Revizor 5/2010

Uvodnik

(Editorial)

Moram urediti svoje misli, moram začeti jasno in sistematično razmišljati, pregnati meglo iz možganov in prisiliti male sive celice, da se končno spravijo v red in da ne zaidejo na še bolj čudna in neznana področja. Moram, zares moram to storiti! V nasprotnem se mi lahko še zmeša ˘. Seveda se sedaj verjetno sprašujete, v čem je problem. Bom poskusil razložiti. Takole gre: po celodnevnem delu pridem domov, vključim televizor ter poslušam in gledam. Dnevnik. Stavka javnih uslužbencev. Zakaj že? Ne zaradi nižanja plač, ampak zaradi uskladitve in poračunov ter seveda višjih plač? Reportaža novinarke s terena. Natančneje državna meja, kolone tovornjakov, seveda nekateri razumejo, drugi obsojajo in bentijo. In se nadaljuje – prevozniki izračunavajo škodo – v milijonih evrov – in slaba volja, skoraj grožnje, da tako pač ne gre, ker ne morejo dostavljati blaga, naročniki odpovedujejo pogodbe ... Čez par dni: če ne bo "nekdo" nekaj naredil, bodo prevozniki (isti?) blokirali vhod v Luko Koper, ceste, grozijo z zaporo ... Naslednji kader – Vegrad. Obupani, izmučeni delavci. Zahtevajo le, naj podjetje, za katero so leta in leta garali in vanj verjeli, "gre v stečaj", da bodo vsaj na tak način lahko dobili del tistega, kar so prigarali. Naprej: elektrodistributerji naj bi stavkali! Zakaj že? Zaradi plač, kratenih pravic delavcev, krutih izkoriščevalskih lastnikov? Malo morgen – poslušam in se čudim – zaradi nameravane reorganizacije pa lastnik obljublja, da nihče ne bo izgubil zaposlitve! In potem kar naenkrat konec stavke javnih uslužbencev. Ali so dosegli svoje, se je "našel" denar, je morda Vlada popustila? Nobene posebne obrazložitve. No, edino lokalne volitve so se "skoraj" končale. Sploh nočem razmišljati v to smer ... Ali so vsi ti in še vrsta drugih primerov enaki, imajo kaj skupnega? Država kar mora nekaj dati; to nam pripada! Stavek, ki je bil pogosto izgovorjen, pogajalski adut. Kakšna vzporednica z Vegradovimi delavci? Dvojna merila morda ali pa preprosto spoznanje, da imamo dve in še več vrst državljanov? Je to demokracija, katero smo želeli, in ali ni včasih že del anarhije? Še mnogo takega in podobnega bi se dalo naštevati in našteti. Kaj nam je storiti? Malo provokativno: ali se ne približujemo točki, ko bi poleg podjetij, ki so že v stečaju, morala še država v stečaj; no, to seveda ne gre, ampak za temeljit remont pa je verjetno kar zrela; zvsemi "politiki" skupaj, kajne?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Deliktna odgovornost računovodje za izpolnitev spornih navodil delodajalca

Criminal Liability of Accountants for Executing Disputable Employer's Instructions
Dr. Liljana Selinšek

Povzetek
Izhodišče avtorice je, da se pritiski delodajalca oziroma njegovih odgovornih oseb na računovodje lahko pojavljajo tudi v obliki navodil ali zahtev, da delavec v okviru izpolnjevanja svojih delovnih obveznosti stori nekaj, kar izpolnjuje znake prekrška ali celo kaznivega dejanja. Kazensko in prekrškovno pravo poznata za takšne primere institut napeljevanja h kaznivemu dejanju ali prekršku. V prispevku so predstavljena pravila o odgovornosti napeljane osebe za prekršek ali kaznivo dejanje, pri čemer je poudarek tudi na institutih, ki omogočajo, da se napeljana oseba razbremeni te odgovornosti.

Summary
The starting point of the article is the fact that pressure made by employer or it's responsible person on the accountants could reflect also in form of instructions or demands that employee should do something in the scope of his or her working obligations that is according to valid legislation minor offence or even criminal offence. For such cases, Slovene law is introducing the institute of abetment to criminal offence or minor offence respectively. In the article, rules for liability of abetted persons are presented, and also legal institutes that allow abetted person to exclude his or her liability of committed offence.

JEL M41 K42
UDK 657:343.232


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – kadrovska in proizvajalna funkcija

(Organisation of Accounting in Slovene Companies / Development of Management Accounting in Slovene Companies – Human Resource and Production Functions)
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
V podjetjih, ki želijo uspešno delovati, morajo usklajeno delovati vse poslovne funkcije. Zato pa so potrebne poslovne odločitve, ki imajo za podjetje čim manj negativnih posledic. Da bi bile odločitve ustrezne, morajo temeljiti na relevantnih informacijah. V sestavku bodo predstavljene informacije, ki jih uporabljajo v slovenskih podjetjih pri odločanju pri kadrovski in proizvajalni funkciji. Poudarek je dan predvsem poznavanju tistih informacij, ki so pomembne za uspešno in usklajeno delovanje obravnavanih funkcij. Postavljene so tudi nekatere teze o povezanosti med uspešnostjo podjetij in poznavanjem nekaterih informacij pri kadrovski in proizvajalni funkciji. Preverjanje povezanosti z dvorazsežnimi preglednicami in t-preizkusom je pokazalo, da povezanost obstaja.

Summary
Successful operation requires well coordinated activities of all business functions. Business decisions shall avoid any adverse effects on the company and therefore need to be based on relevant information. The article presents information used in Slovene companies when deciding on human resource and production functions. Especially highlighted is the understanding of information which is important for successful and coordinated operation of these two functions. In addition, some theses are presented about the relationship between a successful company and its understanding of information regarding the human resource and production functions. The analysis of the relationship with the use of two-dimensional spreadsheets and a t-test has shown that such interconnection exists.

JEL M41
UDK 657:330.526.33(497.4)


Vrednotenje avtorskih pravic

Valuation of Copyrights
Suzana Sušnik in dr. Sergeja Slapničar

Povzetek
V članku predstavljamo metode vrednotenja avtorskih pravic s poudarkom na avtorskih pravicah za predvajanje glasbe. Uvodoma opredeljujemo pojme avtorskega dela in avtorske pravice ter pojasnjujemo kolektivno upravljanje avtorskih pravic. Slednje zahteva določitev primernih tarif za uporabnike avtorskih pravic. S tem v zvezi povzamemo najpogostejše metode vrednotenja, ki jih obravnava obsežna strokovna literatura, in opredelimo, katere prednosti in pomanjkljivosti imajo pri vrednotenju avtorskih pravic. Zaradi razpoložljivosti podatkov in neaktivnega trgovanja se posebej osredotočamo na metodo porazdelitve dobičkov.

Summary
The paper presents valuation methods for artistic-related intangible assets with the focus on musical composition copyrights. In the beginning, the concepts of copyright work, copyrights and collective management of copyrights are defined and explained. Collective management of copyrights requires the setting of appropriate tariffs for the users of copyrights. In this connection, the authors outline the most applicable valuation methods as presented in the extensive literature on the issue and describe their advantages and drawbacks for the valuation of copyrights. In view of data availability and non-existence of an active market for copyrights the authors focus on the profit split method.

JEL O34 K11
UDK 347.78


Razvoj razumevanja uspešnosti pri nas

Understanding of Effectiveness in Our Country
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Prispevek osvetljuje, kako je bila razumljena uspešnost delovanja v Sloveniji v času samoupravne gospodarske ureditve, pred sedanjimi rešitvami po slovenskih računovodskih standardih. Sedanjim strokovnjakom ta zgodovina ni več blizu. Razlikovati pa je treba tudi med uspešnostjo kot načelom, uspešnostjo kot značilnostjo in merili uspešnosti.

Summary
The paper illuminates the understanding of effectiveness in the time of the self-management system in Slovenia, which leads to better understanding of the solutions now applied in the Slovene accounting standards. This history is no longer clear enough to the present-day professionals. In addition, it needs to be distinguished between effectiveness as a principle, effectiveness as a characteristic, and the criteria of effectiveness.

JEL M41 O1 P23
UDK 331.101.6:657:331.107.8


Protokol o spremembah konvencije o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah

Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Danilo Marinović

Povzetek
Protokol o spremembah Konvencije o medsebojni vzajemni pomoči v davčnih zadevah je rezultat skupnih prizadevanj Sveta Evrope in OECD, da se ta konvencija popolnoma uskladi z mednarodnim standardom o izmenjavi podatkov v davčnih zadevah ter hkrati zagotovijo možnosti sodelovanja držav pri medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah kot učinkovit instrument v boju z izredno naraščajočim izogibanjem davčnim obveznostim in davčnimi utajami. Velik pomen protokola je predvsem njegova odprtost oziroma poziv k pristopu vsem državam, ne le članicam Sveta Evrope in članicam OECD. Prav tako tajnost bančnih podatkov ne sme biti več ovira pri izmenjavi podatkov med podpisnicami protokola in konvencije.
Slovenija je podpisala protokol skupaj s konvencijo ob njenem sprejetju v OECD maja 2010.

Summary
Joint effort by the Council of Europe and OECD to put the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters completely in line with the international standard for exchange of information in tax matters and at the same time to secure properly extended options of cooperation between the States in providing mutual administrative assistance in tax matters as an effective instrument in combating the growing phenomenon of tax avoidance and tax evasion, resulted with the Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Great importance of the Protocol is above all in its openness and its call upon all States, and not only the member states of the Council of Europe and of the OECD, for accession. Even bank secrecy shall no longer be an obstacle in the exchange of information between the signatories of the Protocol and the Convention.
Slovenia signed the Protocol and the Convention upon its adoption to the OECD in May 2010.

JEL H2 F33
UDK 336.22:341.241