Revizor 6/2008

Uvodnik

(Editorial)

Pravijo, da v decembru hodijo okoli trije možje in predvsem pridne obdarujejo. Saj jih verjetno vse na nek način poznate. Tako je menda bilo že od nekdaj. Ali so oziroma bodo tudi letos prišli? Morda, vsekakor pa bodo verjetno bolj skromni z darili. Se moramo le bati, da nam ne bi česa odnesli, kajne? Saj veste, kam merim: kriza, ki so jo sprožili inovativni finančniki, je vsak dan hujša in se seli tudi v sektor realnega gospodarstva in med nas navadne smrtnike, ki bomo tako ali drugače slej ko prej plačali zapitek gospodov, ki so se še ne dolgo nazaj hvalili, kako da znajo gospodariti in si tudi veselo razdeljevali dobičke, sedaj pa naj bi vsi plačevali za njihove grehe. Ja, tako je to. Poskusimo v teh nekaj dneh do konca leta pozabiti na te neprijetne zadeve, saj se nam obeta, da bomo o tem na široko razpravljali in iskali poti izhoda vse naslednje leto.

Pa pokušajmo kaj pozitivnega izvleči iz teh kar neprijaznih razmer. Praviloma se v stiskah živa bitja združimo, si pomagamo in skupno iščemo rešitve. Nekako nas prvinski nagon preživetja naredi drugačne. Običajno se začnemo obnašati in tudi razmišljati drugače, znamo bolje poslušati in tudi slišati klice in sporočila. Moderno bi se reklo, da postanemo bolj socialni. No, če bomo tudi zaradi okolja in razmer spoznali, da sta potrošništvo in nenehno pehanje za denarjem lahko problematični, če bomo znali poiskati lepote tudi v majhnih stvareh, v detajlih, ki jih do včeraj še opazili nismo, če bomo s srcem in dušo poslušali prijatelje, znance in druge, s katerimi morda povsem slučajno pridemo v stik, in če smo sposobni odpreti tudi sebe ter sebi in drugim priznati, da smo vsi lahko zelo ranljivi, potem nas bo mogoče kriza celo združila in morda tudi premaknila vrednostne sodbe vrednot, na katere prisegamo. Saj to nič drugega, kot da se zavemo, da denar še zdaleč ni vse (čeprav ga potrebujemo), in da postanemo manj odtujeni, prijaznejši, sočutnejši, prijateljski, skratka človeški, kajne?

V teh dneh, ko bodo večkrat tudi tiste vsem dobro poznane želje morda izzvenele pretanjeno resneje, ko se bo v barvi našega glasu poznalo, da jih izrekamo premišljeno trezneje s kančkom negotovosti in strahu v kotičkih ustnic, ko bodo krokodilčki v očeh malo resnejši in se nam bo nasmeh morda malo manj prešerno izvil iz duše, poskušajmo biti optimistični s mislijo in pogledom, usmerjenim k vsemu dobremu, k iskanju pozitivnih lastnosti v vsakem izmed nas. Poskušajmo v teh dneh iz globin duše priklicati tisto, kar je najboljšega v nas, in z virusom veselja do lepot življenja in doživljanja dobrega okužiti vse in vsakogar okoli nas. Življenje je lepo, če ga živimo, če ga znamo živeti, če se znamo sprostiti, uživati in spoštovati ter doživeti vsak trenutek, ki nam je dan v družbi domačih, sodelavcev, prijateljev ter starih in novi znancev, morda do včeraj še nepoznanih, slučajnih, morda tudi nam malo podobnih popotnikov skozi življenje, s katerimi se nam križajo poti.

Kaj naj vam po vsem tem še zaželim? Kar preprosto in kratko bom zapisal: Naj se vam vsak dan v letu 2009 kaj lepega zgodi! Čeprav morda le drobna pozornost, lepa beseda, sočustvovanje, priznanje ali spoznanje, da nekomu nekaj pomenite. In zavedajte se, da smo tudi drugi srečni, da vas poznamo, čeprav morda to včasih bolj sramežljivo izrazimo. Bodite dobri in taki tudi ostanite. Pa ne pozabite tudi drugim vsaj z lepo besedo polepšati vsakdana!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Mednarodna primerjava razvitosti strateškega poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih

(International Comparison of the Incidence of Strategic Management Accounting in Slovenian Companies)
Simon Čadež

Povzetek
Sodobno poslovodno računovodstvo se razvija v dveh smereh. Na eni strani smo priča hitremu razvoju novih računovodskih tehnik za obvladovanje stroškov, načrtovanje, kontroliranje, merjenje uspešnosti in ovrednotenje strateških odločitev. Na drugi strani se spreminja tradicionalna vloga računovodij v podjetjih, ki se vse bolj aktivno vključujejo v proces odločanja. Po mnenju nekaterih so spremembe v disciplini tako velike, da jih lahko združimo kar v novo disciplino, imenovano strateško poslovodno računovodstvo. Cilj študije je proučiti uporabo strateškega poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih in jo primerjati z uporabo v avstralskih podjetjih. Izsledki raziskave kažejo, da slovenska računovodska praksa sledi globalnim razvojnim težnjam, na nekaterih področjih pa je celo naprednejša kot v razvitih državah.

Summary
In contemporary management accounting, two major streams of development can be identified. The first stream has recently produced a range of novel accounting techniques in the fields of costing, planning, control, performance measurement, and strategic decision making. The second stream is concerned with the changing role of accountants who are becoming increasingly involved in corporate decision-making. Some commentators feel that the scale of these changes is such that a whole new discipline, called strategic management accounting (SMA), has emerged. The aim of the study is to investigate the incidence of SMA in Slovenian companies and benchmark it with the incidence of SMA in Australian companies. The survey reveals that Slovenian accounting practice not only follows global trends, in some segments it can even be characterized as being relatively advanced.


Zgodovinski razvoj poročanja o (po) poslovnih odsekih

(Historical Development of Business Segment Reporting)
Daniel Zdolšek

Povzetek
V prispevku predstavljamo zgodovinski razvoj poročanja o (po) poslovnih odsekih podjetij od sprejetja prvih standardov in pravil naprej. Povečanje kompleksnosti poslovanja podjetij, oblikovanje koncernov, prevzemi in drugi dejavniki so že od sredine šestdesetih let 20. stoletja naprej vplivali na konstantne zahteve vlagateljev, ki se odločajo o pridobitvi, ohranitvi ali odsvojitvi vrednostnih papirjev podjetij, po več razkritih informacijah podjetja o njegovih aktivnostih na posameznih odsekih podjetja. Kljub prizadevanju pripravljavcev standardov je bila dodana vrednost razkritih informacij o (po) odsekih za vlagatelje in druge uporabnike računovodskih izkazov v začetnem obdobju majhna, saj se je industrijski način poročanja o (po) odsekih, uporabljen v prvih standardih - tako v US GAAP kot v MRS (danes MSRP) - v praksi pokazal kot nepopoln in neprimeren zaradi slabe opredelitve poslovnega odseka v standardih, nepovezanosti notranjega in zunanjega sistema poročanja podjetja in na splošno premalo razkritih informacij podjetij o (po) odsekih. Slabosti prvih standardov so vplivale na razvoj novega v novih standardih uporabljenega poslovodnega načina poročanja o (po) odsekih, ki je odpravil slabosti industrijskega načina in bistveno izboljšal zadovoljstvo vlagateljev z razkritji informacij o (po) odsekih podjetij. V tem prispevku bodo zato poleg pomena in razlogov za razvoj področja poročanja o (po) odsekih podjetij predstavljeni potek razvoja standardov, osnovne značilnosti posameznih standardov in načinov poročanja o (po) odsekih ter razloge za uveljavitev MSRP 8, ki (skoraj popolnoma) poenoti področje poročanja o (po) odsekih med US GAAP in MSRP.

Summary
This article presents the history and development of business segment reporting by enterprises from initial authoritative pronouncements and standards onwards. Since the mid-sixties of the twentieth century, the increasing complexity of business environment and enterprises, conglomerates development, mergers, acquisitions and other factors have affected the demand of investors who are deciding on acquisition, retention or disposals of securities for more disclosures about enterprises' business segment operations. In the early years, the value added to the business segment information disclosed for investors and other financial statement users was low, despite the efforts of standard setters. The application of industry approach in the first standards, both US GAAP and IAS (today IFRS), proved imperfect and inadequate, first because of the unsuitable definition of the business segment in the standards, and second because of incongruence of enterprise's internal reporting system with reported segments and low level of disclosed information about business segments. The identified weaknesses of the industry approach brought about the novel management approach applied in new standards which eliminated the industry approach weaknesses and substantially improved investors' satisfaction with business segment disclosures of enterprises. This article initially explains the meaning of and reasons for business segment reporting development, followed by a chronologically ordered process of standard setting, the basic characteristics of standards and different approaches, and reasons for IFRS 8 acceptance as the most recent stage of business segment reporting which (almost completely) harmonised US GAAP and IFRS business segment reporting.


Izbrani problemi konsolidiranja

(Selected Consolidation Issues)
Dušan Hartman

Povzetek
Prispevek opisuje računovodske rešitve pri nekaterih najbolj pogostih in zapletenih vprašanjih konsolidiranja računovodskih izkazov. Računovodski standardi obravnavajo področje konsolidiranja dokaj natančno, vendar se je kljub temu v praksi izkazalo, da nekaterih področij konsolidiranja sploh ne obravnavajo ali pa se pri obravnavi pojavljajo nekatere nejasnosti in različna tolmačenja. V prispevku obravnavani primeri so vzeti iz slovenske računovodske in revizijske prakse, da bi bralce opozorili na področja konsolidiranja, kjer se v praksi še vedno pojavlja največ napak oziroma napačnih tolmačenj pravil konsolidiranja.

Summary
The article describes accounting solutions for certain most recurring and complex issues surrounding the consolidation of financial statements. Accounting standards address consolidation in quite considerable detail, however, practice shows that some consolidation aspects are not addressed at all, or certain ambiguities and different interpretations arise in dealing with such issues. Examples described in the article are taken from Slovene accounting and auditing practice and aim to draw readers' attention to the areas of consolidation in relation to which numerous mistakes or misinterpretations of consolidation rules still occur in practice.


Iz zgodovine sodobnega izpopolnjevanja poslovodnikov (menedžerjev) v Sloveniji in njihove naslonitve na poslovodno računovodstvo

(Passages From the History of Contemporary Manager Training in Slovenia and Development of Management Accounting)
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Razvijanje poslovodnega računovodstva je v Sloveniji potekalo vzporedno z razvijanjem modernega izobraževanja vodilnih poslovodnikov. Poslovodnemu računovodstvu je bil posvečen strokovni simpozij, ki ga je leta 1969 organizirala Zveza ekonomistov Slovenije, izobraževanje vodilnih poslovodnikov pa se je s krajšimi seminarji začelo leta 1967 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1969 je bil na njej vzpostavljen še magistrski študij take narave. Prispevek osvetljuje ta del poklicne zgodovine, ki ni dovolj znan mlajšim generacijam.

Summary
The development of management accounting in Slovenia is historically parallel with the development of modern education of executives. In the year 1969, a special professional symposium organized by the Society of Economists of Slovenia was dedicated to the management accounting. Executive study programs at the Faculty of Economics have their beginnings in 1967, followed by the MBA programme in the year 1969. The paper illuminates this part of the profession's history which is not adequately known to the younger generations of professionals.


Proučevanje mednarodne pogodbe zaradi izogibanja dvojnega obdavčevanja

(Study of International Treaties Regarding the Avoidance of Double Taxation)
Mag. Žiga Stupica

Povzetek
Prispevek obravnava mednarodne pogodbe z vidika odločanja tujca o investiciji v posel v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija). Če je z državo državljanstva tujca Slovenija sklenila mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja, potem je proučevanje davčnih vidikov investicije mogoče le ob neposredni uporabi določil mednarodne pogodbe. Slovenija ima sklenjenih prek štirideset dvostranskih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Zakoni in drugi predpisi v Sloveniji morajo biti usklajeni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo; ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. V prispevku avtor uporablja besedilo iz konvencij, zakonov in drugih predpisov.

Summary
This paper considers international treaties in the light of foreigners' decisions to invest in business in Slovenia. In cases where Slovenia has signed the Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital with country of the investing foreigner, the tax aspects can only considered with direct use of the international treaty provisions. Slovenia concluded more than forty bilateral international treaties for the avoidance of double taxation on income and capital. Laws and other regulations in Slovenia must be in accordance with generally applicable principles of international law and with international treaties that are binding on Slovenia; ratified and published international treaties are directly applied. The article contains the wordings taken from conventions, laws and other regulations.