Revizor 9/2006

Uvodnik

(Editorial)

Pa je prišla vroča jesen. Poleg začetka novega šolskega leta nas bodo verjetno vsekakor greli predvsem predlogi nove davčne zakonodaje. Seveda nas lokalne volitve pa napovedani sindikalni protesti in sprejemanje socialnega sporazuma ter druge aktualne teme verjetno ne zanimajo toliko kot novi davki. Podjetja najbolj zanima novi zakon o davku na dohodek pravnih oseb. In naj pripravljavce tega zakona kar pohvalim, saj menim, da je temeljna usmeritev, ki ji je zakonodajalec sledil pri pripravi predloga zakonskega besedila, pravilna. V nasprotju s starim zakonom, ki je poglabljal razlike med ugotovljenim poslovnim izidom in davčno osnovo za obračun davka, predlog novega zakona te razlike bistveno zmanjšuje. Lahko bi kar trdili, da se davčna osnova, seveda razen nekaterih razumljivih odmikov, zelo približuje poslovnemu izidu. Zakon torej temelji na izhodišču, da so tako lastniki kot tudi država "udeleženi" v dobičku od istih osnov. Vsekakor je treba dodati, da je ena izmed idej v Evropski uniji tudi ta, da naj bi se v prihodnosti poenotile davčne osnove v vseh državah članicah. In spet lahko ugotovimo, da gredo predlagane spremembe zakona v to smer. Pa še na eno predvsem za računovodje in revizorje zelo pomembno zadevo ne smemo pozabiti. Če bo novi zakon sprejet v predlagani obliki oziroma v skupščinskem postopku ne bo doživel bistvenih sprememb, bo delo računovodij in tudi revizorjev bistveno lažje, saj se bo zelo zelo zmanjšala zahteva oziroma potreba po obračunavanju odloženih davkov. Vsakdo, ki se je poglobil v izračunavanje in predvsem spremljanje podatkov o odloženih davkih, torej o davčni vrednosti sredstev in njihovi poslovni vrednosti, se bo verjetno strinjal, da je to dokaj zamudno in včasih tudi komplicirano početje, ki zahteva veliko dodatnega prizadevanja. Tudi zato menim, da je predlagane spremembe zakona o davku na dohodek pravnih oseb treba podpreti. Vse te dobre strani sprememb pa lahko izniči predlagana davčna stopnja. Nič ne pomagajo poenostavitve, jasneje in pravilneje zapisano zakonsko besedilo, če je na koncu treba plačati več davka. Upam le, da bodo pripravljavci zakona prisluhnili opozorilom gospodarstva in tudi nekaterih strokovnjakov, da je treba davčno stopnjo znižati in da bo zato državna blagajna iz tega naslova dobila približno enak priliv, kot ga je dobivala v preteklosti. O dohodnini in drugih predvidenih davčnih spremembah pa morda kdaj drugič.

Pa pustimo davke in še nekaj besed o drugi tudi vsakdanji temi. Ali ste kaj trenirali in pri sebi preračunavali cene in v tolarjih zapisane zneske v evre? Koliko ste na primer pripravljeni odšteti za kavico ali pivo v evrih? In kako najhitreje na hitro opravite tak preračun? Ali tolarske zneske delite s 239,64, da dobite evre, ali pa morda tako "čez palec" znesek kar pomnožite s štiri in nato tri ničle odštejete? Vsi ti in še drugi načini izračunavanja pa tudi obljubljeni evrokalkulatorji ne bodo dosti pomagali, dokler si ne bomo v glavah zgradili lastnega sistema in pri sebi razčistili, koliko evrov kaj stane in koliko evrov je kaj vredno in ali je to poceni ali drago. To pa verjetno ne bo tako hitro, zato se začnimo na to kar navajati. Mimogrede: izhodiščna plača za I. tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi je 334,76 €. Vsekakor je to zelo zelo malo tako v tolarjih kot v evrih. In to je res pravi problem, ne pa sam preračun.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Urejanje računovodenja v ZDA in najpomembnejše inštitucije na tem področju

Accounting Regulation and its Most Important Institutions
Mag. Aleš Novak

Povzetek
V prispevku bo najprej predstavljen zgodovinski razvoj urejanja računovodenja v Združenih državah Amerike, nato pa aktualne inštitucije na tem področju, med katerimi sta najpomembnejša Odbor za finančno-računovodske standarde (FASB) ter Komisija za vrednostne papirje in borze SEC. Zadnji del prispevka bo obravnaval hierarhijo računovodske literature v Združenih državah Amerike; na vrhu je predvsem literatura, ki jo je izdal FASB.

Summary
The paper starts with a description of the historical development of accounting regulation in the USA. It continues with a presentation of the most important current institutions participating in the accounting regulation, especially the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the Securities and Exchange Commission (SEC). The last part of the paper deals with the GAAP hierarchy with the FASB pronouncements being on the very top of it.


Proučevalna služba (kontroling) – razvojni dosežki pri hrvaških podjetjih

Controlling - Development Level in Croatian Enterprises
Mag. Davor Špac, dr. Lorena Mošnja-Škare

Povzetek
Članek raziskuje razvojne dosežke in dosežke na področju nalog proučevalne službe (kontrolinga) pri hrvaških podjetjih. Raziskava zajema podatke o obsegu podjetij, vrsti lastništva, povezavah z zunanjim poslovanjem, slogu poslovodenja, dojemanju sprememb v okolju, vrsti organiziranja proučevalne službe, virih informacij in uporabnikih delovanja proučevalne službe, izobrazbenem sestavu v proučevalni službi in drugem, da bi bolje razumeli delovanje te službe v Republiki Hrvaški kot tudi možne vplivne dejavnike za njeno razvijanje. Raziskava je opravljena na skupini hrvaških podjetij

Summary
The paper explores the development level and the main features of the controlling function in Croatian enterprises. The empirical analysis including the elements such as the enterprise's size, type of ownership, relations to the business abroad, leadership style, environment dynamics perception, type of controlling function organisation, controlling information sources and users, controlling department educational structure and others was made with the aim to better understand the functioning of controlling in Croatia and to reveal the potential factors of influence on its development. The research was performed on a group of the most successful enterprises in Croatia in comparison to typical Croatian SMEs that form the majority of business entities in the country.


Uporaba metode primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, pri ocenjevanju vrednosti podjetij

Publicly Traded Comparable Companies
Mag. Karin Lušnic

Povzetek
Ocenjevanje vrednosti podjetij po metodi primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, zahteva od ocenjevalca vrednosti dobro teoretično podlago in poznavanje ustreznih podatkovnih baz. Za slovenska podjetja velja, da je zaradi njihove specifičnosti primerjava z mednarodnimi podjetji, uvrščenimi na borzo, smiselna le v nekaterih primerih. Če uporabimo metodo primerljivih podjetij, se še toliko bolj pokaže potreba po opredelitvi ustreznih primerljivih podjetij. Pri tem si lahko ocenjevalci pomagamo z analiziranjem, točkovanjem in razvrščanjem ključnih lastnosti opredeljenih primerljivih podjetij. Dejstvo je, da so lahko le mnogokratniki, izračunani na podlagi finančnih in tržnih podatkov ustreznih primerljivih podjetij, prava osnova za oceno vrednosti ocenjevanega podjetja.

Summary
It is essential for appraisers who are using Publicly Traded Comparable Companies method on Slovene companies to be aware of the limitations incorporated in this approach. Most of the times we are comparing Slovene based companies to large scale international quoted companies, in which case defining the term "comparable" is the key to approach this issue. A big limitation in this approach stems from the fact that in most of the cases we need the access to viable and updated databases, which in most cases are chargeable.
In order to identify truly comparable companies, we use the ranking and classification approach, in which we closely analyze key indicators of comparable companies.
Only the multiples based on truly comparable companies can represents a viable basis for appraisal conclusions.