Revizor 6/2011

Uvodnik

(Editorial)

Se bliža konec leta, se nam nekaj kao obeta, se vse navidezno spremeni, vsi čakajo, pričakujejo, da nekaj se zgodi …

Res nekaj v zraku visi. So morda drugačni dnevi, se kaj nenadoma in drugače zgodi, se življenje ustavi, nov izziv neverjetnega dogodi?

Eh ne, nič kaj takega ni in ne bo, le še eno leto obrnilo bo kolo, le še nekaj dni in na Silvestrovo vse v pričakovanju nečesa živi ...

Česa le nam sedaj praznovati je; se veseliti, na skrbi pozabiti? Že prav, če v teh dneh pozabimo na vse, odklopimo in poveselimo se, ampak ...

Nič jutri kar tako boljše nam ne bo, nihče in nikdo nam pomagal ne bo! Vse kar je bilo hudo … je bilo! Da le boljše, lepo, nam bi bilo …

Odločiti se pa sami moramo tako! Kljub težavam, krizi, iščimo tisto, kar je lepo, pozitivno in dragim in prijateljem ljubo, kar nas v srcu in duši dvignilo bo!

2 krat dva poljuba za prijateljstvo, ljubezen, za razumevanje in srečo …
0 krat nič in nikdar kaj slabega, hudobnega …
1 krat več vsega, kar srce si v skritem kotičku duše želi, hrepeni …
2 na deseti kvadrat vsega tega in tistega, kar vsak sam si najbolj želi ...

In naj se Vam vsak dan v 2012 kaj lepega zgodi,
pozabite pa na težave, skrbi in vse slabe stvari!
Zdravja in vere v lepši in srečnejši jutri si zato zaželimo vsi!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Pravni in ekonomski vidiki faktoringa

Legal and Economic Aspects of Factoring
Dr. Renato Vrenčur*, Duši Ašič**

Povzetek
V širšem smislu je faktoring finančni posel, s katerim se terjatve prenesejo na specializirano ustanovo - faktorja, ki običajno, ne pa brezpogojno, prevzame tveganje plačila terjatve od dolžnika. V bistvu gre za dvostranski obligacijski posel med faktorjem in odstopnikom, vendar so v sam posel vključene še druge osebe. Nekatere so vključene neposredno (dolžnik), druge pa posredno (dolžnikov porok). Vsekakor je ključnega pomena tveganje neplačila dolžnika. Gre za jamstvo, da dokončno in pravilno plačilo prevzame oziroma izvede faktor, če dolžnik ne poravna terjatev. V osnovi razlikujemo pravi in nepravi faktoring, običajno pa se vrste faktoringa ločujejo po obsegu oziroma naboru dogovorjenih storitev. Iz teorije izhaja, da ekonomska uporaba faktoringa povečuje likvidnost gospodarskih subjektov, omogoča rast obsega poslovanja, odpravlja tveganje kupčevih neplačil ter omogoča učinkovitejše in hitrejše preoblikovanje terjatev v denar.

Summary
In broader sense, factoring is financial business in which receivables are transferred to a specialised institution - a factor who usually, but not unconditionally, assumes the risk of non-payment by the debtors. It is basically a bilateral transaction between the factor and assignor, but with other entities involved. Some are directly involved (debtor), and others indirectly (debtor's surety). The key issue is the risk of non-payment. The transaction constitutes security that the factor will provide for final and correct payment in case that the debtor fails to do so. There are two main types of factoring: recourse and non-recourse, but usually factoring is classified by the scope of services offered. According to literature, use of factoring increases the liquidity of business entities, allows for the growth of business volume, eliminates the risk of non-payment by customers, and provides for more efficient and faster conversion of receivables into cash.

*Renato Vrenčur, doktor pravnih znanosti; izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru; renato.vrencur@uni-mb.si
**Duši Ašič, univ. dipl. ekon.; preizkušena davčnica; zaposlena v družbi Prvi faktor, d. o. o., Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana.


Poročanje po odsekih v Sloveniji

Segment Reporting in Slovenia
Mag, Andreja Štrukelj*

Povzetek
V prispevku predstavljamo izsledke prve raziskave, ki proučuje vsebino letnih poročil z vidika poročanja po odsekih in omogoča vpogled v prakso poročanja po odsekih večjih slovenskih podjetij. V raziskavi proučujemo skladnost letnih poročil za leti 2010 in 2009 izbranih podjetij s temeljnimi določili MSRP 8, izpolnjevanje obveznosti medletnega poročanja, skladnost podatkov za leto 2009 v letnem poročilu 2010 s podatki v letnem poročilu 2009 in preglednost letnih poročil z vidika poročanja po odsekih. Za boljše razumevanje vsebine in ugotovitev raziskave so v izhodišču prispevka opredeljeni pojmi poročanje po odsekih, odsek, poročevalski odsek, temeljni in dodatni odsek. Prispevek vsebuje zakonski okvir poročanja po odsekih v Sloveniji, ugotovitve raziskave in sklepno misel.

Summary
The article presents the results of the first research examining the content of annual reports in terms of segment reporting, and provides insight into the segment reporting practices of major Slovenian enterprises. In the research, we examined the compliance of annual reports of selected enterprises for financial years 2010 and 2009 with fundamental provisions of IFRS 8, the interim reporting requirements, compliance of 2009 data in the 2010 annual report with data in 2009annaul report, and the transparency of annual reports in terms of segment reporting. For better understanding the contents and findings of the research, the article begins with definitions of segment reporting, segment, reportable segment, and primary and secondary segment. In continuation, the article gives the legal framework of segment reporting in Slovenia, research findings and the conclusion.

*Andreja Štrukelj, magistrica poslovnih ved. Domači naslov: Opekarniška cesta 10, 3000 Celje. ejka_strukelj@hotmail.com


Strošek kapitala: in še vedno se giblje

Cost of Capital: and it Continues to Move
Andrej Hartman

Povzetek
Pri ocenjevanju vrednosti podjetij je poleg bodočih donosov strošek kapitala najpomembnejši vhodni podatek, ki odločilno vpliva na ocenjeno vrednost podjetja. Tako kot na drugih področjih raziskovanja podjetniških financ se tudi pri ocenjevanju vrednosti podjetij neprestano objavljajo nove empirične raziskave in pojavljajo nove teoretične zasnove. Nekatere ostanejo na ravni delovnih hipotez, druge pa sčasoma preidejo v splošno sprejeta teoretična spoznanja podjet-niških financ in v uporabo ocenjevalske prakse. Na področju ocenjevanja stroška kapitala so se v zadnjem desetletju ali kaj več pomembno spremenile nekatere teoretične zasnove, predvsem pri določanju pribitka za kapitalsko tveganje, deloma pa tudi pri določanju netvegane mere donosa. Pri njih gre predvsem za dosledno iz-peljavo načela, da vrednost v prvi vrsti določajo pričakovanja udeležencev na trgu. Najnovejši pogled na pribitek za kapitalsko tveganje je opustil statičen, v preteklost usmerjen način ocenje-vanja in ga nadomestil z dinamičnim, v prihodnost usmerjenim načinom. Po njem se pribitek zaradi spreminjajočih se tržnih pričakovanj v času spreminja, odvisno od faze gospodarskega cikla. Od tod prihaja tudi novo razlikovanje med kratko-ročnim (implicitnim) in dolgoročnim pribitkom za kapitalsko tveganje.

Summary
In business valuation, the cost of capital in In business valuation, the cost of capital in combination with expected returns provides the key in-put that critically affects the value of equity. As corporate finance in general, the discipline of business valuation witnesses a constant flow of new empirical research and theoretical concepts. Some remain at the stage of a working hypothesis, but have become part of the generally accepted body of financial theory and valuation pratice. In estimating the cost of capital, the last decade or so saw an important transformation of some theoretical concepts, particularly the equity risk premium and, to a certain extent, the risk free rate of return. These approaches rely on the concept that value is driven by expectations of market participants. The latest view of the equity risk premium abandoned the ex-post and static approach to estimation and replaced it with a forward-looking and dynamic approach. Under the influence of market expectations, the equity risk premium varies in time, depending on the phase of the economic cycle. It is this observation that gives rise to a new distinction between a short-term (implicit) and a long-term equity risk premium.

*Andrej Hartman, univ. dipl. ekon.; pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij; Teseus, d. o. o.


Pravna razmerja in odškodninska odgovornost v dejanskem in pogodbenem koncernu

Damage and Other Claims Between Affiliated Companies of Factual and Contractual Concerns
Dr. Marijan Kocbek

Povzetek
V prispevku avtor obravnava pravna razmerja med povezanimi družbami v dejanskem in pogodbenem koncernu ter varstvo manjšinskih delničarjev in upnikov odvisnih družb. V tej zvezi se analizirajo instituti v ZGD-1, ki posebej v dejanskem koncernu varujejo manjšinske delničarje pred prikrajšanji njihove družbe, ki jih povzroči obvladujoča družba s škodljivimi navodili. Najpomembnejši institut pri tem so tako imenovani izravnalni zahtevek odvisne družbe, subsidiarno pa odškodninski zahtevki zoper obvladujočo družbo in njene zastopnike. Posebno vlogo ima poslovodstvo odvisne družbe, ki mora v poročilu o odvisnosti razkriti vsa prikrajšanja odvisne družbe, sicer je samo odškodninsko odgovorno. V pogodbenem koncernu so manjšinski delničarji varovani prek posebnega instituta nadomestila in odpravnine že v fazi sklenitve pogodbe o obvladovanju. Upnike pa varuje dolžnost obvladujoče družbe, da krije odvisni družbi izgubo, nastalo v času izvrševanja podjetniške pogodbe. Poleg tega ZGD-1 določa tudi odškodninsko odgovornost za-stopnikov obvladujoče in odvisne družbe, če kršijo zakonske standarde dolžnega skrbnega delovanja.

Summary
The article deals with relations between affiliated companies of a factual or a contractual concern and with the protection of minority shareholders and creditors of controlled companies. It analyzes the institutes of the Slovene Companies Act (ZGD-1) that, especially within a factual concern, protect minority shareholders against detriment to their company caused by harmful instructions of the controlling company. The main institute in this regard is the so-called "levelling claim" of the controlled company and, subsidiary, a damage claims against the controlling com-pany and its representatives. The management of the controlled company has a special role in that it has to disclose any detriment, caused to their company by instructions, issued by the controlling company. If not, members are themselves held liable. In case of a contractual concern, minority shareholders are shielded by special institutes of compensation and severance, while the creditors of the controlled company are protected by the controlling company's obligation to cover any loss, incurred during the life of the control contract. In addition, the Companies Act provides for the liability of the management of both the controlling and the controlled company, should the legal standards of due diligence be violated.

*Dr. Marijan Kocbek, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.


Varovanje osebnih podatkov v sporočilih elektronske pošte

Personal Data Security in Electronic Messages
Mag. Boštjan Kežmah*, dr. Aleš Živkovič**

Povzetek
Ta študija primera je bila izdelana z namenom, da bi ugotovili, kako uporabniki elektronske pošte skrbijo za varovanje osebnih podatkov v elektronskih sporočilih. Ugotovili smo, da uporabniki elektronske pošte prenašajo nezavarovane osebne podatke. Tveganje lahko delno zmanjšamo tako, da izklopimo samodejno citiranje besedila, v celoti pa z vpeljavo mehanizmov varnega prenosa podatkov.

Summary
This case study has been developed to understand how users of electronic mail handle personal data security in electronic messages. We found that users of electronic mail tend to trans-fer unsecured personal data. Risks can be partially reduced by turning off automatic quoting and fully by implementing secure data transfer mechanisms.

*Boštjan Kežmah, magister ekonomskih znanosti, višji predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru; bostjan.kezmah@uni-mb.si
**Aleš Živkovič, doktor tehničnih znanosti, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru; ales.zivkovic@uni-mb.si


Evropske pravne podlage za obdavčitev z DDV in načelo nevtralnosti

EU VAT Legislation and Principle of Neutrality
Mag. Karmen Demšar*

Povzetek
Evropske pravne podlage za obdavčitev z DDV veljajo za vse države članice in so pomembne za razumevanje razmerja med evropskim in nacionalnim davčnim pravom ter uporabo prava v konkretnih primerih poslovne prakse. Celoten sistem DDV temelji na načelu nevtralnosti, v luči katerega je treba razlagati določbe predpisov, ki urejajo DDV, in ki ga je v sodni praksi pojasnilo Sodišče EU. Način, kako davčni in sodni organi pa tudi zavezanci in strokovna javnost razlagajo in izvršujejo davčne predpise, mora torej pri konkretnih primerih odbitka DDV slediti načelu nevtralnosti in pri tem upoštevati, da mora biti praviloma DDV sorazmeren ceni blaga in storitev, ne glede na število transakcij, ki so bile v proizvodnem ali distribucijskem procesu opravljene pred fazo, v kateri se davek obračuna.

Summary
The EU VAT legislation is to be implemented in all Member States and is important for understanding the relationship between European and national tax law and the application of the law in concrete cases of business practice. The entire VAT system is based on the principle of neutrality, in the light of which it is necessary to interpret the rules governing input VAT deduction and which has been explained in case law of the Court of Justice of the EU. The way in which the tax and judicial authorities, as well as taxable persons and experts, inter-pret and implement tax regulations in practical cases of VAT deduction must therefore follow the principle of neutrality, taking into account that the VAT should generally be proportional to the price of goods and services, regardless of the number of transactions carried out in the production and distribution process before the stage at which the tax is charged.

*Karmen Demšar, magistrica poslovnih ved, preizkušena davčnica in partnerica pri družbi LeitnerLeitner; karmen.demsar@leitnerleitner.si