Revizor 4-5/2007

Uvodnik

(Editorial)

Ali veste za poklic, ki je zelo lep, zelo zanimiv pa dinamičen in pomemben hkrati? In ali veste za poklic, ki ga kar nekaj ljudi nikakor ne bi želelo opravljati, ker se jim zdi, da je dolgočasen, da se v njem se nič ne dogaja, in na lestvici cenjenosti poklicev ni prav visoko postavljen? In ali je možno, da na tak način opišemo en sam poklic? Gotovo je kar nekaj takih poklicev, pa vendar, če bi na cesti vprašali mimoidoče, bi jih verjetno kar nekaj odgovorilo, da bi tako lahko označili poklic računovodja. Ali ste že kdaj razmišljali o tem? Pa vendar sem prepričan, da je poklic računovodja, kljub vrsti stereotipov, lahko zelo zelo lep in zanimiv ter hkrati za delovanje podjetja nepogrešljiv; verjamem tudi, da ga mnogi od vas z veseljem in dobro opravljate. Navkljub vsem tistim, ki računovodji ne prepisujejo velike pomembnosti, je ravno on tisti, ki na koncu leta ugotovi poslovni izid, s katerim se, če je dober seveda, potem rado pohvali poslovodstvo; če pa je slab, je logično, da je seveda najprej računovodja tisti, ki je kriv za to in ga ne zna "pravilno" ugotoviti. In v veliki večini primerov le računovodja pozna vzroke za tak poslovni izid in ve, kaj "skriva" v sebi posamezna postavka v računovodskih izkazih. Če se vprašamo po položaju, ki ga računovodja zaseda v podjetju, pa so odgovori zelo različni. Nekateri računovodje imajo položaj evidentičarja oziroma (uradno) knjigovodje, drugi pa so pomembni člani poslovodstva. Vsekakor drži, da je v računovodstvu opravljenega veliko dela, kar pa se navzven večkrat ne opazi. Prav tako je res, da imajo nekateri računovodje zavidljivo strokovno znanje, drugi, ki se tudi sami imenujejo računovodje, pa včasih morda celo podvomijo o tem, ali mora biti aktiva enaka pasivi. In še z eno lastnostjo bi lahko označili vsaj nekatere računovodje - s skromnostjo. Seveda si vsakdo v poklicu želi napredovati, dati delu, ki ga opravlja, večjo veljavo ter izboljšati svoj položaj in cenjenost svojega poklica. Pa vendar se ne morem znebiti občutka, da ste računovodje včasih kar preveč ubogljivi in pohlevni ter da se v podjetjih premalo zavzamete zase in za poklic oziroma delo, ki ga opravljate. Če v podjetju ni nobenih ovir, da se ne bi drugi strokovnjaki udeležili strokovnih srečanj in posvetovanj, pa računovodja včasih že sam pri sebi tehta, ali si lahko na primer enkrat letno "privošči" dvodnevno srečanje, seminar ali konferenco v Portorožu. Samocenzura torej. In ko se že odloči za kaj takega, mu misli kar same od sebe podzavestno zaidejo v stroškovno računovodstvo ter si zato izbere najcenejše prenočišče in pazi, da ja ne bo preveč stroškov. In morda s tem nezavedno zmanjša pomen poklica, ki ga opravlja. Skromnost je res lepa čednost, pa vendar se je včasih treba tudi za svoj poklic malo "postaviti". Če sami sebe ne boste cenili, vas tudi drugi ne bodo - tako pravi rek. Nasvet torej: dvignite glave, kolegice in kolegi računovodje, in si izborite položaj v podjetju, ki vam gre in ki si ga s svojim znanjem in delom zaslužite! Seveda pa je zato včasih treba preseči uradniško miselnost, študirati, se izobraževati in biti prodornejši in samozavestnejši ter jasno povedati svoje mnenje. Le tiho in ponižno delo ni in ne more biti dovolj. Na drugi strani pa podjetja velikokrat premalo izkoristijo znanje ter podatke in informacije, ki jih pripravlja in zagotavlja računovodja. Tudi na tej strani je vzrokov več; in prav tako bi lahko kot pomembnega navedli znanje ali pa neznanje. Tako se že kar nekaj časa vrtimo v začaranem krogu in prav bi bilo, da bi se poskusili iz njega izviti. Za izboljšanje položaja računovodje v podjetju in družbi lahko naredite in zmorete narediti največ računovodje sami. Noben pravilnik ali akt vam tega ne bo sam prinesel in vam tudi ne more. Treba se bo začeti zavedati tega dejstva in si z ravnanjem izboriti boljši položaj ter morda včasih kakšno pravico, ki vam objektivno pripada, tudi zahtevati. Dolgoročno pa lahko le znanje, samoinicitivno delovanje in strokovno delo povečajo ugled računovodje v podjetju. Prepričan sem, da ima velika večina računovodij veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki pa bi ga bilo treba bolj pogumno in ponosno pokazati ter se z njim tudi kdaj pohvaliti.

In da ne bo ostalo le pri delitvi nasvetov. Spoštovane kolegice in kolegi računovodje, z veseljem zapišem tole misel, ki se mi je utrnila na 10. jubilejni konferenci preizkušenih računovodij in računovodij v Portorožu: vsi, ki smo tako ali drugače povezani s tem zanimivim, zahtevnim in hkrati lepim poklicem, lahko ugotovimo in pritrdimo, da smo zelo ponosni na znanje, ki ga imate, na vaše delo in vaš prispevek k uspešnemu razvoju družbe. In prav je, da vas javno pohvalim ter hkrati spodbudim, da se začnete še bolj zavedati pripadnosti poklicu in s ponosom včasih tudi glasno zahtevate izboljšanje položaja v organizaciji, to je izboljšanje, ki vam glede na vaše delo in znanje tudi pripada.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Revidiranje jamstvenega dela evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada

Auditing of the Guarantee Section of European Agriculture Guidance and Guarantee Fund
Nataša Prah

Povzetek
Jamstveni del Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada je v Evropski uniji finančno najmočnejši sklad. Do sredstev tega sklada je upravičena tudi Republika Slovenija, seveda če izpolnjuje predpisane pogoje. Eden izmed pogojev za črpanje teh sredstev je tudi ustrezen nadzor nad porabo teh sredstev. V prispevku bo predstavljena oblika nadzora nad porabo sredstev skupne kmetijske politike, revizija. Predstavljen je revizijski prijem, oblikovan v Uradu RS za nadzor proračuna, ki temelji na mednarodnih standardih revidiranja in uredbah Evropske komisije, upošteva pa tudi smernice za revidiranje, ki jih je pripravila Evropska komisija.

Summary
The Guarantee Section of the European Agriculture Guidance and Guarantee Fund is financially the strongest fund in the European Union. The Republic of Slovenia is entitled to use the money from this fund, provided that it fulfils the specified requirements. One of the requirements relates to proper financial and management control over the use of this fund. The article presents the audit as a special type of control. The audit approach designed by the Budget Supervision Office of the Republic of Slovenia is in compliance with the International Auditing Standards and EU Regulations. In addition, our audit approach follows the auditing guidelines prepared by the European Commission.


Obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika po 1. januarju 2007

Taxation of Shareholders and Sole Proprietor After 1. 1. 2007
Nataša Prah

Povzetek
V članku bom predstavila obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika v skladu z novo zakonodajo, ki velja od 1. januarja 2007. Ob izplačilu deleža v kapitalu morajo družbeniki plačati davek od dobička iz kapitala, če še ni minilo 20 let od vplačila kapitalskega deleža v gospodarsko družbo. Družbeniki morajo v primerih izplačila dobička gospodarske družbe plačati tudi davek od dohodka iz kapitala, saj se takšno izplačilo obravnava kot dividenda. Samostojnemu podjetniku davka od dohodka iz kapitala ni treba plačati, saj plača davek na dohodek iz dejavnosti. Ob zgledih bom prikazala obdavčitev družbenikov z davkom od dohodka iz kapitala ter obdavčitev samostojnega podjetnika z davkom od dohodka iz dejavnosti. Ugotovili bomo, kako se razlikuje obdavčenost družbenikov in samostojnega podjetnika.

Summary
The article presents how shareholders and sole proprietors are taxed under the new corporate tax law. After a shareholder has been paid out his interest in the company, he is obliged to pay capital gain tax only in case that he has held this interest in the company for less then twenty years. If a shareholder gets paid out the profit of the company, he is further subject to capital gain tax, since such payments are treated as dividends according to the corporate tax law. The sole proprietor, however, is not subject to capital gain tax, but he has to pay personal income tax or self-employment income tax. By way of some examples, the article presents the taxation of shareholders with capital gain tax, and the taxation of sole proprietors with personal or self-employment income tax. Moreover, it will be shown that the taxation of shareholders and sole proprietors may be very different.


Zavezujoča informacija v davčnih zadevah – primerjalnopravni pregled

Taxation Advance Rulings – A Comparative Law Survey
Katarina Žnidaršič
Povzetek

Zavezujoča informacija v davčnih zadevah je vez med davčnim organom in zavezancem, saj spodbuja partnerski odnos med njima še pred trenutkom obdavčitve, s čimer olajšuje obdavčitev. Prikazana je ureditev izdajanja zavezujočih informacij na Nizozemskem, v Kanadi, v Singapurju in v Sloveniji. Ker je ta institut v našem davčnem postopku še nov, se je treba ozreti po drugih ureditvah in upoštevati njihove izkušnje pri njegovi uporabi.

Summary
Advance rulings present a link between the tax authority and its clients, since it supports the establishment of a partnership relation between them even before the actual taxation takes place, and hence makes the taxation much easier. The article shows how this institute is regulated in the Netherlands, Canada and Singapore, and in Slovenia. Since the advance ruling is a novelty in Slovene tax procedure, we have to explore the knowledge of others and learn form their experience.


Kapital in splošna ekonomska teorija

Capital and General Economic Theory
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Za splošno ekonomsko teorijo je značilna nedoslednost pri razumevanju kapitala, saj je podatke o njem treba iskati včasih na pasivni strani bilance stanja včasih na aktivni strani bilance stanja včasih v postavkah izkaza poslovnega izida včasih pa zgolj v ideoloških zamislih. Že najbolj realistično gledanje na kapital je mogoče najti v poslovnih financah, a tudi tam se zamisli odmikajo od pravnega gledanja na kapital kot lastniški vložek, ki se razlikuje od dobljenih posojil. Če je že kapital kot ena izmed temeljnih ekonomskih kategorij v splošni ekonomski teoriji večpomenska kategorija, o kateri lahko vsakdo razpravlja po svoje, lahko prav hitro ugotovimo, da je splošna ekonomska teorija daleč od tega, da bi jo bilo mogoče obravnavati kot eksaktno znanost.

Summary
Inconsistency in the understanding of capital is characteristic of general economic theory, since information about capital can sometimes be found on the passive and sometimes on the active side of the balance sheet, sometimes in the items of the income statement, and sometimes even only in the ideological concepts. The most realistic approach to capital seems to be found in business finance, but even there the concepts deviate from the legal aspect of capital as shareholders' equity in comparison to borrowed capital. Considering the fact that in economic theory even capital, being one of the basic economic categories, can have several meanings and be dealt with in different ways, we may easily conclude that economic theory is far from being an exact science.