Revizor 5-6/2001

Uvodnik

(Editorial)

Pred vami je letošnja prva dvojna številka. Gotovo je najpomembnejši prispevek v njej poročilo o delu za leto 2000. Preberite, kaj smo na Inštitutu počeli v zadnjem letu. Sekcije se lahko kar pohvalijo z aktivnostmi. Meni pa se poleg tega po glavi pletejo še druge misli. Ste prebrali, s koliko zaposlenimi je bilo opravljeno to delo? Res je, da me na Inštitutu obkrožajo delavni, vestni, marljivi, skratka - odlični sodelavci. Vsak od njih ve, kaj je njegova naloga ter kako se je je treba lotiti, da bo opravljena čim prej in čim bolje. Prav tako pa je res, da delamo, dokler ni delo opravljeno, velikokrat že na skrajni meji zmogljivosti. Le srečnim okoliščinam se lahko zahvalimo, da do sedaj ni prišlo do večjih napak in da, vsaj upam, da je tako, ne opazite naših "notranjih" preobremenjenosti. Nov zakon o revidiranju pa nam nalaga vrsto dodatnih dejavnosti in administriranja. Ja, če se le spomnim nazaj, na zlata pionirska in svobodna leta od leta

P. S.: Poročilo o delu za leti 1999 in 2000 je 17. maja 2001 obravnaval odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora. Dobršen del razprave je bil namenjen tudi posebnemu sklepu, ki ga je ob sprejemanju poročila o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2000 sprejel svet Inštituta, in sicer:
"K statutu Slovenskega inštituta za revizijo je dal Državni zbor Republi-ke Slovenije soglasje 11. januarja 1994 (Uradni list RS, št.6/94). Na podlagi teh določb statuta Slovenski inštitut za revizijo organizira in izvaja izobraže-vanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik in tudi aktivno razvija davčno stroko. Tudi v drugi obravnavi je bilo v 12. členu novega za-kona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) še predvideno, da Slovenski in-štitut za revizijo določa strokovna znanja in izkušnje za pridobitev strokovne-ga naziva preizkušeni davčnik, vendar ta določba zakona v tretji obravnavi zakona o revidiranju ni bila sprejeta. Slovenski inštitut za revizijo ocenjuje, da je bila s tem narejena velika škoda razvoju davčne stroke ter tak odnos do davčne stroke in tudi do Slovenskega inštituta za revizijo najostreje za-vrača. Prav tako Slovenski inštitut za revizijo upravičeno pričakuje, da bodo pri pripravi novih zakon
Po obravnavi je odbor sprejel sklep, da se je s poročilom seznanil in da ga ni potrebno obravnavati na seji Državnega zbora. Poleg tega pa je Odbor sprejel tudi sklep, naj Državni zbor in drugi nosilci oblasti pri svojem delu upoštevajo priporočila iz poročila Slovenskega inštituta za revizijo. No, to pa se že drugače sliši. Čakamo pa še na zapisnik, iz katerega bomo lahko videli, kako je bil oblikovan zadnji sklep. Seveda vas bomo o vseh novostih v tej zvezi obvestili v naslednji številki. Do takrat pa se lepo imejte in se zač-nite pripravljati na počitnice. Kar čutim, da bodo letos zelo zelo dobre.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Zunanje izvajanje notranjerevizijskih storitev

(Outsourcing Internal Audits)
Irena Debeljak*

Povzetek
Čeprav je zunanje izvajanje storitev v poslovnem svetu nekaj vsakdanjega, pa je precej nov pojav v računovodstvu, predvsem pa v reviziji, kjer zbuja mešane občutke. Revizijske družbe vidijo v zunanjem izvajanju revizijskih storitev priložnost za povečanje svojih prihodkov, notranji revizorji pa so zaskrbljeni zaradi prihodnosti svojega poklica ter kariere v računovodstvu in reviziji nasploh. Raziskovalno delo temelji na splošnem opisu zunanjega izvajanja storitev, različnih ravni pri oddaji izvedbe notranje revizije zunanjemu izvajalcu ter prednosti in slabosti takšnega prijema, skuša pa podati tudi mnenje o prihodnjem razvoju na področju izvajanja notranjerevizijskih storitev.

Summary
Although standard practice in business world, "outsourcing" of professional tasks is a relatively new phenomenon in accounting and auditing, and hence arousing mixed feelings in accountants, especially auditors. Accounting firms look upon outsourcing contracts as new opportunities with enormous revenue potential. On the other hand, internal auditors are concerned about the future of their jobs and career in internal auditing and accounting. The research work presented in this article is based on the general definition of outsourcing and deals with various levels and forms, advantages and disadvantages of outsourcing internal audits. In addition, the author attempts to assess future development of such new approach in accounting and internal auditing.

*Irena Debeljak, univ. dipl. ekon.; samostojna strokovna sodelavka v sektorju kontrolinga in računovodstva v Poslovnem sistemu Mercator, d. d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana. Domači naslov: Cesta 24. junija 84, 1000 Ljubljana.


Nabava informacijske tehnologije

(Acquisition of Information Technology)
MZRS (IFAC) - Odbor za informacijsko tehnologijo*

Povzetek
Ravnateljski povzetek
Opredelitve ključnih pojmov.
Zakaj je nabavljanje informacijske tehnologije pomembno?
Kaj je nabavljanje?
Katera so temeljna načela pri nabavi informacijske tehnologije?
Kakšen je najboljši način nabave informacijske tehnologije?

Summary
Executive Summary
Key Definitions
Why is the IT Acquisition Process Important?
What is the Acquisition Process?
What are the Core Principles for the Acquisition of IT?
What is the Best Approach for IT Acquisitions?

*Povzeto iz IFAC Handbook 2000 Technical Pronouncements. International Information Technology Guidelines. Listina 3 iz julija 2000.


Davčno svetovanje - pravne in strokovne podlage v združenih dr\avah amerike

(Tax Consulting - Legal and Professional Requirements in the USA)
Mag. Blanka Vezjak*

Povzetek
V Združenih državah Amerike zavzema davčno svetovanje oziroma davčna praksa, kot običajno imenujejo opravljanje davčnih storitev za stranke, pomemben del strokovnih storitev oziroma svetovanja. Vzrok za to je prav gotovo izredno zapletena davčna ureditev z vrsto predpisov, ki jih je treba upoštevati. Za samo davčno svetovanje pravzaprav ni ne zakonskih ne strokovnih zahtev; svetuje lahko praktično kdorkoli (ne pa tudi zastopa stranke pred davčno oblastjo ali sodišči). Seveda pa je večina svetovalcev strokovnjakov in največkrat te storitve opravljajo pravniki in pooblaščeni revizorji. Ti morajo spoštovati tudi strokovna in etična pravila svoje stroke, če svoje stranke zastopajo pred davčno oblastjo ali sodišči, pa tudi pravne predpise. V prispevku bodo predstavljene pravne in strokovne podlage za davčno svetovanje v Združenih državah Amerike, s poudarkom na zahtevah, ki jih morajo pri tem izpolnjevati.

Summary
Tax consulting or tax practice as the providing of tax services to clients is usually referred to, constitutes an important part of the professional services and consulting. The reason for this certainly is a very complex tax system with a lot of regulations to consider. There are no legal or professional requirements - everybody can practice tax consulting (except for representing the client before tax authorities or the court). However, most tax practitioners are professionals, and normally attorneys and certified public accountants perform such services. Tax practitioners have to meet the professional and ethical requirements of their professions, as well as all legal requirements when they represent the clients before tax authorities or courts. The article presents legal and professional requirements for tax practice in the United States of America, especially those for certified public accountants.

*Blanka Vezjak, mag. poslovne politike in organiziranja, spec. za revizijo poslovanja in svetovanje pri poslovanju; poobl. rev., preizk. notr. rev., preizk. rač.; poobl. rev. v revizijski družbi KPMG Slovenija, d. o. o., višja predavateljica na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Domači naslov: Ul. Bruna Gobca 4, 2000 Maribor.