of International Standard on Auditing 240 in February 2004, dealing with auditor's responsibilities in the detection of frauds. The audit is no longer mere checking of items in the balance sheet and income statement; it shall also comprise a broader view and understanding of the business underlying the transactions behind a balance sheet item. By this new standard, the audit profession not only entrusts auditors with the responsibility to consider fraud but also encourages them to employ their professional mistrust in detecting it.


Dividendna politika podjetij slovenskega borznega in prostega trga

(Dividend Policy of Slovenian Quoted Companies)
Dr. Sergeja Slapničar

Povzetek
Področje proučevanja, izkazovanja in razdeljevanja dobička je zelo obsežno, in čeprav se z njim ukvarjajo raziskovalci že več kot petdeset let, dokončnih odgovorov o tem, kako razdelitev dobička v obliki dividend vpliva na vrednost podjetja oziroma kateri dejavniki vplivajo na razdelitev, še ni dalo. V prispevku bodo na kratko povzete ugotovitve in razlage obstoječih študij o prenovljeni pravno-računovodski ureditvi razdelitve dobička v Sloveniji. Sledil bo pregled teorij o dividendni politiki podjetij. Osrednji namen prispevka je preveriti nekatere v teoriji predlagane dejavnike, ki vplivajo na dividendno politiko slovenskih borznih podjetij: dobičkonosnost, lastniško strukturo in nagrajevanje uprav. Empirična analiza je zajela podatke iz letnih poročil in sklepov skupščin za leto 2002. Izsledki kažejo, da dobičkonosnost in nagrajevanje uprav značilno vplivata na velikost dividend glede na tržno vrednost podjetja, ne pa tudi lastniški delež državnih in zasebnih skladov ter finančnih posrednikov.

Summary
Profit disclosure and distribution has been intensively studied for the last 50 years, nevertheless it has not produced conclusive and widely-accepted answers to the questions whether profit distribution affects market value and what determines dividend payout ratio. The author summarizes Slovenian regulations in the field and presents some previous theoretical discussions of it. In the next section the paper provides an overview of the reference papers researching dividend policies in the world capital markets. The purpose of the paper is to test the impact of profitability, ownership-structure and senior executives' profit sharing on profit distribution. The sample consists of 102 Slovenian companies quoted on Ljubljana Stock Exchange in December 2002. Data is gathered from their annual reports and shareholders' meetings resolutions published on the Internet. The results confirm a positive impact of profitability and senior executives' profit sharing, whereas the ownership share of State and private investment funds is, contrary to the hypothesis, not found significant.


Predstavitev Mednarodnega računovodskega standarda 7 - izkaz finančnega izida

(Presentation of IAS 7 - Cash Flow Statements)
Janez Lipnik

Povzetek
Sestavina popolnih računovodskih izkazov je tudi izkaz finančnega izida, je pa novejšega datuma, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Uporabnikom daje koristne informacije o pridobivanju in porabi denarnih sredstev, ki jim pomagajo pri sprejemanju najpomembnejših gospodarskih odločitev. V izkazu finančnega izida izkazani prejemki in izdatki naj bi temeljili na denarnem toku, zato je treba tisto poslovanje, naložbenje in financiranje (vlaganje), ki ne zahtevajo uporabe denarnih sredstev, izključiti iz izkaza finančnega izida. In ker običajno daje izkaz finančnega izida, sestavljen po neposredni metodi, uporabnikom kakovostnejše informacije, se priporoča uporaba slednje. Prispevek pa obravnava tudi druge pomembnejše rešitve, ki jih bo treba upoštevati pri sestavljanju tega izkaza in pri razkrivanju.

Summary
A component of complete financial statements is the cash flow statement, which is of a more recent date than the balance sheet and income statement. It provides the users with some useful information on how the cash has been generated and utilized, which helps the in taking some most important economic decisions. The cash inflows and cash outflows reported in the cash flow statement should be based on the cash flow alone and, therefore, all operating, investing and financing activities for which no cash is needed shall be excluded from the cash flow statement. Since the cash flow statement prepared by directs method provides better quality of information for the users, this method has been recommended. The article also deals with some other important solutions which will have to be taken into consideration when preparing and disclosing this statement.