Revizor 9/2003

Uvodnik

(Editorial)

Pa se je zopet začelo. Vse se vrača v stare tirnice, peklenska vročina je popustila in začetek novega šolskega leta pride vedno z začetkom septembra. Seveda je to tudi začetek nove revizijske sezone. Tako kot vsako leto, morda z malenkostnimi odtenki. Nič posebnega, bi lahko rekli, ampak hudič se skriva v podrobnostih, bi odgovoril kolega Čibej. Ker je tudi odličen matematik s pronicljivim darom opazovanja pa tudi podrobnega proučevanja in logičnega sklepanja, mu seveda moramo verjeti. In katere so tiste podrobnosti ali značilnosti, v katerih ga lahko v letošnji jeseni iščemo? Že dokaj površen pogled na slovensko sceno nam odkrije kar nekaj izstopajočih zadev. Ja, začelo se je odštevanje. Pa ne eno, kar nekaj jih je, in v tem obdobju nekaterim obupno primanjkuje časa, drugi pa ne vedo, kako bi ga zapravili. Pa gneča in prerivanje sta se začela. Saj ste seveda uganili - prve lastovke predvolilnega obdobja ne bodo odletele na jug, ampak se jim bodo mnoge nove zelo hitro pridružile. In to je obdobje, ko bodo eni drugim ali četrti tretjim ali pa vsem in nikomur začeli, pardon, so že začeli, prikazovati svoj prav in svoje vizije in, če ne drugega, hoteli kar tako priti na naslovnice ter biti všečni. Pa večkrat in vse prevečkrat na podlagi negativnega pristopa načina. Torej: prikazati vse čim bolj črno, kritizirati zaradi kritike, dajati nizke udarce, včasih umetno sprožati afere. Saj ne trdim, da ni negativnosti v naši družbi. Seveda so in veliko jih je, vendar je tudi mnogo dobrega, velika večina ljudi je delavnih in poštenih, mnogi od njih se težko prebijajo skozi življenje, mnogi so taki, da ti srce zaigra, ko jih srečaš in se pogovarjaš z njimi. Prepričan sem, da mnoge jih poznate. Se o njih piše, jih kdo daje za zgled mladim? Žal ne; če pa se na primer zgodijo najhujša kazniva dejanja, so vse podrobnosti natanko popisane in predstavljene. Tudi če morda nočemo in ne želimo priznati, se vprašamo po vzorih idealih vzorih, idealih. Kakšne imamo in ali jih sploh imamo? Pa dajmo, glavo gor, pozitivno razmišljanje in stran z vsemi negativnostmi - tudi v tem predvolilnem času.

Pa še nekaj odštevamo. Ali veste, koliko dni bomo še samostojni? Pravijo sicer, da nam neodvisnosti, razpoznavnosti in naših interesov ne bo nihče vzel. Ja, res Evropa vabi in se ji ne moremo in seveda tudi nočemo izneveriti. Ampak ... Ko vsaj enkrat ne bilo tega ampak, temveč bi lahko mirne vesti jasno in nedvoumno nekatere zadeve uredili. Dogodki pa so tudi nepredvidljivi in praktično nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom. Smo pripravljeni na Evropo, predvsem na leto 2005, ko bo morala vrsta naših družb začeti uporabljati mednarodne standarde računovodskega poročanja? Primerjalno leto bo seveda leto 2004, ki se bo začelo čez manj kot 100 dni. Malo nam že voda teče v grlo. Na Inštitutu smo zadevo vzeli resno. Posebna delovna skupina bo strokovno vodila priprave za začetek uporabe mednarodnih standardov. Vse pa seveda ni v naših rokah. Kaj pa na primer davki? Mimogrede: kaj sem v tej zvezi že napisal v zadnjem uvodniku? Zelo pomembno vprašanje, o katerem se bomo poskušali pogovoriti z ministrstvom za finance. Če bo seveda uspelo. O osnutkih novih zakonov s področja obdavčevanja smo na Inštitutu najprej izvedeli iz sredstev javnega obveščanja. Nihče nič vprašal, nič želel sodelovanja, strokovna javnost, vsaj njen pomemben del, kot da ne obstaja. Le zaverovanost vase, nato pa po starem receptu kup vprašanj in nejasnosti izvajanja v praksi. Včasih dobiš občutek, da je kar namerno tako. Tudi prav, čeprav ni in ne more biti. Upam, da bo vsaj tokrat malo drugače. Pa še to verjetno le zato, ker sami ne zmorejo in mogoče potrebujejo tudi kaj strokovne pomoči. Pa kljub temu počakajmo in biti moramo tudi optimisti. Sicer pa bomo kmalu videli, kako bo tokrat, in seveda upajmo, da se bo oblast včasih vsaj malo spustila iz višav med navadne smrtnike, saj konec koncev bodo kmalu tudi volitve. Torej upajmo, da bo vsaj tokrat temu tako - za dobro vseh. In seveda nam še naprej ostane upanje v dobro in tudi v stroko. Sem pač nepoboljšljiv optimist in seveda: saj veste - upanje vedno umre zadnje.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Računovodsko revidiranje kot oblika svobodnega poklica glede na razvoj v Jugoslaviji

(Auditing as a Learned Profession With Special Regard to the Situation in Yugoslavia)
Dr. Marko Petrović

Povzetek
Računovodsko revidiranje spada po vseh objektivnih sodilih med svobodne poklice. Fizične osebe, ki izvajajo zakonsko ali kako drugo računovodsko revidiranje, morajo imeti univerzitetno izobrazbo in dokazati svojo sposobnost za uporabo teoretičnega znanja v praksi. Biti morajo ugledne osebnosti, ki ne opravljajo nobene dejavnosti, ki ni združljiva z njihovo neodvisnostjo.
Žal pa skoraj šestdeset let v Jugoslaviji celo tradicionalni svobodni poklici niso bili takšni, kot bi morali biti. Zato so predsodki in nerazumevanje glede računovodskega revidiranja povsem razumljivi. V glavnem so posledica nezavzetosti za resnično in pošteno informiranje o finančnem stanju in poslovnih izidih pri možnih naročnikih računovodskega revidiranja in drugih. Tako stanje izhaja iz okolja, v katerem ne prevladujejo zasebna lastnina, gospodarske zakonitosti in učinkovita pravna država. Zato je tako zakonodajno kot tudi poklicno urejanje računovodskega revidiranja polno nasprotij in drugih pomanjkljivosti.

Summary
By all objective criteria, auditing belongs to the group of learned professions. Individuals who carry out statutory or any other audits must have a university degree and prove their ability to apply this theoretical knowledge in practice. Last but not least, they must be persons of good repute, who are not carrying on any activity which is incompatible with their independence.
Unfortunately, following the wrong road for almost sixty years in Yugoslavia even the traditional learned professions were not yet as they should be. And hence, the many prejudices and misunderstandings regarding auditing can be understood. They mainly result from the lack of real interest for true and fair information about the financial position and business result by potential audit clients and other stakeholders. Such situation derives from an environment in which private property, economic rules and rule of law do not prevail. Consequently, both statutory and professional regulation of auditing remains full of contradictions and other short-comings.


Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih druge možne računovodske metode

(Development of Accounting in Slovene Companies)
Dr. Stanko Koželj,
dr. Slavka Kavčič,
dr. Marjan Odar

Povzetek
V raziskavo o razvitosti računovodstva v slovenskih podjetjih, ki jo je leta 2002 (prva je bila opravljena leta 1995) opravil Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana ter Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, je bilo zajeto tudi preverjanje, katere druge možne računovodske metode, ki jih dovoljujejo slovenski računovodski standardi iz leta 1993, se v podjetjih najpogosteje uporabljajo. Pregled nad izsledki celotne raziskave je bil objavljen v prejšnjih številkah revije Revizor, v tej pa podrobneje predstavljamo ta del raziskave.
Ta del raziskave vsebuje 21 vprašanj, podobno kot ustrezni del raziskave iz leta 1995. Nekatera od njih smo zastavili podjetjem, ki smo jih razvrstili po dejavnosti, velikosti, dobičkonosnosti in kapitalski povezanosti. Takšno primerjavo omogoča navzkrižna statistična obdelava odgovorov 320 podjetij. Vzorec je dovolj reprezentativen, da lahko na njegovi podlagi sklepamo na celoto v Sloveniji.

Summary
The latest research on the status of accounting (the first one was done in 1995) conducted by the Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Faculty of Economics in Ljubljana and the Association of Accountants, Treasurers and Auditors of Slovenia also included a check on the use in companies of other possible accounting methods allowed under the 1993 Slovene Accounting Standards. A survey of complete results obtained in the research was published in previous volumes of Revizor Magazine, while this part of the research is presented in this article.
This part of research contained 21 questions similar to the relevant part of the 1995 research. Some of those questions were addressed to companies grouped by activity, size, profitability and equity connectedness. Such comparison was possible by statistical cross-processing of answers received from 320 companies. The sample was sufficiently representative, so that on its basis conclusions may be drawn for all companies in Slovenia.


Informiranje na finančnem področju nalog in upravljanje tveganj v slovenskih podjetjih

(Acquiring of Information and Risk Management in the Corporate Finance Departments of Slovene Companies)
Mag. Aleš Berk

Povzetek
V prispevku bom predstavil ugotovitve ankete o organiziranosti in izvajanju finančnega področja nalog v slovenskih podjetji, ki se nanašajo na zbiranje informacij, primerjanje s sorodnimi podjetji, različne vidike upravljanja tvegani in zagotavljanje plačilne sposobnosti.

Summary
The article deals with the results of a survey about the aspects of financial functions in Slovene companies, particularly those concerning the acquiring of information, peer-comparison and benchmarking, risk management techniques and provision of liquidity.


Davčno svetovanje v Veliki Britaniji

(Tax Advising in Great Britain)
Nada Drobnič

Povzetek
Čeprav davčno svetovanje v Veliki Britaniji ne temelji na zakonski podlagi, se njegove storitve množično uporabljajo. Izvajanje teh storitev je organizirano in urejeno na temelju strokovnih usmeritev in praktičnih priporočil, ki sta jih za pooblaščene davčne svetovalce in davčne tehnike, ki so člani Pooblaščenega inštituta davčnih svetovalcev in Združenja davčnih tehnikov, sprejeli ti dve inštituciji.
Svojo strokovnost na davčnem področju dokazujejo davčni svetovalci z nazivom pooblaščeni davčni svetovalec, ki ga lahko uporabljajo le člani Pooblaščenega Inštituta davčnih svetovalcev, pridobijo pa ga na podlagi uspešno opravljenega izpita pri Inštitutu in predpisanih triletnih praktičnih izkušenj.

Summary
Regardless the fact that tax advising in Great Britain is not governed by any law, the tax advising services are broadly used. The organization and execution of tax advising is based on Professional Rules and Practical Guidelines which have been issued by the Chartered Institute of Taxation and the Association of Tax Technicians to be used by their members.
The title "Chartered tax advisor" used by a tax advisor denotes that he is a highly professionally skilled and knowledgeable tax advisor, as it may only be used by members of the Chartered Institute of Taxation. The right to use the title is given to tax advisors who have passed the CIOT examinations and have three years of professional experience.