Revizor 4/2006

Uvodnik

(Editorial)

Narava se prebuja in z vsakim trenutkom je okoli nas vse bolj zeleno, je več in novega življenja. Se tudi vi prebujate iz zimskega dremeža, ali se v vas ne dogaja nekaj novega in vznemirljivega pa hkrati nepojmljivega? Ali ne čutite, da vas življenjska energija močneje napaja, da imate več volje, več moči, več idej, in da vas nekaj skrivnostnega žene, spodbuja in tudi navdaja z optimizmom? Tenkočutno prisluhnite sebi, svoji notranjosti, sprostite se in odstranite vse moteče vplive z desne, z leve in od vsepovsod ter se prepustite sebi, svojim čustvom, lahko tudi občutkom in pojdite po odgovor v prebujajoči se pomladni gozd. Če ne drugače – kar tako malo na sprehod, z malo hitrejšim korakom, in po uri ali dveh se vprašajte, kaj je bolj pomembno za vas: ali norija vsakdanjega dne, ki ji ne moremo uiti, ali pa morda, da nekaj storimo za to, da bomo sprevideli ali občutili potrebo po še kakšnem drugačnem odgovoru. Pa kaj so naredili iz nas? In kako neopazno so nas spremenile in okužile ter zasužnjile potrošniške razvade; kar sami smo si izbrali in zapisali usodo, ki je sicer nočemo, pa nam jo vsak dan in vsako sekundo na tisoč in en način "prijazno" in na videz kar najmanj vsiljivo in nezavedno vsiljuje njegovo veličanstvo Kapital. Moram priznati, da zelo uspešno. Za prgišče tolarjev smo pripravljeni storiti marsikaj. In kaj bomo potem s temi "prekletimi" srebrniki? Verjetno jih bomo potrošili tudi za stvari, glede katerih so nas drugi prepričali, da jih potrebujemo, da brez njih sploh ne gre, da smo "in", če jih imamo, da jih moramo imeti, ker jih imajo že vsi, od sosedov naprej ... še vrsto razlogov nam vsiljujejo na različne načine vsak dan, z vsakim sporočilom. In mi ne sprevidimo, da si njegovo veličanstvo zato vsak dan izmišljuje nove in nove "potrebe", in, kar je še najbolj žalostno – ne spregledamo, da nas nekdo izkorišča, nas vleče za nos, nas usmerja in nam subtilno narekuje, kaj si "zares" želimo. In večina nas to kar prenaša, ker ... ker smo v večini primerov ljudje ovce: ovce, ki brez pameti in brez lastnega razmisleka sledimo koštrunu. In če koštrun zaide s poti ali pa so mu povedali, kam mora iti, mu vsa čreda strumno sledi? Ja, kar kriza. Zbudimo se, razmišljajmo s svojo glavo – zakaj pa jo sicer imamo! In, če ne gre drugače – delajmo po ZKP. Saj še niste pozabili, kaj to pomeni, kajne? ZKP ni nič drugega kot Zdrava Kmečka Pamet, in to v pravem in dobrem pomenu besede. ZKP je tudi nekaj več, je svoboda mišljenja, je prebijanje in neupoštevanje vzorcev, ki nam jih ponujajo, je lasten neobremenjen razmislek, je čistost misli in kritičnega pogleda na vse, kar nam vsak dan prinašajo na pladnju resnice. Kje je naš kritičen odnos do drugih in družbe, kje je naše neobremenjeno iskanje resnice, kje smo se izgubili? Ne, gospod Kapital in vsi, ki v njegovem imenu vladate in nas tudi vodite, vedite: tudi če ste bitko ali dve dobili, verjamem, da vojne ne boste nikoli. Res prepričan sem o zdravem duhu v zdravem telesu, prepričan sem o vseh vas, ki kljub pritiskom niste izgubili lastnega jaza. Zaupam prijatelju in spoštujem prijatelja, ki že od nekdaj živi z naravo in, brez šol, odlično razmišlja po ZKP, bolje kot vsi mi, ki ve, kaj je prav in kaj ne, in katerega misli vodi preprost, pa hkrati spoštljiv in občudovalen odnos do narave. Kaj še čakate? Razmislite malo brez takih in drugačnih vplivov, in pomlad, ko se narava prebuja, ko nas s svojo skrivnostnostjo življenja navdaja in spodbuja, je ravno pravi čas za tak pogovor s samim seboj. Če ste v dvomih in ne veste kam in kako, vprašajte. In kakšen bo odgovor? Naj vam pomagam. Ko sem nekoč, mladec norosti in nevednosti, vprašal rojaka in bohinjskega očaka brez šol, pa iskrivih misli, za svet, se je malo zamislil in mi rekel: To ti bo že "ta mutast" povedal! In sem se zamislil ter razmišljal, kaj mi je želel povedati. Danes vem: imel je še kako prav! Na lep način mi je želel povedati, naj razmišljam po ZKP, naj sledim svojim idejam, volji, naj bom neodvisen. In dodajam: prav je imel človek, ki je živel z naravo, ki ga vplivi gospoda Kapitala še niso okužili in ki je res vedel, kaj je pravi smisel življenja.

In naj vam na koncu zaželim prijetne in prijazne pomladne dni, pa veliko sonca v srcu in veselite se vsakega lepega trenutka!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Notranji revizor in tveganje v zvezi z usklajenostjo v finančnih organizacijah

Internal Auditor And Conformity Risk Management in Financial Organisations
Mag. Marica Rošker

Povzetek
Obvladovanje tveganja v zvezi z usklajenostjo je posebna veja obvladovanja tveganj v finančnih organizacijah. Obvladovanje tega tveganja je pomembno in zelo občutljivo področje, saj finančna organizacija lahko izgubi ugled, če ga ne obvladuje. Med drugim namreč zajema tudi preprečevanje pranja denarja, preprečevanje trgovanja z notranjimi informacijami in preprečevanje prevar. Slednje je zelo pomembno za vse deležnike finančne organizacije. Finančna organizacija bo obvladovala tveganje v zvezi z usklajenostjo uspešneje, če bo funkcija zagotavljanja usklajenosti delovala skladno z osnovnimi strokovnimi načeli in če bo usklajenost postala pomemben del kulture organizacije.

Summary
Conformity risk management is a specific branch of risk management in financial organisations. Managing the risk of nonconformity is a very important and sensitive domain, since a financial organisation may lose its reputation if it fails to control that risk. Among other things, it also includes the prevention of money laundering, insider information trading and fraud. It is therefore an extremely important issue for all stakeholders of financial organisations. Any financial organisation will better manage the risk of nonconformity if it assures conformity in line with fundamental professional principles and if conformity becomes an important part of the organisation culture.


Poslovanje invalidskih podjetij v Sloveniji v luči prejšnje in sedanje zakonodaje ter računovodskih standardov

Operation of Sheltered Companies in Slovenia in View of Previous and Present Law Regulations and Accounting Standards
Mag. Olga Kotnik

Povzetek
Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Kot pospeševalni dejavnik povečujejo možnost zaposlovanja invalidov. Od leta 1988, ko smo imeli v Sloveniji 11 invalidskih podjetij, je njihovo število poraslo na več kot 150. V tem prispevku skušamo prikazati vpliv odstopljenih prispevkov na računovodske izkaze invalidskih podjetij. Menimo, da so odstopljeni prispevki glede na pomembnost potrebni posebne obravnave, vendar niso posebej obravnavani niti v SRS 2001 niti v SRS 2006.
Obseg porabe odstopljenih prispevkov pri invalidskih podjetjih (ki se obračunavajo, ne pa tudi plačujejo in prenašajo v prihodke v velikosti vlaganj za določene namene) vpliva na računovodske izkaze. Zato se zastavlja vprašanje, ali so računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja in izidov poslovanja invalidskih podjetij in ali je zagotovljena primerljivost računovodskih izkazov.
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju različno določata izkazovanje odstopljenih prispevkov (izkazovanje na posebnem kontu, odvajanje na poseben račun). Po SRS 2006 so to državne podpore, ki so obravnavane kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve, po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb pa so državne podpore sestavni del dolgoročnih rezervacij. Menimo, da bi bilo treba poenotiti pojem odstopljenih prispevkov ter način obravnave za računovodske potrebe in za potrebe obračuna davka od dohodkov.

Summary
Sheltered companies have a special role and are treated as specific companies because of their job assuring role for sheltered people. Such companies play the role of accelerators in overall employment of sheltered people. Since 1988, the number of sheltered companies has grown from 11 to more than 150. The intention of this article is to highlight the problems of their financial statements because of the influence of the "assigned" social security contributions. In our opinion, the "assigned" social security contributions needed specific treatment, but that has not been included either in the previous or in the revised Slovenian Accounting Standards that are in force from January 1, 2006.
The "assigned" social security contributions have an important impact on the financial statements (they shall be accounted for, but not actually paid) and they have been transferred into income depending on the volume of investing for specific purposes. The question is, whether the financial statements give a true and fair presentation of the financial position of sheltered companies and whether the financial statements of sheltered companies are comparable to others.
The Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons Act and the Pension and Invalidity Insurance Act differently stipulate the recording of these "assigned" social security contributions (recorded in a separate account, transferred to a special account). In the Slovenian Accounting Standards, effective from 1 January 2006, they are treated as government subsidies to be included in long term prepaid expenses and deferred charges. The Corporation Income Tax Act, however, defines state subsidies as a part of long term provisions. We believe that it would be necessary to uniform the conceptions of "assigned" social security contributions and their treatment for accounting purposes and for the assessment of income tax.


Oris zgodovine davčnega svetovanja

History of Tax Advisement
Mag. Stanko Čokelc

Povzetek
V sodobni strokovni literaturi se davčno svetovanje opredeljuje kot mlada veda z zametki v začetku 20. stoletja. Vendar podrobno proučevanje kaže, da je iskanje rešitev in svetovanje pri izpolnjevanju davčnih obveznosti staro toliko kot obdavčenje. Zato lahko že od nekdaj govorimo o davčnih strokovnjakih, saj segajo davki na začetek človeške kulture. Že na zgodnjih razvojnih stopnjah človeške kulture zasledimo predhodnike davčnega svetovalca. Ta naj bi opozarjal vladajoče elite na neprimerna davčna bremena ter ščitil davčne zavezance pred krivično in nepošteno obdavčitvijo, izkoriščanjem, ropanjem in izsiljevanjem davčnih uradnikov in drugih, ki so zaradi svoje moči in vpliva na nezakonit način in tudi brez vednosti vladarjev zaradi osebnih koristi povečevali obdavčevanje. Z zastopanjem davčnih zavezancev so se oblikovali pravila svetovanja, ter morala obdavčevanja in pobiranja dajatev. Te aktivnosti pa so aktualne tudi v 21. stoletju.

Summary
According to contemporary expert literature, tax advisement is a young profession that emerged in the beginning of the 20th century. Detailed research, however, shows that asking for and giving advice in relation to the fulfillment of tax obligation is as old as taxation itself; therefore we can speak of tax experts from ancient times, as taxes go back to the beginning of human culture. Precursors of tax advisement can be traced back in the early development stages of human culture. Tax advisors are known to have warned the ruling aristocracy about unsuitable tax burden, to protect taxpayers against unjust and unfair taxation, and from exploitation, robbery and extortion of tax officials and others, who illegally increased the degree of taxation even without the knowledge of the ruling aristocracy on account of their own power and influence and for their personal gain. The process of representing the taxpayers has brought about the formation of rules of advisement, and improved the ethics of taxation and collection of tributes. These activities continue to remain topic issues even in the 21st century.