Revizor 4/2010

Uvodnik

(Editorial)

Sredi poletja, le nekaj dni za 141. obletnico francoske revolucije, se je pred 80-imi leti v Splitu rodil zaslužni profesor dr. Ivan Turk. Francoska revolucija se še danes povezuje s sloganom Liberté, egalité, fraternité, to je geslom demokratično razmišljujočih razumnikov, in nekaj podobnega lahko, sicer v znanstvenem, raziskovalnem in pedagoškem okviru, zapišem tudi za našega Profesorja. Generacije ekonomistov so ga spoznale na Ekonomski fakulteti kot profesorja računovodstva pa tudi revizije; mnogi so pri njem diplomirali, specializirali, magistrirali in tudi doktorirali. Kot dekan v dveh mandatih pa je pustil verjetno največji pečat z zgraditvijo sedanje nove fakultete.

Zadnjih dvajset let je njegovo ime tesno povezano s Slovenskim inštitutom za revizijo. Od začetka je profesor dr. Ivan Turk predsednik strokovnega sveta Inštituta. Vsekakor moramo spomniti na "njegove" slovenske računo-vodske standarde, pa pojmovnike ter številne znanstvene in strokovne pri-spevke v revijah doma in po svetu. No, tudi tradicionalnih portoroških simpo-zijev o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji si brez dr. Turka ne moremo predstavljati. In v tem slogu bi lahko nadaljeval. Ne bom, ker je dejanj in dogodkov, neposredno in posredno povezanih s Profesor-jem, preveč in bi lahko kaj pomembnega tudi izpustil. In kaj najbolj zazna-muje Profesorjevo življenjsko pot in čemu dati poudarek? Ogromno tega je! Vzemite si čas in takrat, ko ne boste z njim omejeni, poglejte njegovo biblio-grafijo v Cobissu. Prepričan sem, da velika večina v vsem življenju ni ozi-roma ne bo prebrala niti desetino vseh vrst strokovne literature, ki jo je napi-sal dr. Turk. Ja, in nekaj je brati, pa včasih še ne popolnoma razumeti, popolnoma nekaj drugega pa je napisati ter venomer iskati nove rešitve in razvijati stroko.

Sedaj pa še o nečem drugem. Ali veste, da imajo francoski kovanci za 1 evro in 2 evra moto francoske revolucije zapisan na hrbtni strani? Zopet naključje? Ob "okuženosti" z ekonomsko mislijo in računovodskimi koncepti v najširšem pomenu je Profesor eden vodilnih slovenskih numizmatikov. No, vsekakor moram izdati morda njegovo širši javnosti še najmanj poznano strast, to je zbiranje znamk, razglednic, medalj ... Seveda dr. Turk ne bil dr. Turk, če tudi na tem področju ne bi bil med prvimi. Pa vendar se mi zdi potrebno in pomembno, da o Vas, dragi Profesor, zapi-šem še nekaj morda bolj osebnega. Kar priznam, da še nisem srečal člo-veka tako iskrivih misli in hkrati človeka, ki bil tak sistematik, kot ste Vi; no, morda imate včasih celo malo preveč "popredalčkano". In vendar se v Vas, čeprav včasih pravite, da ste individualist, pod strokovno in skrbno urejeno zunanjo podobo skriva čisto prijateljska in razumevajoča duša s svojimi čustvi, včasih tudi iskanji, morda kdaj celo dvomi, pa vendar prijetna in mehko človeška.

Spoštovani Profesor!
Iz srca iskrene čestitke ob osemdesetletnici! Pa da ne boste mislili, da se boste sedaj, ko ste praktično dosegli in presegli vse, kar se v življenju da, kar "izmazali"! Nikakor ne! Slovenska računovodska in revizijska stroka Vas potrebuje; potrebuje Vašo strokovno avtoriteto, potrebuje Vas kot stro-kovnjaka in misleca z jasnim in sistematičnim pogledom ter vizijo razvoja domače znanstvene in strokovne misli pa seveda nadaljnjega razvoja domače, slovenske računovodske in revizijske šole. Zato Vas ne bomo pu-stili uživati v brezdelju - če smo pošteni, tega niti niste nikoli znali - in Vas bomo kot nesporno avtoriteto, tako kot do sedaj, še večkrat povprašali za nasvet. No, pa vseeno se spodobi, da za obletnico dvignemo čaše in Vam nazdravimo ter zaželimo predvsem zdravja in še na mnoga plodna leta!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Novosti glede javnega naročanja in revizije postopkov javnega naročanja

Novelties Regarding Public Procurement Procedures and Revision in the Republic Of Slovenia
Mag. Matjaž Kovač*

Povzetek
S pristopom Republike Slovenije v EU je bilo treba sprejeti tudi pravna pravila, ki se nanašajo na postopke oddajanja javnih naročil v EU. Zaradi pravila nadustavnosti pravnega reda EU je treba urediti notranjo zakonodajo na področju javnih naročil, skladno z novimi direktivami na tem področju. EU je združila šest direktiv v dve novi direktivi. V skladu s težnjami po približanju EU je bilo treba urediti oddajanje javnih naročil tudi v nacionalni zakonodaji. Prispevek obravnava spremembe na področju javnega naročanja v skladu z novimi zakoni. Nadzor nad postopki oddajanja javnih naročil je eden od elementov upoštevanja zakonitosti oddajanja javnih naročil. Notranji nadzor se izvaja prek notranjih revizorjev, ki v podjetju revidirajo postopke oddajanja javnih naročil ter ugotavljajo upoštevanje načela gospodarnosti in učinkovitosti na ravni podjetja, zunanji nadzor pa prek revizije postopkov oddajanja javnega naročila in odločitev Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija lahko izvaja nadzor nad javnimi naročili le na podlagi zahtevka aktivno legitimirane stranke in v mejah danega zahtevka.

Summary
With the accession to the EU, the Republic of Slovenia had to accept EU rules regarding public procurement procedures. Due to the principle of supremacy of acquis communautaire, the Republic of Slovenia was forced to adapt its internal legislation regarding public procurement to the new EU Directives in that particular field. EU united six former EU Directives into two new ones. In accordance with harmonization efforts within the EU, they were transposed into internal legislation accordingly. One of the major elements in considering the legality principle of public procurement is the supervision of public procurement procedures. Internal supervision is executed by internal auditors who have to verify public procurement procedures and assess the application of economy and efficiency principles at the corporate level, while external supervision is performed by the revision of public procurement procedures and decisions of the National Revision Commission. The National Revision Commission, however, may supervise public procurement procedures only upon request of the parties entitled to sue and within the limits of such request. This Article deals with the changes in the field of public procurement after the new legislation has been adopted in the Republic of Slovenia.

*Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti; svetovalec za javna naročila in pogodbe na Direkciji Republike Slovenije za vodenje investicij v javni železniški infrastrukturi ter višji predavatelj za predmete pogodbeno pravo, gospodarsko pravo, davki v podjetju in javna uprava.

JEL E20 F12 H40
UDK 658.74(497.4)


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih – nabavna in naložbena (investicijska) funkcija

Organisation of Accounting in Slovenian Companies – Purchasing and Investment Function
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
Poslovodno računovodstvo ima pri ustvarjanju vrednosti podjetij pomembno vlogo pri vseh njegovih funkcijah, tudi pri temeljnih izvajalnih funkcijah. V prispevku so predstavljene odločitve pri nabavni in naložbeni funkciji. Na podlagi odgovorov slovenskih podjetij na vprašanja v vprašalnikih za leto 2006 je pri nabavni funkciji analizirana najprej njena vsebina, nato pa odločitve o nabavi materiala ali lastni proizvodnji, velikost stroškov materiala v celotnem prihodku, optimalno naročilo in točka ponovnega naročila, preverjene pa so nekatere trditve glede učinkovitosti nabavne funkcije. Pri naložbeni funkciji pa so poleg njene opredelitve predstavljeni uporaba sodil naložbenja, viri financiranja in vzroki zamenjave osnovnih sredstev, preverjene pa so nekatere trditve glede vpliva naložb na uspešnost podjetij.

Summary
Managerial accounting has an important role in value creation of companies in all its functions, also in fundamental implementing functions. This paper presents the decisions in the purchasing function and investment function. On the basis of answers from Slovenian companies to questions in questionnaires for the year 2006, the purchasing function is first analysed with respect to its contents, and then with respect to decisions on the purchase of materials or on own production, size of material costs in aggregate income, the optimum purchase order and repeated order. In addition, certain assertions regarding the efficiency of the purchasing function have been reviewed. As regards the investment function, the paper presents, besides its definition, the use of investment criteria, sources of financing, and reasons for replacement of fixed assets. In addition, certain assertions regarding the impact of investments on business performance have been reviewed.

*Slavka Kavčič, dr. ekonomskih znanosti, preizk. rač.; profesorica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
**Stanko Koželj, dr. poslovno-organizacijskih znanosti, poobl. rev.; direktor strokovne službe pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije v Ljubljani in izredni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
***Marjan Odar, dr. poslovodno-organizacijskih znanosti, poobl. rev.; direktor Slovenskega inštituta za revizijo, docent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

JEL M41
UDK 657:330.526.33(497.4)


Drseče ali tehtane povprečne cene: kakšna je pravzaprav razlika?

Sliding-Scale Prices or Weighted Average Prices: What is the Real Difference?
Mag. Robert Horvat*, dr. Bojana Korošec**

Povzetek
Prispevek razčiščuje nekatere nejasnosti pri obravnavanju metode tehtanih povprečnih cen v slovenski strokovni literaturi. Ugotavljamo, da v slovenskem strokovnem prostoru prevladujoča razlaga metode tehtanih povprečnih cen ni skladna z njeno razlago v širšem mednarodnem prostoru in je tudi po povsem matematični plati ni mogoče utemeljiti kot pravilno. Obstaja pa še terminološki problem, zato v nadaljevanju predstavljamo alternativno in po našem mnenju pravilnejšo razlago.

Summary
The article clarifies some inconsistencies in how the weighted average method for inventory valuation is predominantly used and explained in Slovene accounting literature. Inconsistencies are identified in comparison to some other professional explanations and sources, and also from the mathematical point of view. There is also a terminology problem that needs to be clarified for better understanding.

*Mag. Robert Horvat; višji predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru; elektronska pošta: robi.horvat@uni-mb.si
**Dr. Bojana Korošec; izredna profesorica na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru; elektronska pošta: bojana.korosec@uni-mb.si

JEL M41
UDK 657:338.5.01


Razvoj razumevanja učinkovitosti pri nas

The Development of Understanding the Efficiency in Our Conditions
Dr. Ivan Turk*

Povzetek
Prispevek osvetljuje, kako so avtorji v Sloveniji v preteklosti uveljavljenih knjig obravnavali učinkovitost pri delovanju. Ta pojem se je dejansko začel izčiščevati šele v zadnjih 25 letih. Razlikovati pa je treba učinkovitost kot načelo in učinkovitost kot značilnost ter različna merila učinkovitosti.

Summary
The paper gives insight into the views of the authors of the past Slovene professional literature concerning the efficiency of activities. The clarification of this concept only began in the last 25 years. There is a need to distinguish between the efficiency as a principle, the efficiency as a characteristic feature, and the various measures of efficiency.

*Ivan Turk, dr. ekonomskih znanosti; zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.
Domači naslov: Einspielerjeva 5b, 1113 Ljubljana.

JEL J24
UDK 005.336.1:331.101.6


Forex

Forex
Dr. Borut Stražišar*

Povzetek
Posli forex so z razvojem informatike postali popularni tudi za majhne investitorje. Sprva je pojem forex označeval posle z valuto na medbančnem trgu. Danes se pod tem izrazom skrivajo vsi mogoči posli (dejanski promptni ali terminski posli in tudi denarne verige). Pri obravnavi posla forex je potrebno tako najprej ugotoviti, kakšno pogodbo sta stranki dejansko sklenili (torej za kakšne vrste posel gre). Za davčne in računovodske potrebe je tako nujno pridobiti status pogodbenih strank, vrsto instrumenta, s katerim sta stranki trgovali in predvsem vrsto trga, na kateri je bil posel sklenjen.

Summary
With the development of informatics, forex business has become very popular among retail and small investors. At the beginning, the term "forex" was used to denote the interbank currency market. Nowadays, however, different legal institutes (e.g. spot forex, forwards, futures, Ponzi schemes etc.) are covered by this term. Therefore, dealing with forex first requires the knowledge about the type of contract that the parties involved have actually concluded. For tax and financial purposes, at least: the status of the parties to the contract, the type of the financial instrument and, above all, the type of market on which the transaction was done, need to be discovered.

*Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, višji predavatelj na Fakulteti za management Koper.

JEL F31 E52
UDK 336.745