Revizor 5/2011

Uvodnik

(Editorial)

Nikakor ne morem, in čutim, da tudi ne smem, mimo letošnje jeseni. Fantastično vreme, kakršnega niti najstarejši ne pomnijo, in vprašanje je, kdaj bo spet vsaj približno tako lepo v tem letnem času. In tudi, ali pa predvsem zato, nekatere druge, vsaj za nekatere celo bolj pomembne posvetne zadeve še niso dokončno zavzele prvega mesta v naši pozornosti. Seveda bo politična jesen, pa ne le tista, povezana z našimi volitvami, verjetno prav kmalu razburkala naša čustva. Ta jesen pa ne kaže nič kaj prijaznega obraza. Se kar strinjam, da naj bo to jesen v smislu odhajanja, zaključevanja nekega obdobja in tudi poslavljanja od preteklosti, pa morda spoznanja, da nam je bilo prelepo (tako kot to koledarsko jesen). Čeprav se morda vsi še ne zavedamo in si nočemo priznati, da je tako lepo lahko samo enkrat ter da so računi za naše uživanje že napisani in jih bo treba plačati. Saj veste, da za jesenjo pride zima, mraz, dolgi dnevi, včasih kar nekaj temačnega in zloveščega. No, drugi pa uživajo v zimskih radostih. Je taka tudi naša družbena realnost? O tem naj bi pa sami odločali, kajne? Naliti si moramo vsaj približno čistega vina! Vsi, ki govorimo o krizi, pa naj bo ta finančna, gospodarska, kriza morale in ne vem kakšna še, bi se morali vprašati, ali to krizo in njene posledice dejansko občutimo. Vas že vidim, kako boste planili po meni pa mi marsikaj očitali, pa vendar naj vsakdo brez floskul in vsakodnevnega pranja možganov prek medijev in govoric razmisli, kako ta kriza vpliva na njegovo življenje. Za pomoč k lastni katarzi samo nekaj vprašanj, na katera naj bi vsakdo pri sebi našel prave odgovore:

  • Ali je moja osnovna življenjska eksistenca ogrožena (sem lačen, nimam kje stanovati, nimam avtomobila…)?
  • Ali živim slabše kot na primer pred 10 leti? In če, na katerem področju?
  • Ali živim dobro in porabim več, kot dejansko ustvarim?
  • Kakšni in kateri so cilji in ideali mojega življenja? Ali na primer potrošništvo ali pa prijateljstvo in dobro počutje ter razumevanje v krogu prijateljev in znancev?

Nikakor vam nočem soliti pameti, pa vendar me velikokrat jezi, ko mnogi kot papige ponavljajo nekatere trditve in "resnice", ki pa jih ne znajo argumentirati. In ta negativizem skoraj povsod: vse je narobe, nič ne deluje, ničesar se ne izplača več delati, "država" nič ne naredi ... Kljub temu da vem, da se marsikdo ne strinja ali se ne bo strinjal z menoj, vseeno želim izraziti svoje mnenje: največja napaka (poleg skoraj opravilne nesposobnosti) odhajajoče Vlade je bila, da se je za vzdrževanje "socialnega miru" zadolževala ter ni vsem državljanom jasno in nedvoumno nalila čistega vina resnice. Bodimo pošteni: prave gospodarske in finančne krize Slovenija sploh še ni občutila, saj smo jo z zadolževanjem premaknili v prihodnost. In prav ta kriza bi lahko bila tudi priložnost, da razčistimo notranje dileme ter spremenimo model razmišljanja in delovanja družbe pa tudi vsakega izmed nas. Prepričan sem, da nas veliko zelo podobno razmišlja in tudi želi, da bi nas naši voditelji jasno in nedvoumno ter z lastnimi zgledi vodili v družbo, v kateri ne bi bilo

  • tajkunov ter njim podobnim finančnih mogotcev in "strokovnjakov", ki s finančnimi transakcijami "ustvarjajo" novo "dodano vrednost".

Ali res potrebujemo našo "borzo", na kateri je kakih 200 naših "strokovnjakov borznikov" prekladalo "papirje" sem in tja in pri tem "ustvarjalo dobiček"? Jaz bi borze in tudi razne bonitetne agencije kar zaprl, saj ne prispevajo k razvoju družbe; so namreč bolj ali manj legalizirane in z zakoni podprte inštitucije organizirane prerazdelitve (no, kraja je res malo premočen izraz ...).

  • prevlade kapitala nad delom; kapital in delo sta med najpomembnejšimi dejavniki razvoja družbe, vendar ne sme prevladovati kapital nad delom.

Velja seveda tudi obratno. Socialni dialog in ravnotežje vsekakor, pa vendar se je že večkrat izkazalo, da sindikati še niso dovolj zreli.

  • zbirokratizirane, preštevilčne, neprilagodljive, nestrokovne in zaščitene ter od resničnih problemov državljanov odmaknjene državne in lokalne uprave, ki razvoj, namesto da bi spodbujala, s svojimi birokratskimi ukrepi in načinom razmišljanja praviloma duši.

Uh, tega je še veliko; pa vendar bi vsem vam pretendentom na vodenje države rad sporočil, da najprej razmislite o nekaterih klasičnih moralnih vprašanjih, kot so (samo da vas spomnim, če ste že pozabili): pravičnost, delavnost, poštenost, odgovornost, odkritost …
In ne sadite mi rožic v jeseni!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Ocena sistema in revidiranje notranjih kontrol pri reviziji strukturnih skladov

System Evaluation and Internal Control Auditing in Structural Funds Audit
Nataša Prah

Povzetek
Ena izmed zahtev Evropske komisije v povezavi z dodeljevanjem sredstev kohezijske politike v državah članicah je povezana tudi z revidiranjem vzpostavljenega sistema za dodeljevanje pomoči in revidiranjem že izvršenih izplačil. V prispevku je predstavljen način revidiranja vzpostavljenega sistema, ki vključuje tudi preverjanje obstoja in preizkušanje delovanja notranjih kontrol. Kratki predstavitvi vzpostavljenega sistema z opredelitvijo temeljnih nalog poglavitnih udeležencev sistema sledita predstavitev metodologije ocenjevanja sistema in revidiranje ključnih notranjih kontrol v postopku dodeljevanja strukturnih pomoči. Končni rezultat opravljenih preverjanj in preizkušanj je ocena celotnega sistema, ki vpliva na določitev obsega in postopkov v nadaljnjih fazah revizije.

Summary
One of the requirements of the European Commission related to the disbursement of Cohesion Funds in Member States also concerns the auditing of the system established for the allocation of structural aid and of the payments effected. This article presents the audit approach comprising the system audit and internal control testing. After a short description of the established system and of the basic tasks of the main institutions involved, the methodology of the system evaluation and the auditing of key internal controls in the process of structural aid payments is presented. The methodology applied and the testing of internal controls result in the evaluation of the system as a whole, which has impact on the scope of and the procedures applied in further steps of the annual audit.


Konsolidiranje po spremenjenih MSRP in SRS

Consolidation Under Revised IFRS and SAS
Dušan Hartman

Povzetek
Spremembam MSRP na področju konsolidiranja računovodskih izkazov v letu 2009 so v letu 2010 sledile tudi spremembe SRS, ki na tem področju prinašajo številne novosti. Kljub spremembam MSRP in SRS pa v praksi na področju konsolidiranja nekatera vprašanja še vedno ostajajo odprta ali pa so njihove rešitve napačne. Namen prispevka je na zgledih prikazati bistvene spremembe MSRP in SRS na področju konsolidiranja ter opozoriti na tista področja konsolidiranja, kjer v praksi še vedno prihaja do dilem.

Summary
Amendments to IFRSs in the area of consolidation of financial statements in 2009 were followed by amendments to SASs in 2010 which introduced many novelties in the area. However, despite the amendments to IFRSs and SASs, the practical side of consolidation is still subject to certain dilemmas, that is, in real-life situations certain issues in the area of consolidation are not satisfactorily addressed. The purpose of this article is to present the fundamental changes to IFRSs and SASs in the area of consolidation, using examples, and to draw attention to the areas of consolidation which still raise dilemmas in practice.


Zaznave slovenskih računovodij o zavezanosti različnim interesnim skupinam

Slovene Accountants' Perceptions of Their Responsibility to Different Stakeholders
Dr. Bojana Korošec, mag. Robert Horvat

Povzetek
V prispevku predstavljamo z dvema empiričnima raziskavama pridobljene osnovne podatke/informacije o tem, kako se slovenski računovodje v zvezi s svojim delom opredeljujejo do zavez različnim interesnim skupinam in do tega, koliko jim takšne zaveze tudi v resnici uspe izpolnjevati.

Summary
The paper presents basic data/information obtained by two empirical enquiries on Slovene accountants' perceptions of their responsibilities to different stakeholders, and of the extent to which they succeed to fulfill these responsibilities.


Poklicna etika računovodij in njeno uresničevanje v praksi

Professional Ethics of Accountants and it's Application in Practice
Mag. Nevenka Ribič

Povzetek
Kodeksi poklicne etike računovodij so bili sprejeti v želji po jasni in nedvoumni opredelitvi poklicnoetičnih dolžnosti računovodij, kar velja tudi za slovenski Kodeks poklicne etike računovodje. Slednji je vsebinsko primerljiv z izbranimi tujimi kodeksi, vendar je glede na aktualno dogajanje v Sloveniji potreben dopolnitev, ki ustrezajo vsebini Kodeksa etike IFAC. Strokovnost, odgovornost, poštenost in prizadevnost so vrline, ki se pričakujejo od računovodij. Ker je praksa pogosto ravno nasprotna, bi jih zgolj natančna navedba sankcij v Kodeksu prisilila k etičnemu ravnanju v skladu s pravili stroke. Ni pa dovolj, da se to pričakuje samo od stroke. Na področju poslovne etike v Sloveniji je treba storiti še veliko, da bi zavest o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, prodrla v vse pore poslovanja.

Summary
Codes of professional ethics of accountants have been accepted in an attempt to clearly and undoubtedly define the ethical duties of accountants, which equally applies to the Slovene code of professional ethics of an accountant. This code can be compared with other codes worldwide, but considering the actual circumstances in Slovenia, it needs revision to be in compliance with the IFAC code of ethics. Professionalism, responsibility, honesty and diligence are virtues expected from accountants. The reality is often just the opposite. Therefore, only exact indication of sanctions in the Code itself would make accountants act ethically and in compliance with the rules of profession. But it isn't enough to expect this only from professionals. In Slovenia a lot needs to be done in the field of professional ethics, to make the distinction between good and bad a part of everyday business.