Revizor 6/2000

Slovenski ravnatelji in zunanje revidiranje informacijskih sestavov: izsledki raziskave

(Slovenian Business Managers And External Is Audit: Findings Of The Survey)
Goran Šušnjar*

Povzetek
V nasprotju s pričakovanjem revizorjev informacijskih sestavov v Sloveniji se v preteklih štirih letih število zunanjih revizij informacijskih sestavov ni bistveno povečalo. Zaradi tega je bila pod pokroviteljstvom Slovenskega inštituta za revizijo opravljena raziskava, ki naj bi pomagala ugotoviti, zakaj se slovenski ravnatelji ne odločajo za zunanjo revizijo informacijskega sestava kot kontrolni mehanizem pri spremljanju dela enote za informacijske sestave. Prav tako naj bi raziskava pokazala dejansko stanje glede kontroliranja informacijskih sestavov v slovenskih podjetjih. V članku bodo predstavljene ugotovitve raziskave.

Summary
Contrary to the expectations of Slovenian IS auditors, the number of external IS audits has not essentially increased in the last four years. Therefore, the Slovenian Institute of Auditors sponsored a survey that should help them find out why Slovenian business managers did not accept the external IS audit as a control mechanism for monitoring the work of IS units. In addition, the survey should show the actual level of information systems control in Slovenian enterprises. The findings of the survey are presented in this article.

*Goran Šušnjar, univ. dipl. inž. matematike; vodja projekta Lotus Notes, Zavarovalnica Triglav d. d. Elektronski naslov: gsusnjar@zav-triglav.si


Revidiranje poslovanja lokalnih oblasti v Veliki Britaniji

(Local Government Audit in the United Kingdom)
Mag. Ana Praprotnik*

Povzetek
V Veliki Britaniji delujejo tri inštitucije za revidiranje poslovanja lokalnih oblasti. Najbolj neodvisna je Revizijska komisija za lokalne oblasti in javno zdravstveno službo Anglije in Walesa. Razlikujejo dve vrsti revizij: tradicionalne, torej revizije računovodstva oziroma finančne revizije, in sodobne, torej revizije poslovanja. Glede na odhodke komisije je delež prvih 70-odstoten in drugih 30-odstoten. Kodeks ravnanja pri revidiranju je pripravljen v sodelovanju s komercialnimi revizorji in lokalnimi oblastmi ter ob soglasju parlamenta. Komisija določi revizorja za posamezno lokalno oblast in pristojbino (ceno) za revizijo ter skrbi, da so revizorji ustrezno strokovno usposobljeni za revidiranje poslovanja. Plačnik revizije je lokalna oblast. Revizor je zaposlenec komisije ali komercialni revizor. V Sloveniji bi lahko uporabili njihova spoznanja pri vključevanju komercialnih revizorjev v revidiranje poslovanja občin.

Summary
In Great Britain there are three Local Government Audit institutions. The most independent is The Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and Wales. In general they perform two different types of audit: financial audits are the traditional ones; but nowadays they are focusing on value-for-money auditing. The share of the first ones in the total amount of the Commission's expenses is seventy per cent while the remaining thirty per cent belongs to value-for-money auditing. The Code of Audit Practice has been prepared following consultation with the private accountants, local authorities and approved by the parliament. The Commission appoints the auditor for a certain local authority and sets the audit fee. However, the Commission also provides auditors with the special value-for-money audit guides. Audited bodies pay for their audit in the same way as private sector companies. Auditors may be either officers of the Commission (called District Auditors) or private firms

*Ana Praprotnik, mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; poobl. rev., rev. Računskega sodišča Republike Slovenije; članica Računskega sodišča Republike Slovenije, Prežihova 4, 1000 Ljubljana.


Notranje revidiranje stroškov kakovosti v banki

(Internal Auditing of Quality Costs in Banks)
Boža Lešnik Korbar*

Povzetek
Model notranjega revidiranja stroškov kakovosti je namenjen notranjim revizorjem v organizacijah, ki uresničujejo poslovno politiko v skladu s standardi kakovosti in zmanjševanjem stroškov po načelu že prvič pravilne izvedbe ključnih nalog in procesov.
Ta model omogoča razvrščanje stroškov kakovosti na stroške preprečevanja napak, stroške presojanja napak ter notranje in zunanje stroške odpravljanja napak. Z modelom lahko določimo način spreminjanja nefinančnih podatkov v finančne. Je temelj za računovodsko evidentiranje in načrtno spremljanje stroškov kakovosti.

Summary
The model of internal auditing of quality costs has been designed for internal auditors in organizations which carry out their business policy in accordance with quality standards and cost reducing based on the principle of performing key tasks and processes correctly from the very beginning.
The model allows for the classification of quality costs into error preventing costs, error assessment costs, and into internal and external costs for corrective measures. In addition, the model makes it possible to define the way of translating non-financial data into financial ones. It is the basis for accounting recording and systematic monitoring of quality costs.

*Boža Lešnik Korbar, univ. dipl. ekon.; spec. rev., poobl. rev., preizk. notr. rev.; direktorica notranje revizije v Novi Kreditni Banki Maribor. Domači naslov: Štantetova 16, 2000 Maribor.