Revizor 5/2008

Uvodnik

(Editorial)

Uvodniki naj se običajno ne bi začeli z vprašanjem. Pa bom zaradi aktualnosti to pravilo kar takoj prekršil. Ali vas je že (še) kaj strah ali pa se vsaj malo nelagodno počutite? Medved namreč lomasti po svetovnih in naših borzah. Cene vrednostnih papirjev padajo, vrednosti nepremičnin padajo, gospodarska rast se umirja, inflacija je še kar visoka, optimizma ni – dovolj za vsaj malo zaskrbljenosti. Nekateri analitiki ocenjujejo, da bo svetovno gospodarstvo potrebovalo vsaj leto do dve, da bodo posledice odpravljene. Seveda Slovenija ne bo izvzeta iz te zgodbe in zagotovo bo dogajanje na svetovnem gospodarskem parketu vsaj z repom oplazilo tudi nas. Prav gotovo pa je vsak tak pretres tudi priložnost za malo globlji razmislek o ureditvi, ki je omogočila in tudi povzročila razpoke v delovanju. Kje je tisto temeljno izhodišče, ki je šibki člen? Odgovorov je lahko več, osebno pa menim, da bi bilo dobro proučiti opredelitev vrednosti in odgovoriti na vprašanje, kako jo pripoznavamo, merimo, obvladujemo in podobno. Včasih so rekli – denar sveta vladar. Ta rek danes le še delno drži. Lahko mi oporekate, da v celoti drži. Se strinjam, če se zmenimo, kaj razumemo z denarjem. Če razumemo evre, dolarje ali kake druge valute na računih, potem ok. Če s tem razumete tudi borzno vrednost delnic in drugih vrednostnih papirjev, pa moram že malo oporekati. Da smo si na jasnem – nisem monetarist, pa vendar izhajam iz miselnosti, morda za marsikoga zastarele, da je dobiček lahko le tisti rezultat poslovanja, ki je ali bo lahko tudi udenarjen. Nekatera temeljna pravila ugotavljanja, določanja in merjenja vrednosti so lahko v osnovi vsaj za nekatere tudi nepravična in moralno sporna. Ali je morda misel, da so sodobni trgi le institucionalizirane oblike za prerazporejanje vrednosti le k nekaterim, morda preostra? Je in ni, odvisno od tega, kako gledamo na pojav vrednosti in vrednot. V vsakdanjem življenju si lahko privoščimo toliko dobrin, kolikor jih lahko plačamo ali smo jih sposobni plačati. Z denarjem seveda. Torej se mora vsaka vrednost na končni stopnji preliti v denar ali prek denarja. Hm, delnice na borzi pa "čez noč" zrastejo ali padejo za na primer 10%. Seveda mi bo marsikdo odgovoril, da zaradi ponudbe in povpraševanja, ki pa sta seveda denarno podprta in odražata pričakovanja. Seveda to drži, ampak, kaj pa so ta pričakovanja? V finančnem svetu se zdi, da je vse mogoče, v realnem svetu pa se zadeve nekoliko drugače sučejo. Kako je mogoče, da na primer vrednost delnice na borzi letno zraste za 20%, dobiček družbe je na lanski ravni, družba pa izplačuje zelo nizke dividende? In že več let je tako. Kaj spodbuja rast te delnice na borzi? Pričakovanja, ugibanja, špekulacije? Bom kar direkten – ali ni to začetek nekega napihovanja vrednosti in polnjenja borznega balona? In povsem logično je, da mora priti tudi trenutek, ko bo zrak iz balona začel uhajati. Saj to ni nič novega, tako je pač že desetletja ali najmanj stoletje. Seveda se načeloma vsakdo sam lahko odloči, ali bo sodeloval v tej igri ali ne. Res? Marsikdo ne more biti zraven, saj nima vstopnice (denarja) za to predstavo. Tako nekaj izbrancev, recimo jim veliki igralci, preklada papirje iz kupa na kup in pri tem seveda služi. Moderne finance bi temu rekli, kajne? In tako pridemo do bistva, to je do različnih meril in posledično tudi vrednosti in plačil v realnem sektorju in finančnem sektorju. Proizvodno podjetje mora proizvesti na primer toliko in toliko kosov dobrin po določeni ceni, in podobno je v trgovinskem podjetju, za kar dobi plačilo in tudi njegov poslovni izid je "pokrit" praviloma z realnimi sredstvi. Finančna organizacija pa prevrednoti vrednost vrednostnih papirjev na višjo borzno vrednost. In če ta vrednost ni pokrita z denarjem oziroma če ni več tistih, ki bi tej vrednosti verjeli, lahko medved zalomasti. Podobno, kot bi bili v sodobnem virtualnem svetu, kajne? In zakaj vsa ta moja pleteničenja? Oh, nič takega, morda le kot uvod in spodbuda za malo temeljitejši razmislek o tem, kaj je to vrednost, kaj poštena vrednost, kako vrednotimo postavke. In kako opredeliti dobiček oziroma kaj to sploh je? Ste morda že slišali za vseobsegajoči donos (comprehensive income)? No, ni še nič hudega, če ne, ampak kmalu bodo morali tudi naši računovodski izkazi vsebovati te informacije.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Izvajanje vodstvenih notranjih kontrol v plačilnih agencijah evropskih kmetijskih skladov in vloga notranje revizije

(The Performance of Management Internal Controls in Paying Agencies of European Agricultural Funds and the Role of the Internal Audit)
Dr. Aleš Krisper, Stanka Klakočer

Povzetek
Plačilne agencije v državah članicah Evropske unije so ustanovljene z namenom izplačevanja evropskih sredstev za ukrepe Skupne kmetijske politike. Za odobritev in izplačevanje finančnih sredstev na področju kmetijstva morajo plačilne agencije izpolnjevati akreditacijska merila, določena z uredbo o akreditaciji plačilnih agencij iz leta 2006. Ta med drugim določa tudi izdajo in podpis izjave o zanesljivosti; podpiše jo direktor plačilne agencije. K tej izjavi mora podati svoje mnenje certifikacijski organ plačilne agencije. Podpis te izjave je za direktorja plačilne agencije velika odgovornost in prav zato je treba v plačilni agenciji vzpostaviti oziroma okrepiti vodstvene notranje kontrole na vseh ravneh njenega poslovodstva.
V tem prispevku bodo predstavljene tako izjava o zanesljivosti oziroma njena sledljivost kot tudi vodstvene notranje kontrole na najvišji in nižji ravni poslovodstva ter vloga notranjerevizijske službe pri zagotavljanju uspešnega delovanja vodstvenih notranjih kontrol in preprečevanju goljufij.

Summary
Paying agencies in the Member States of the European Union are established to execute payments for measures of the Common Agriculture Policy. To approve and to execute the payments in the field of agriculture, paying agencies have to fulfil the criteria defined in the regulation on the accreditation of paying agencies from the year 2006. The regulation also provides for the issue of a "statement of assurance" to be signed by the director general of the paying agency. The certifying body of the paying agency shall issue an opinion regarding the statement of assurance. By signing the statement of assurance, the director general of the paying agency assumes an important responsibility. According to that fact, it is necessary to establish and to reinforce the management internal controls at all levels of the management of a paying agency.
The article presents the statement of assurance and the system of its traceability, as well as the management internal controls implemented by the top and lower management levels and the role of the internal audit service with regard to the assurance of proper management internal controls and the prevention of fraud.


Računovodsko evidentiranje različnih oblik javno-zasebnih partnerstev

(Accounting for Public-Private Partnerships)
Samo Jereb, mag. Jorg Kristijan Petrovič

Povzetek
V prispevku so opisane osnovne značilnosti javno-zasebnih partnerstev, kot jih pozna praksa in kot jih opredeljuje Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ter podane osnovne usmeritve računovodenja sredstev in obveznosti, ki so predmet tega razmerja. Na podlagi opredelitve ključnih razlogov za različne načine računovodenja zgrajenih sredstev (predvsem infrastrukture) so prikazani pomembnejši načini ureditve računovodenja teh razmerij tako z vidika javnega kot zasebnega partnerja. Posebej pa so prikazana pravila, ki za evidentiranje teh poslovnih dogodkov veljajo v Sloveniji.

Summary
This article describes the basic characteristics of Public-Private Partnerships as known in practice and defined by the Public-Private Partnership Act, and the basic guidance on the assets and liabilities accounting involved in such relationships. Regarding the reasons for different approaches to the accounting of assets (mostly infrastructure) in such relations, some of those approaches are described from the perspective of both public and private partners. Special attention has been given to the regulation of accounting for Public-Private Partnerships in Slovenia.


Poklicna odličnost poslovodnika (menedžerja) in vloga poslovodnega računovodstva pri njej

(The Professional Excellency of a Manager and the Role of Management Accounting in it)
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Poslovodno računovodstvo je računovodstvo za potrebe računovodskih informacij pri poslovodenju v organizaciji, v katerem je poseben poudarek na računovodskih predračunih in računovodskem proučevanju, pri slednjem pa zlasti pri predstavljanju odmikov od predračunov in standardov po področjih odgovornosti. Poslovodnik pa je oseba, ki na neki ravni v organizaciji vodi poslovanje; na najvišji ravni je npr. označen kot ravnatelj ali predsednik. Prispevek pojasnjuje, kateri znaki morajo biti izpolnjeni, da je mogoče govoriti o poklicni odličnosti poslovodnika in v katerem obsegu mu pri tem lahko pomaga poslovodno računovodstvo.

Summary
Management accounting is the accounting which provides accounting information needed for the management of an organization; it is primarily oriented to budgeting and accounting analysis particularly considering variances from the budgets and standards by level of responsibility. Managers are persons who take business decisions at a certain level; on the highest level they are known as top managers or presidents of companies. The paper explains the signs and requirements which must be fulfilled to be able to speak about the professional excellency of a manager, and to what extend can management accounting help to achieve such excellency.


Pravni red Slovenije v Evropski uniji

(Slovene Legal Order in the European Union)
Mag. Žiga Stupica

Povzetek
Na podlagi Pogodbe o pristopu k EU se je v slovenskem pravnem redu uveljavilo posebno pravilo, da morajo biti slovenski pravni akti usklajeni s pravnim redom EU. Najvišji slovenski pravni vir je Ustava, najvišji pravni viri EU pa so izvirne pogodbe z vsemi spremembami in dopolnitvami ter seveda uveljavljene mednarodne pogodbe s tretjimi državami. Pri odločanju v konkretnih zadevah je treba navedene pravne vire uporabljati neposredno, in sicer ne samo njihova besedila, pač pa tudi njihovo razlago, kot jo je razvilo najvišje sodišče, to je v Sloveniji Ustavno sodišče Republike Slovenije in v EU Sodišče Evropskih skupnosti. Izrek in obrazložitev odločb teh inštitucij pomenita celoto; zaradi tega ne veže le izrek, temveč vežejo tudi razlogi in stališča, vsebovani v obrazložitvi.

Summary
On the basis of the Treaty of Accession to the European Union, a special rule was introduced in the Slovenian law, requiring all Slovenian legal acts to be harmonised with the EU legal order. The highest Slovene legal act is the Constitution and the highest legal acts of the EU are original Treaties with all amendments and the established international treaties with third countries. When deciding in concrete matters the above mentioned legal sources must be directly applied, which refers not only to their wording, but also to their interpretation as developed by the highest courts, that is by the Constitutional Court of the Republic of Slovenia and by the Court of the European Communities. Both the ordering part and the statement of ground of courts decisions represent a whole, which means that not only the ordering part is binding, but also the reasons and views contained in the grounds of the decisions.