Revizor 6/2010

Uvodnik

(Editorial)

Komaj se zaveš, že je mimo sekunda – kaj sekunda – minuta, ura in mine dan, mine mesec, leto ... pa smo spet na začetku. Tako kot že mnogokrat doslej in, upajmo, še velikokrat v prihodnje. Staro ugaša, se poslavlja, na njegovi zapuščini nastaja novo. Nova sekunda, minuta, ura in dan pa mesec in leto, skratka življenje. Tako je od nekdaj bilo in tako naj bi večno bilo. Kar je bilo, je bilo. In misli in dejanja in želje in hrepenenje in upanje naj sledijo neznani skrivnosti pričakovanja lepšega in bolj zadovoljnega jutrišnjega dne. Novega, prijaznejšega, uspešnejšega. Upam, da zmoremo moči in volje ter zaupanja v vse dobro, ki bo premagalo naše nerganje, nezadovoljstvo, negativni kriticizem, včasih kar otopelost in hladno preračunljivost ter borbo za denarne vrednosti. Je mar res vse le v zunanjem blišču in denarju, včasih morda v lažnem položaju ter želji po oblasti in vladanju? Imamo res tako velik ego nečimrnosti? Morda marsikdo na valovih površja ničevosti takšnih in podobnih vrednot temu celo pritrdi. Pa vendar vsi ne mislimo tako. Sam verjamem v zmago dobrega nad zlim, besedam, da se dobro poplača z dobrim, v optimizem, s katerim presežemo negativne misli, v luč na koncu na pogled brezizhodnega položaja. Četudi se nam vse načrtovano in želeno vedno ne uresničita, naj nam vedrost in zadovoljstvo v kruti realnosti potrošniške in večkrat brezosebne družbe odpreta novo pot, pokažeta druge možnosti. Seveda vsakdo sam izbira in izbere svojo pot skozi zavite labirinte možnosti, skušnjav in priložnosti. Pa vendar: kljub večkrat neprijaznemu okolju, omejitvam in nevšečnostim zaradi krize poskušajmo razmišljati, ravnati in živeti optimistično. Tudi na pepelu pogorišč iščimo znake rojevanja boljšega življenja.

In ko nas bodo v svetlobnih in hrupnih efektih zunanjega prehoda v novo leto prevevale vsakršne misli, ko bomo sprejemali ali izgovarjali naučene neizvirne želje in glasne čestitke, se bomo morda nekoliko zamislili nad smiselnostjo in izvirno pomembnostjo našega potovanja skozi skrivnosti vesolja. Ali ni naravnost neprecenljiv občutek, da so z nami, da nas razumejo, spodbujajo, tolažijo in se z nami veselijo, jočejo pa preklinjajo ter nam hkrati zaupajo v slabem in dobrem naši res iskreni prijatelji, ki jih spoznamo le v skušnjavi; pa družina in bližnji, ki nas vse leto sprejemajo in prenašajo našo muhavost; pa sodelavke in sodelavci, ki nam vse leto pijejo kri in jim mi neprestano "težimo", pa se vendarle spoštujemo, si pomagamo in razumemo drug drugega; pa vsi ostali, ki nam tako ali drugače prekrižajo pot ter nam vede ali nevede pomagajo ali drugače vplivajo na naše ravnanje.

Kljub gospodarski, finančni in denarni, skratka materialni krizi poskušajmo ohraniti prave moralne vrednote in dostojanstvo ter pričakovanje in vero v dobro, pozitivne misli, boljše medčloveške odnose in notranjo lepoto, zadovoljstvo, prijateljstvo in srečo. Upam, da se vam bo vsaj nekaj od tega v letu 2011 tudi uresničilo, vendar moramo tudi sami delati na sebi in na pozitivnih vrednotah. In ni vrag, da nam ne bo uspelo! Dajmo, potrudimo se, prepričan sem, da se splača, saj sta naše zadovoljstvo in sreča odvisna od sreče in zadovoljstva nam dragih!

Zaželim vam seveda še najpomembnejše: zdravja, za katerega pa tudi sami lahko marsikaj storimo.

Dvignimo čaše, prijatelji dragi: Vse dobro v 2011!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Finančna neodvisnost kot ključna sestavina celovite neodvisnosti revizijske družbe

Financial Independence as a Key Element of the Audit Firm's Complete Independence
Mag. Mitja Skitek

Povzetek
V prispevku je dan poudarek finančni neodvisnosti revizijskih družb kot pomembni sestavini njene celovite neodvisnosti. Njegov namen je torej obravnavati predvsem ta del neodvisnosti revidiranja in pa probleme, ki nastajajo v tej zvezi zaradi značilnosti trga revidiranja.
Ugotovljeno je bilo, da osnovni problem izhaja iz značilnosti revizijskih družb, ki so profitne organizacije z jasno izraženimi pridobitnimi motivi, kot take pa postavljene v vlogo varovanja javnega interesa. To dejstvo pa je treba povezati z značilnostmi trga revidiranja, ki je deloma oligopolen deloma močno konkurenčen, na katerem nosilci posla in koristi iz njega niso osebno odgovorni za opravljeno delo, na katerem je edino resno merilo izbire naročnika postavljena cena, na katerem se revidiranje opravlja kot zakonska obveza, pri čemer naročniki pogostokrat ne vidijo pomembne dodane vrednosti te storitve.
Vse to narekuje potrebo po konkretnejših zakonskih varovalih, ki bi blažila negativne učinke razmer, v katerih revidiranje poteka, zato so na koncu prispevka podani tudi predlogi nekaterih možnih rešitev.

Summary
The article highlights financial independence of audit firms as an important component of it complete independence. It is focused on this part of independence in auditing and deals with related problems resulting from the specifics of the audit market.
It was found that the basic problem arises from the specific characteristics of audit firms being profit-oriented organisations with clearly expressed gainful motives, but performing the task of protecting public interest. This fact shall then be combined with the specifics of the audit market which is partly oligopolistic and party severely competitive, with neither auditors nor user of audits bearing any personal responsibility for the work done, with the price being the only serious criterion for the selection, with audits done only because they are required by law, and with customers seeing no value added in this service.
All that calls for concrete legal safeguards that would alleviate adverse effects of the circumstances in which auditing in performed. To this end the article concludes with some proposals of possible solutions.

JEL M42
UDK 657.6


Ocenjevanje uspešnosti delovanja revizijskih komisij v slovenskih gospodarskih družbah

Performance Evaluation of Audit Committees in Slovene Companies
Mag. Nejc Osterman, dr. Maja Zaman Groff

Povzetek
Primer Enron in drugi odmevni škandali kažejo, da zgolj obstoj revizijske komisije ne zagotavlja kakovostnega računovodskega poročanja družb. Le revizijska komisija, ki dosledno izpolnjuje svoje naloge, prinaša želene koristi. V članku s pomočjo vprašalnikov, ki smo jih poslali zunanjim neodvisnim članom revizijskih komisij, ugotavljamo, kako uspešne so pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev revizijske komisije slovenskih gospodarskih družb. Ob tem namenjamo posebno pozornost temeljnim dejavnikom uspešnosti revizijskih komisij (sestavi, pooblastilom, virom in motiviranosti), ki vplivajo na uspešnost revizijskih komisij na področju nadzora nad računovodskim poročanjem, notranjimi računovodskimi kontrolami in sistemi za obvladovanje tveganj ter postopkov notranjega in zunanjega revidiranja.

Summary
The Enron case and other high-profile scandals have shown that the mere existence of an audit committee does not yet guarantee the quality of corporate financial reporting. Only audit committees that prove to be successful regarding effective implementation of their tasks will deliver de-sired benefits to corporate governance. In the article, we use the self-evaluation method to evaluate performance of audit committees in Slovene companies. The questionnaires were sent to external independent members of audit committees. We also emphasize the importance of determinants of audit committee effectiveness (composition, authority, resources and motivation) that influence the level of effective implementation of audit committee tasks regarding the control of financial reporting, internal accounting controls, risk management systems and, in additon the control over internal and external auditing.

JEL G34 M42 M49
UDK 657:336.225.674(497.4)


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – prodajna in finančna funkcija

Organisation of Accounting in Slovene Companies Development of Management Accounting in Slovene Companies
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
V podjetjih, ki želijo uspešno delovati, morajo usklajeno delovati vse poslovne funkcije. V sestavku bodo predstavljene informacije, ki jih uporabljajo v slovenskih podjetjih pri odločanju pri prodajni in finančni funkciji. Pri prodajni funkciji je dan največji poudarek oblikovanju prodajnih cen po metodi stroški plus in spremljanju dobičkovnosti kupcev. Postavljene so tudi nekatere teze o povezanosti med uspeš-nostjo podjetij in načinom oblikovanja prodajnih cen ter poznavanjem dobi-čkovnosti kupcev. Glavna naloga finančne funkcije je zagotavljati plačilno sposobnost. Preverjeno je bilo, ali v slovenskih podjetjih obstajajo informacije, ki zagotavljajo obvladovanje dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti.

Summary
A precondition for successful operation of any company is good coordination of all its business functions. The article deals with information used by Slovene companies when taking their sales and finance decisions. In the sales function, the stress lies on cost-plus pricing and monitoring of customer profitability. The article sets some further theses on connecting a successful company with its pricing policy and knowledge of customer profitability. The main task of the financial function is to secure liquidity. It was checked whether Slovene companies avail of information which provide for good management of long-term and current liquidity.

JEL M41
UDK 657:330.526.33(497.4)


Varčnost in potratnost pri poslovanju

Thriftiness and Wastefulness in Operation
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Čeprav sta varčnost in potratnost kot njeno nasprotje tesno vključeni v razumevanje preudarnega ravnanja, ki naj bi bilo bistvo gospodarjenja, sta v teoriji in praksi pomanjkljivo opredeljeni in dojeti. Pojavljata se tako pri pridobivanju prvin v procesu ustvarjanja proizvodov ali storitev kot tudi pri uporabljanju teh prvin in razpečavanju proizvodov ali storitev ter pri financiranju celotnega procesa..

Summary
Although thriftiness and wastefulness as its opposite are closely included in the understanding of any deliberate acting which should be the essence of good economy at large, the terms are both theorerically and practically defficiently defined and comprehended. Both terms appear in relation to the acquisition of production elements and the employment of such elements, as well as in the field of distribution of products and services and in the field of financing the entire process.

JEL G33 M42
UDK 657(497.4)


Analiza poslovanja nepremičninskih investicijskih družb v svetu in Sloveniji

Business Analysis of Real Estate Investment Trusts Worldwide and in Slovenia
Mag. Elizabeta Volf

Povzetek
Zakonodaja, ki dovoljuje poslovanje REIT-ov (nepremičninskih investicijskih družb), se med državami razlikuje. Enoten je del zakonodaje, ki omogoča, da REIT-om ob več kot 90-odstotnem izplačilu dobička ni treba plačati davka od dohodka (dobička) pravnih oseb. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti se med državami razlikujejo glede na obliko sprejete zakonodaje na področju delovanja REIT-ov. Najpomembnejši prednosti sta oprostitev plačila davka od dohodka (dobička) pravnih oseb in razprše-nost tveganja naložbe v nepremičnino. Med slabosti lahko štejemo izredne situacije na trgu vrednostnih papirjev, ko se oblikuje cena delnice, ki ne odraža dejanske vrednosti premoženja REIT-a. Priložnost za REIT-e se kaže na novih trgih, kjer ta oblika naložbe do sedaj še ni bila uveljavljena. Nevarnosti se pri poslovanju REIT-a kažejo predvsem pri stalnem zagotavljanju izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev, da družba lahko uveljavlja ugodnosti REIT-a.

Summary
The legislation which allows the operation of Real Estate Investment Trusts (REITs) differs between countries; however, it is uniform in the part which stipulates that REITs do not have to pay corporate income tax if more than 90 per cent of the profit generated is distributed. Advantages and disadvantages, opportunities and threats, differ from country to country, which depends on the adopted legislative arrangements concerning REITs. The most important advantage is the exemption from corporate income tax and a diversified risk of investment in real estate. Extraordinary situations in the stock exchange market can be disadvantageous as they lead to a share price which does not reflect the true value of assets in a respective REIT. REITs can seize opportunities in the emerging markets where this type of investment has not been exercised so far. REITs meet with threats as they have to continually assure compliance with the legally determined conditions if they wish to enjoy benefits of being a REIT.

JEL G11 R33 L85
UDK 336.76:332.21/.22