Revizor 7-8/2005

Uvodnik

(Editorial)

Konec junija je strokovni svet Inštituta sprejel osnutek sprememb in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov, ki jih seveda objavljamo v tej številki. Nadgraditev in dopolnitev SRS je bila potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. SRS, ki so plod dosežkov razvoja slovenske teorije računovodenja z upoštevanjem najnovejših svetovnih razvojnih teženj in ureditev, v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. S prenovljenimi SRS se bo Slovenija tudi v mednarodnem okolju uveljavila kot država s sodobno ureditvijo računovodenja, ki temelji na domačih teoretičnih spoznanjih z upoštevanjem najnovejših spoznanj v svetu. Osnutek sprememb je kar obsežen, pisan je v amandmajski obliki, vendar bomo v kratkem na spletnih straneh objavili tudi izvirno besedilo z vnesenimi spremembami in dopolnitvami (zaradi lažjega proučevanja) ter prečiščeno besedilo. Dodati je treba, da je delovna skupina za prenovo SRS izhajala iz osnovnega izhodišča, da naj bi bili SRS namenjeni predvsem malim in srednjim podjetjem oziroma vsem tistim, ki ne bodo neposredno uporabljala mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Prenova SRS je bila potrebna, ker so se od leta 2002, odkar veljajo "stari" SRS, ki so bili ob sprejetju praktično usklajeni s takrat veljavnimi mednarodnimi standardi, slednji precej spremenili, tako da prenovljeni SRS v zasnovi niso v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Še to: nekateri menijo, naj bi kar vsa podjetja v Sloveniji uporabljala neposredno MSRP. To ne bi bila razumna odločitev. Zagovornikom takih idej predlagam, naj najprej preberejo prek 2400 strani strokovno zahtevnega besedila MSRP in odgovorijo na vprašanje, kako naj bi jih uporabljala na primer podjetja z nekaj zaposlenimi, predvsem če vemo, da je v Sloveniji prek 95 % majhnih podjetij, za katera velika večina rešitev iz MSRP sploh ne pride v poštev, saj so pisani predvsem za velika podjetja, ki sestavljajo konsolidirane računovodske izkaze. In drugič: SRS so plod domačega znanja in dosežkov, ki celovito urejajo ureditev računovodenja in obravnavajo tudi področja, ki jih MSRP še ne pokrivajo. Ker SRS sprejemamo in pojasnjujemo v Slovenji, se na ta način izražajo tudi nacionalni interes in samostojnost ter neodvisnost stroke, kar ima seveda poseben pomen. Kakorkoli že: menim, da je računovodska stroka v Slovenji na visoki ravni ter lahko neodvisno išče in predstavlja najboljše strokovne rešitve. Seveda pri tem ne smemo pozabiti, da so prihodki in odhodki, pripoznani v računovodskih izkazih, tudi podlaga za ugotavljanje davčne osnove.

Dodam naj še, da prenovljeni SRS ne prinašajo veliko res vsebinskih sprememb in novosti, ki jih še ne bi poznali. Morda so le nekoliko drugače zapisane in poenotene z rešitvami iz MSRP ter z njimi tudi terminološko usklajene. Hočem povedati: ne ustrašite se sprememb! Pozorni bralec bo verjetno kmalu ugotovil, da ni tako "hudo", kot je morda videti na prvi pogled. Ker pa smo pri pripravi morda kaj spregledali, se zmotili ali tudi "tehnično" kaj nepravilno zapisali, vas vabim, da se aktivno vključite v javno razpravo, ki traja do 30. septembra, in nam sporočite pripombe, mnenja, predloge; tudi kritizirajte ali pa kaj pohvalite. Jaz pa vam obljubim, da bomo vse pripombe temeljito proučili in poskusili besedilo standardov še izboljšati.

Naj vam na koncu zaželim le še prijetne dopustniške dni; spočijte se in si naberite moči ter za nekaj dni malo pozabite na vse, tudi na standarde. Pa kljub temu le še "standardni" pozdrav z željo, naj vam sije sonce predvsem v duši, vam izvabi nasmeh na lica in prikliče krokodilčke v oči in naj to traja, traja ... Na svidenje jeseni in pazite nase.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Predstavitev MRS 27 in MSRP 3 s pomembnejšimi razlikami med MSRP in SRS pri obravnavi poslovnih združitev

Presentation of IAS 27 and IFRS 3 With More Important Differences Betweeen IFRSs and SASs in Considering Business Combinations
Nina Kusterle

Povzetek
V prispevku bodo predstavljene temeljne značilnosti MRS 27 – Skupinski in ločeni računovodski izkazi (IAS 27 – Consolidated and Separate Financial Statements) iz leta 2003 in MSRP 3 – Poslovne združitve (IFRS 3 – Business Combinations) iz leta 2004. Zaradi vsebinske povezanosti bodo omenjeni še nekateri drugi MSRP. Poleg tega pa bodo prikazane še pomembnejše razlike, ki se na področju sestavljanja skupinskih računovodskih izkazov in obravnavanja poslovnih združitev pojavljajo med MSRP in SRS.

Summary
The paper presents the key characteristics of IAS 27 – Consolidated and Separate Financial Statements, the 2003 version, and the new IFRS 3 – Business Combinations from the year 2004. Many standards are connected in terms of content; therefore some other IFRSs are also mentioned. In addition, some more important differences between IFRSs and SASs in the field of consolidated financial statements and business combinations are explained.