Revizor 7-8/2003

Uvodnik

(Editorial)

Končno smo se prebudili v novem tisočletju. Ali nimamo sreče, da se bomo našim vnukom ali pravnukom nekoč lahko pohvalili, da smo živeli v dveh tisočletjih? Kljub vsem veličastnim dogodkom se bomo morali zelo hitro prilagoditi navadnemu vsakdanjiku. Pravijo, da nas vsaj na davčnem in finančnem področju čaka leto streznitve pa tudi zategovanja pasu. Nič kaj prijetne napovedi. Naj se že čimprej zgodi tisto, kar se ima zgoditi. Seveda pa nas v tej povezavi zelo zanimajo življenjske in čisto konkretne zadeve. Torej: kateri zakoni bodo na novo sprejeti, kako se bodo spremenili sedanji, kdaj bodo začeli veljati, in, ne nazadnje, kakšne bodo njihove posledice za poslovanje. Pravijo, da vsaka pametna vlada prvo leto po volitvah izkoristi za to, da sprejme najbolj nepopularne zakone, to pa so predvsem tisti, ki so povezani z dodatnim nabiranjem sredstev za državni proračun. Že večkrat so nam dali jasno vedeti,

Vlada in parlament ali parlament in vlada imata sedaj enkratno priložnost, da postavita nekatere nove, zdrave temelje in izhodišča za delovanje države. Sedaj, ko tako imenovane velike teme v političnem prostoru niso več navzoče, je čas in priložnost za temeljit premislek ter trdo, nepriljubljeno, počasno in vztrajno delo pri zagotavljanju kar najvišjih standardov porabe državnega denarja in tudi 6E. Da se razumemo: tudi ko govorimo o 6E, govorimo o strokovnih zadevah; upam in želim, da bo imela tudi stroka možnost povedati svoje mnenje ter tako prispevati svoj delež v skupno dobro in s tem prevzeti tudi del odgovornosti. Kako že pravi pregovor? Priložnost izgubljena ne vrne se nobena. Upravičeno torej pričakujemo, da jo bo oblast izkoristila.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Prehod od načela previdnosti k načelu poštene vrednosti

(Transition From Prudence to Fair Value Principle)
Renata Čuček*

Povzetek
Računovodski izkazi, sestavljeni ob upoštevanju načela previdnosti, ne zadovoljujejo več informacijskih potreb nove ekonomije. V ospredje prihaja načelo poštene vrednosti, ki je najbolj celovito uvedeno v mednarodnih računovodskih standardih. Tudi predlog spremembe 4. smernice Sveta Evropskih skupnosti predvideva uvedbo načela poštene vrednosti, ob tem pa pušča obilo manevrskega prostora. Razvojnim gibanjem v svetu sledi tudi Slovenija s predlogom spremembe slovenskih računovodskih standardov.

Summary
Financial statements made out in accordance with terms of prudence don't satisfy information needs of new economy anymore. Therefore the fair value principle has been most comprehensively initiated in International accounting standards. The proposal of changing the Fourth Directive of the European Union also anticipates the initiation of fair value principle, leaving at the same time sufficient room for maneuvering. Slovenia follows the world trends with its proposal of changing the Slovenian Accounting Standards.

*Renata Čuček, univ. dipl. ekon., študentka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Asistentka revizorja v ITEO-Abeceda, d. o. o., Ljubljana. Domači naslov: Jiršovci 45, 2253 Destrnik.


Računovodsko obravnavanje pokojninskih načrtov delodajalcev v svetu in pri nas (2)

(Accounting Treatment of Employers Retirement Schemes in the World and in Our Country)
Štefan Kuhar*

Povzetek
V prejšnji številki smo pregledno predstavili pokojninske ureditve v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Nemčiji in Sloveniji, pri čemer smo se osredotočili na pokojninske načrte delodajalcev. V nadaljevanju pa bomo predstavili računovodsko obravnavanje in izkazovanje izdatkov za pokojnine v računovodskih izkazih v istih državah. Predstavili bomo tudi rešitve, ki jih ponujajo mednarodni računovodski standardi.
Na koncu sestavka bomo glede na veljavne slovenske računovodske standarde predstavili možne načine izkazovanja plačil delodajalcev v pokojninske načrte pri nas ter možnosti obravnavanja teh plačil v računovodskih izkazih v primerjavi s predstavljeno prakso v tujini.

Summary
In the previous issue we presented a survey of retirement schemes in the United States of America, Great Britain, Germany and Slovenia, focused on employers retirement schemes. In continuation, we now present the accounting treatment and presentation of pension expenses in financial statements in those countries. In addition, some solutions proposed by the international accounting standards are introduced.
At the end of the article, possible methods of presenting the employers' payments to our pension schemes, with regard to the Slovenian Accounting Standards in force, will be presented, as well as the possible treatment of such payments in financial statements compared to the explained practices used in other countries.

*Štefan Kuhar, univ. dipl. ekon., študent magistrskega študija ekonomija in poslovne vede na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Domači naslov: Tešanovci 83, 9226 Moravske Toplice.