Revizor 9/2000

Uporaba Benfordovega zakona pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih

(Using Benford'S Law in Fraud Detection of Financial Statements)
Mitja Skitek*

Povzetek
Namen članka je opozoriti revizorje na pomen prevar in napak v računovodskih izkazih in računovodskih podatkih. V teoretičnem delu so opisane njihove pojavne oblike in najpogostejši vzroki njihovega nastanka. Prispevek vsebuje tudi določbe MSR 240 - Prevare in napake, ki naj bi usmerjal ravnanje revizorjev ob navzočnosti prevar ter jih opozarjal na njihove najpogostejše kazalce. Drugi del članka vsebuje praktičen primer odkrivanja prevar, in sicer z uporabo Benfordovega zakona. Z upoštevanjem njegovih določb se lahko revizor na razmeroma preprost in učinkovit način prepriča o resničnosti proučevanih podatkov. Na koncu bo prikazan zapis računalniškega programa, po katerem je mogoče ob ustreznih prilagoditvah izvesti omenjeno analizo.

Summary
The purpose of the article is to call auditors' attention to the importance of frauds and mistakes in financial statements or accounting data. In the first part, different types of frauds and the most frequent reasons for their formation are described. The article further contains some provisions of IAS 240 regarding frauds and errors, and suggests auditors' procedures in case of detecting them, including some most common fraud indicators. The second part of the article illustrates the detection of frauds by using the Benford's law. By applying its rules, auditors can analyze the accounting data in a relatively simple and efficient way in order to convince themselves of their true value. The article closes with a note on a computer program which can be adapted to carry out such analyses.

*Mitja Skitek, univ. dipl. ekon.; pooblaščeni revizor; strokovni svetovalec pri Slovenskem inštitutu za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana. Domači naslov: Ul. Angelce Ocepkove 5, 1000 Ljubljana.


Notranje kontrole računalniško podprtega posojilnega poslovanja banke

(Internal Controls of Computerized Loan Activities in a Bank)
Romana Kerec*

Povzetek
V članku bomo prikazali nadziranje delovanja notranjih kontrol pri revidiranju računalniško podprtega posojilnega poslovanja banke kot eno izmed nalog notranjerevizijske službe v banki. Zajeli bomo vse vrste kontrol, tako tiste, ki se navezujejo na računalniško podporo, kot tudi vse preostale.

Summary
This article presents the supervision of internal controls in computerized loan activities in a bank, being one of internal bank auditors' tasks. All types of controls are included, both the ones connected to computer support applications and all the others.

*Romana Kerec, univ. dipl. ekon., študentka podiplomskega študija računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru; zaposlena kot sistemski analitik v Probanki, d. d., Maribor. Domači naslov: Kamniška 31, 2000 Maribor.


O napovedanih spremembah revalorizacije

(Predicted Changes in Revaluation)
Andrej Cetinski*

Povzetek
Revalorizacija je bila pri nas uvedena v osemdesetih letih v razmerah visoke inflacije in finančne zaprtosti do tujine. Razmere pa so se bistveno spremenile in to je vplivalo tudi na delovanje revalorizacije: v prvih letih je bila zelo koristna, sedaj pa povzroča kar precej škode. Največ problemov je zaradi razlik med domačo in tujo obrestno mero, ki jih povzroča; te razlike namreč spodbujajo čezmerno zadolževanje v tujini, povzročajo precenjenost tolarja in tudi sicer poslabšujejo splošne gospodarske razmere. Revalorizacija pa je problematična tudi v obračunskem smislu, še predvsem zaradi prevelikega vrednotenja osnovnih sredstev, ki ga povzroča. Čas je torej, da se odpravi oziroma vsebinsko prenovi, in sicer s spremembami slovenskih računovodskih standardov, o katerih se javno razpravlja. Predlagane spremembe so primerno pripravljene in koristno bi bilo, da bi se čimprej uveljavile.

Summary
In Slovenia, revaluation was introduced in the eighties, in an environment of high inflation and clannishness. Since that time, circumstances have changed essentially, also exerting impact on revaluation: while it was extremely useful in the first years, it has now turned into a source of many problems. The prime problem which it brings about are the differences between domestic and foreign interest rates, which in turn stimulate excessive borrowing abroad, cause the appreciation of Tolar and deteriorate economic situation in general. Revaluation has also become an accounting problem particularly because of undue valuation of assets. It is high time then to abolish or renew it by changing the Slovene Accounting Standards that are now being discussed in public. The proposed changes have been properly prepared and it would be useful to implement them as soon as possible.

*Andrej Cetinski, mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; svetovalec pri PSC, d. o. o. Domači naslov: Poklukarjeva 78, 1113 Ljubljana.