Revizor 6/2003

Uvodnik

(Editorial)

Kako naj začnem ta uvodnik? Najbolje vremenu in času primerno. Je vroče, kar prevroče. Pa ne le zunaj, kadar zapustimo hladno udobne mirne sobane in butne v nas val težke nasičene vročine, da smo v trenutku mokri, kot bi ravnokar prilezli iz morja. Je pa to kar prava prispodoba za dogajanja v našem širšem gospodarskem in tudi političnem prostoru. Vroče je tudi na drugih področjih, takih, ki jih gotovo vsi vsaj malo spremljate. Seveda gre tudi za dogodke, povezane s SIB banko. Pa poglejmo nekatere zadeve malo pobliže. Naj takoj na začetku jasno in glasno javno povem, kar sem mislil in tudi povedal že na začetku te zgodbe: Javno podjetje Energetika ne bi smelo kupiti banke. Nobene. Zbrana sredstva iz plačil ogrevanja, vode in komunalnih zadev se morajo in se lahko porabijo le za namene, za katere so pobrana. Pika. In klicaj za povrh. Vsa zgodba okoli nakupa, prodaje in vsega, kar še sodi in je sodilo zraven, je nateg.

Dovolj, dovolj o tem in takih zadevah, čeprav vem, da bomo o njih še govorili. Splavajmo drugam. Junijska - šesta letošnja številka. Junija je polovica koledarskega leta za nami. Junija je kresna noč. Junija se začne dan krajšati. Junija prenehajo ptički peti. Junija večina misli na julij in avgust, predvsem na dopust. In junija je zadnje čase že zelo vroče. Tudi letos. In lahko nas čaka dolgo, dolgo vroče poletje, ko bo sonce pokazalo svojo moč ter razbelilo glave in razžarilo vse, kar bodo dosegli njegovi žarki. Pa nam bo vroče, da bo teklo od nas, da se nam bo še tisto malo krpic blaga lepilo na kožo in da bodo večeri topli in vroči še dolgo potem, ko bo sonce zatonilo; in ozračje bo nabito z vlago, ki pika, in človek ne more spati. Pa kaj bi spal v takih dneh? Treba je priti ven, na plan, zakorakati v življenje.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Samoocenjevanje notranjih kontrol

(Control Self-Assessment)
Vesna Urankar

Povzetek
Prispevek obravnava samoocenjevanje notranjih kontrol kot orodje pri notranjem revidiranju. Samoocenjevanje je proces, v katerem izvajalci poslovnih procesov, to je zaposleni in njihovi neposredno nadrejeni (operativni) vodje, ocenjujejo učinkovitost delovanja ustroja notranjih kontrol, navadno na pobudo in ob pomoči notranjega revizorja. Ne nadomešča klasičnega notranjega revidiranja, temveč ga dopolnjuje, predvsem na področju revidiranja mehkih notranjih kontrol, ter s tem povečuje učinkovitost in uspešnost tako pri poslovanju kot revidiranju.

Summary
This article presents control self-assessment as an internal audit tool. Control self-assessment (CSA) is a process of assessing the efficiency of the internal control structure performed by supervisory management and employees who carry out business processes. CSA is usually facilitated by an internal auditor. It is not a substitute for the traditional internal auditing, but it suplements it with assessing soft controls that are otherwise difficult to assess. This results in higher efficiency and effectiveness of business processes and of internal auditing.


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih

(Development Organisation of Accounting in Slovene Companies)
Dr. Marjan Odar,
dr. Slavka Kavčič,
dr. Stanko Koželj

Povzetek
V raziskavo o stanju računovodstva v slovenskih podjetjih, ki jo je opravil Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, je bilo zajeto tudi ugotavljanje organiziranosti računovodstva v slovenskih podjetjih.
Pregled izsledkov celotne raziskave je bil objavljen v Revizorju 11/02. V tej številki objavljamo 2. del o organiziranosti računovodstva v slovenskih podjetjih, 1. del pa smo objavili v prejšnji številki.

Summary
The research on the status of accounting in Slovene companies was conducted by the Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Association of Accountants, Treasurers and Auditors of Slovenia and the Faculty of Economics in Ljubljana.
The results of the complete research were published in Revizor 11/02. In the present issue the 2nd part on the organization of accounting in Slovene companies is presented, while the 1st part was published in the previous issue.


Revizorjeva neodvisnost in kodeks upravljanja gospodarskih družb

(Independence of Auditor and Corporate Governance Codex)
Mag. Lidija Hauptman

Povzetek
Preteklo leto je pomembno vplivalo na razumevanje revizorjeve neodvisnosti. Tako bomo v prispevku opozorili na pomen priporočil Evropske komisije, Sarbanes-Oxleyjevega zakona 2002 in kodeks upravljanja gospodarskih družb. Kodeks je kombinacija zakonskih predpisov posamezne države in notranjih pravil posamezne gospodarske družbe, ki urejajo vodenje, upravljanje in nadziranje te družbe. Del kodeksa je namenjen urejanju področja računovodstva, revizije in razkritij, z namenom opredeliti pravila transparentnega poslovanja. Med naloge menedžmenta gospodarske družbe sodi po kodeksu tudi zagotavljanje revizorjeve neodvisnosti, saj ta pomembno vpliva na mnenje investitorjev in javnosti o poslovanju te družbe in delovanju njenega menedžmenta. V prispevku bomo predstavili tudi avstrijski kodeks upravljanja gospodarskih družb, sprejet 1. oktobra 2002.

Summary
The past year was important for the understanding of auditor's independence. The purpose of the paper is to draw the readers' attention to the importance of European Recommendations, Sarbanes-Oxley Act of 2002, and Corporate Governance Codex. Corporate Governance Codex is to be understood as a combination between legal requirements and internal rules of each company. It deals with company's accounting rules, auditing rules, disclosures and frames of transparent way of doing business. According to the Corporate Governance Codex, one of the most important duties of management is to assure auditing independence, which has important impact on the opinion of both investors and general public about the company, its business and its management. This paper also presents the Austrian Corporate Governance Codex, passed on 1 October 2002.


Financiranje poslovanja in naložbena politika: trenutno stanje

(Financing and Investment Activities: Evidence From the Field)
Mag. Aleš Berk

Povzetek
Pričujoči prispevek, ki je logično nadaljevanje prispevka iz prejšnje številke, predstavlja ugotovitve ankete o organiziranosti in izvajanju finančnega področja nalog v slovenskih podjetjih, ki se nanašajo na dolgoročno financiranje, sodila za odločanje na finančnem področju nalog, dolgoročno financiranje obratnih sredstev, velikost stroškov kapitala ter kratkoročno financiranje in likvidnost oziroma plačilno sposobnost podjetij. Pri vseh proučevanih sklopih v slovenskih podjetjih je mogoče ugotoviti precejšnje odmike od stanja, predstavljenega v učbenikih o sodobni finančni teoriji.

Summary
The current paper is the second of the three papers, presenting the results of a recent survey of The Slovenian Institute of Auditors about financial function in Slovene enterprises. The issues covered are long term sources of finance, capital budgeting criteria, working capital policies, cost of capital assessment, and preferences of the different sources of short-term finance and liquidity. After having analyzed the answers one may conclude that the reality in Slovene business environment differs somewhat from the classical one. This applies to each aspect under consideration.