Revizor 7-8/2000

Analitični postopki - uporabno orodje državnega revizorja

(Analytical Procedures - A Useful Auditing Tool)
Mag. Nevenka Maher*

Povzetek
Analitični postopki kot metoda revizijskega preizkušanja podatkov pomagajo revizorju razumeti aktivnosti revidiranca in njegovo poslovanje pa tudi ugotoviti področja možnih tveganj. Pomembni so pri načrtovanju, preverjanju podatkov, vrednotenju in pregledovanju revizijskega dela. Na stopnji načrtovanja jih revizor uporabi zato, da dodobra spozna revidiranca in njegovo delovanje. Tako lahko ugotovi, na katerih področjih so večja tveganja, in nato z načrtovanjem usmerja izvajanje revizijskih postopkov preizkušanja podatkov. Ne nazadnje so analitični postopki nepogrešljivi pri pregledovanju ugotovitev ob zaključku revidiranja, ko se oblikuje mnenje.

Summary
Analytical procedures as an auditing review technique help the auditor understand the activities and business operations of the auditee and identify the areas of possible risks. They are important for planning, testing of data, valuating and reviewing of audit work. In the planning stage, the auditor uses such procedures for getting better acquainted with the auditee and their operations. In this way he can identify higher risk areas and direct the planning into audit procedures of data testing. Last but not least, analytical procedures are indispensable in the concluding stage of audit when the auditor reviews the findings and formulates his or her opinion.

*Nevenka Maher, mag. ekonomskih znanosti, dipl. ekon.; višja svetovalka na Računskem sodišču Republike Slovenije.


Uporabnost standardov kakovosti ISO 9001 pri notranjem revidiranju v zavarovalnici

(Applicability Of Iso 9001 Quality Standards In Internal Auditingof Insurance Companies)
Andreja Kovač*

Povzetek
Standardi kakovosti ISO natančno predpisujejo dokumentacijo in njeno vsebino (poslovnik kakovosti, organizacijske predpise, navodila za delo). Ta vnaša s svojimi opredelitvami odgovornosti in pooblastil v poslovne procese red. V prispevku bo predstavljena uporaba teh dokumentiranih postopkov pri notranjem revidiranju v zavarovalnici. Revidirane enote, ki so uvedle sistem kakovosti na podlagi zahtev standardov kakovosti ISO 9000, izkazujejo praviloma bistveno večjo urejenost, sistematičnost in opredeljenost svojih procesov, kar povečuje tudi učinkovitost revidiranja. Pri tem pa so notranjemu revizorju v veliko pomoč izsledki notranje presoje kakovosti, ki se izvaja na podlagi standardov kakovosti ISO 9001. Zaradi tega je glavni poudarek prispevka na iskanju podobnosti in razlik med notranjim revidiranjem in notranjim presojanjem sistema kakovosti.

Summary
The ISO international quality standards determine in detail the form and content of companies' rules and regulations (internal rules of quality standards, implementing regulations etc.). This has established order in the business process by strictly determined responsibilities and authorities. The article deals with the application of such documented sets of regulatory procedures in the internal auditing of insurance companies. The audited entities which have established their internal rules of quality based on the ISO-9001 quality standard demands have proven to have better organized, systematic and strictly determined processes, which also increases the efficiency and effectiveness of auditing. The findings of internal quality assessment carried out on the basis of ISO-9001 quality standards can be of great help to internal auditors. Therefore, the article is particularly devoted to the search for analogies and distinctions between internal auditing and internal assessment of quality standards.

*Andreja Kovač, univ. dipl. ekon.; notranja revizorka v Zavarovalnici Triglav, d. d. Domači naslov: Ivana Regenta 1, 9000 Murska Sobota.


Carinska inšpekcija

(Customs Supervision)
Mojca Kosi*

Povzetek
Z odpiranjem Slovenije v svet se vse več podjetij pri svojem poslovanju srečuje s carinskim organom. Predpisi o delu carinskega organa se približujejo evropskim. Da carinski organ zagotovi pravilnost in učinkovitost dela na svojem področju, opravlja pri pravnih in fizičnih osebah različne preveritve, preiskave in kontrole.

Summary
With the opening of Slovenia to the world, many more enterprises are confronted with Customs Offices. Customs regulations in Slovenia approach those in the EU. In order to ensure regularity and efficiency of work in the area concerned, Customs Offices perform various checks, investigations and controls of legal entities and physical persons.

*Mojca Kosi, univ. dipl. ekon., študentka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Zaposlena v oddelku za kontrolne zadeve kot višja svetovalka inšpektorica pri Carinskem uradu v Mariboru. Domači naslov: Poljska cesta 18, 2311 Hoče.


Davčno revidiranje dolgoročnih rezervacij v Nemčiji

(Tax Auditing of Long-Term Provisions in Germany)
Lidija Hauptman*

Povzetek
V prispevku bodo prikazane dolgoročne rezervacije v Nemčiji tako v poslovni kot tudi davčni bilanci. Vrednosti dolgoročnih rezervacij so pogosto ocenjene in ker se priznavajo kot davčne olajšave, so predmet davčnega revidiranja. Nemška zakonodaja uvaja z davčno reformo 2000 na področju dolgoročnih rezervacij nekatere spremembe. V prispevku bodo obravnavane dolgoročne rezervacije, za katere slovenski računovodski standardi ne vsebujejo posebnih določb.

Summary
The article presents long-term provisions in German financial statements, disclosed for both business and tax purposes. The values of long-term provisions are often estimated, and since they are allowed as income tax relief, they are subject to tax auditing. With the tax reform 2000, the German legislator has enforced some changes concerning long-term provisions. The article deals with long-term provisions for which no special terms are included in Slovene Accounting Standards.

*Lidija Hauptman, univ. dipl. ekon.; redna asistentka na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Domači naslov: V zatišju 1, Brestrnica 2345.