Revizor 7-8/2002

Uvodnik

(Editorial)

Pred vami je letošnja zadnja dvojna številka. Toliko pomembnih zadev se je nabralo, da kar ni šlo drugače. Med prispevki v tej številki je treba opozoriti predvsem na osnutek SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih, ki je v javni razpravi. Upam, da se boste potrudili in pripravili pripombe k njemu, če jih seveda imate. Načrtujemo, da bo standard sprejet jeseni in da ga bodo samostojni podjetniki začeli uporabljati 1. januarja naslednje leto. Nikakor pa ne prezrite tudi prvih pojasnil novih standardov, ki jih je sprejel strokovni svet in jih objavljamo. Pojasnila so objavljena tudi v uradnem listu in seveda na naši domači spletni strani. Objavi v Revizorju in tudi v uradnem listu zaradi priprave za tiskane medije nekoliko zamujata, na domači strani pa lahko objavimo vsa pojasnila in seveda vse druge novosti takoj po sprejetju. To bomo počeli tudi v prihodnje, zato mogoče namig: večkrat poglejte na našo stran in se takoj sezn
Dva meseca počitnic, vročine, dopustov in sprostitve ter pozabljanja in pozabe na krute vsakdanjike. Super, prihajamo, začenjamo verjeti v lepši, idealen svet in prepevamo "z možgani na off in čivavo na straži". Pustimo življenju, da zaigra, spustimo se z vajeti, odvrzimo spone, veselo poglejmo v prihodnost. Tudi če smo slabe volje, jezni na ves svet in na vsakogar ter ne vidimo izhoda ali pa jokata srce in duša, se ne smemo vdati. Velja stara resnica: za vsakim dežjem posije sonce. In poleti so najdaljši sončni dnevi! Torej: stran s slabo voljo, poskušajmo na vsakdanje težave in probleme gledati optimistično, kajti tudi iz še tako nemogočih in zastrašujoče črnih in globokih prepadov vodi pot. Le najti jo moramo. Iskati pa jo moramo najprej v sebi in se včasih tudi prepričevati in prepričati ter si dokazati, da zmoremo. Vsi smo tega sposobni, malo se potrudimo, izjem ni. No, in če bomo tako zastavili.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Enotna metodika za notranje revizije v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije

(Common Methodology for Internal Audits in Direct Budget Users of the Republic of Slovenia)
Mira Lesjak

Povzetek
Notranji revizorji v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije opravljajo svoje delo v skladu z mednarodno sprejetimi standardi notranjega revidiranja in ustrezno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
Kot notranja revizorka menim, da morajo biti postopki notranjih revizij v neposrednih uporabnikih proračuna enotni; vendar pa notranji revizorji v njih nimajo skupnega priročnika (s prilogami), ki bi opisoval te postopke.
V članku želim predstaviti enotno metodiko (s prilogami) za notranje revidiranje v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije

Summary
Internal auditors in direct budget users shall work in accord with the generally accepted Internal Auditing Standards and the applicable legislation of the Republic of Slovenia.
Being an internal auditor, I believe that the procedures for internal audits in the direct budget users shall be uniform. However, there is no common manual for internal auditors in direct budget users to describe various procedures that could be followed.
The article presents the common methodology (with annexes) for internal audits in direct budget users of the Republic of Slovenia.

Sestavine varnostne politike

(The Security Policy Elements)
Irena Andolšek, Branka Sedej

Povzetek
Varnostna politika je pomemben interni akt družbe, ki vsebuje jasna navodila v zvezi z varnostjo in odgovornostmi zaposlenih za izvajanje te politike. Izvajanje kontrol zagotavlja ustrezno zaščito informacij ter računalniških in komunikacijskih sistemov pred neodobrenimi spremembami ter krajo ali uničenjem zaradi napak oziroma namernega škodljivega delovanja posameznikov. Če zaposleni niso seznanjeni z varnostno politiko oziroma s tveganji in ukrepi na področju varnosti, lahko pride do neodobrenega razkritja ali izgube podatkov, kar pomeni za družbo poslovno škodo, če gre za osebne podatke, pa tudi kaznivo dejanje.
V članku bodo predstavljeni način razvijanja varnostne politike in področja, ki naj bi bila zajeta vanjo. Družba mora zagotoviti, da so z varnostno politiko seznanjeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci, ki so odgovorni za varovanje informacij. Pomembno je, da se varnostna politika sproti prilagaja in da se zaposleni s spremembami sproti seznanjajo. Če ne podpišejo izjave, da so seznanjeni z njo, se lahko izognejo odgovornostim, opredeljenim v tej listini.

Summary
The Security Policy is an important internal document of the organisation. As such it should contain clear instructions regarding security as well as the responsibilities of the employees to execute the policy. The embedded controls are supposed to assure appropriate protection of data, information systems and communication systems from unauthorised change, theft or destruction due to errors or intentional acts. If the security policy stipulations, the security risks and the security measures are not known to the employees, data may be revealed to unauthorised persons or even be lost. This could result in serious business damage or loss to the company. In case of unauthorised access to personal data this may be seen as a criminal offence.
The article presents a method of developing a security policy. It also provides a look into certain other spheres of the organisation, connected to the security policy. The organisation must assure that all employees and contractors that deal in data protection are informed of the security policy stipulations. The security policy needs to be kept updated and the employees well informed of changes. In case that the employees fail to sign a statement of awareness of the security policy, they could avoid the respective responsibilities defined in the policy.


Kritični pogled na analizo računovodskih kazalnikov z uporabo statističnih modelov

(Critical View of Financial Statements' Analysis Statistical Models)
Dr. Meta Duhovnik

Povzetek
Sestavek predstavlja in kritično obravnava modele, povezane s statističnim napovedovanjem plačilne nesposobnosti podjetij. Posebej poudarja probleme, povezane z oblikovanjem vzorca uspešnih in neuspešnih podjetij, s kakovostjo zbranih podatkov in z izrazno močjo izračunanih kazalnikov. Poleg tega opozarja, da je napovedovalna moč statističnih modelov povezana s predpostavko, da izbrane neodvisne spremenljivke ustrezno kažejo pojav, ki se pri oblikovanju modela raziskuje, oblikovani model pa ga kasneje napoveduje. Kot pomemben možen vzrok za to, da so akademiki v zadnjih šestdesetih letih porabili veliko časa za razvijanje številnih statističnih postopkov in postopkov ponavljanja, ne da bi pri tem pomembno izboljšali pojasnjevalno sposobnost modelov, navaja neustrezno podatkovno podlago za izračun uporabljenih kazalnikov. To podlago bi bilo mogoče izpopolniti z ustrezno pripravljenim izkazom denarnih tokov.

Summary
The article presents bankruptcy prediction models from the critical point of view. It emphasises the problems, connected with the sample choice of successful and unsuccessful companies, with the quality of input data and with the predictive power of appropriate financial ratios. In addition, it points out that the predictability of statistical models is closely connected with the presumption, that the selected independent variables are sufficiently good to show the phenomena first investigated in the creation of the model, and thereafter predicted by the created model itself. The article states that inadequate database is an important possible reason for the fact that, in the last sixty years, academics have spent much time in developing different statistical and iterative procedures without any significant improvement of models' results. The database could be improved by appropriately prepared cash flows statements not affected by different accounting policies and practices.


Podjetniški kriminal v Republiki Sloveniji

(Enterpreneurial Crime in the Republic of Slovenia)
Vesna Štager

Povzetek
S hitrimi družbenogospodarskimi spremembami nastajajo v Sloveniji zelo ugodne razmere za podjetniški kriminal. Tekmovalni interesi, dobiček, koristi in drugo so motivi, iz katerih se podjetja in posamezniki odločajo za najrazličnejše kršitve. Podjetniški kriminal zajema kazniva dejanja posameznikov in kazniva dejanja skupin. Vsi se zavedamo, da je težnja po gospodarski in osebni uspešnosti zelo močna, vendar nekateri pogosto pozabljajo na poklicno moralo in zaradi tega se podjetniški kriminal krepi. V prispevku bom izhajala iz cilja predstaviti izide raziskave, ki se nanašajo na javno mnenje o podjetniškem kriminalu.

Summary
Fast socioeconomic changes in Slovenia have created a favourable entrepreneurial crime. Competitive interests, profit, benefits and other reasons drive enterprises and individuals to most diversified violations. Entrepreneurial crime includes whitecollar crime and corporate crime. We are all well aware that the aspirations for economic and personal prosperity are always present, but professional ethics have been often forgotten and that is another reason for the growth of entrepreneurial crime. The selected topic proceeds from the aim to describe the results of research which refers to public opinion about entrepreneurial crime.