Revizor 9/2007

Uvodnik

(Editorial)

Ko sem zadnjič le bolj z enim ušesom poslušal radijska poročila, sem tudi le napol ujel, da je bila imenovana komisija za nadzor gradnje nove pediatrične klinike in da jo vodi uveljavljeni slovenski igralec, ambasador Unicefa. Kar nisem mogel verjeti: igralec pa predsednik komisije za nadzor gradnje pediatrične klinike, kjer se obrača veliko milijonov in kjer naj bi pri gradnji ne bilo vse čisto! No, potem so pa še časniki prinesli novico o začetku dela te komisije. In zakaj sem napel ušesa ob tej novici? Naj bo takoj jasno – nič nimam proti umetnikom, tudi proti igralcem ne. Res si zaslužijo aplavz tako za dobro predstavo kot tudi za dobrodelno angažiranost. Ampak nihče ni univerzalen in se ne more spoznati na vsa področja, kljub dobri volji, ki jo pokaže. Zato pa imamo različne vrste znanja in opravljamo različne poklice. Nikomur ne pade na pamet, da bi, ko ga boli zob, pomoč iskal pri brivcu. Včasih pa je menda celo bilo tako. Meni tudi na kraj pameti ne pade, da bi na primer prevzel eno od pomembnih vlog v novi krstni predstavi v Drami. Nisem sposoben in moja igra bi bila gotovo zanič, čeprav sem se v mladosti tudi malo poizkusil na tem področju. Ali pa drug primer: nekateri člani nadzornih svetov, med njimi celo predsedniki, niti ne vedo, kako morajo obrniti bilanco, ko jo dobijo v roke. Pa skupaj z upravo sprejemajo letno poročilo! Tudi nadzornik mora imeti znanje za funkcijo, ki jo opravlja. Ne trdim, da mora biti vrhunski strokovnjak, ampak kar nekaj znanja s področij, ki jih nadzira, bi moral imeti. Ja, kako pa naj bi drugače sploh lahko dobro opravljal nadzor? Seveda se od nadzornika med drugim pričakujejo tudi moralne in etične vrednote. No, in če znanja za nadzor ni, bi bilo moralno in etično, da bi tak kandidat ponujeno nadzorno funkcijo zavrnil. Nista dovolj le volja in dober namen. Saj poznate tisti rek: "Naša krava je po srcu zelo dobra, le mleka ne daje." Morda mi bo kdo očital, da sem preoster ali pa da se spuščam na področja, na katerih nisem doma, pa vendar sem prepričan, da imam prav. In da ne bo izzvenelo, da le drugim pamet solim, dodajam, da velja povedano za vse vrste nadzornikov. In seveda tudi za revizorje. Ker je revidiranje najvišja oblika nadziranja, je zahteva po znanju še toliko bolj izražena. In le revizor z zadostnim znanjem, ki ga seveda stalno dopolnjuje in osvežuje, je lahko dober revizor. Kljub temu da imamo slovenski revizorji veliko strokovnega znanja, pa bomo morali pridobivanju novega znanja in obnavljanju že pridobljenega posvetiti še veliko več časa in prizadevanja. Prepričan sem, da je predvsem strokovno znanje, seveda poleg moralnih vrednot, tisto, kar zagotavlja, da je lahko nekdo dober nadzornik.

Saj si želimo dobrih in strokovnih nadzornikov in učinkovitega nadzora, kajne?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Pogled na obdavčitev stavbne pravice – dileme in predlagane rešitve

(View of Taxation of Superficies – Dilemmas and Proposed Solutions)
Saša Jerman

Povzetek
Stavbna pravica je stvarna pravica, ki jo SPZ ureja od leta 2003 naprej. Stavbna pravica odpira številna davčna vprašanja z vidika davčnih posledic ob ustanovitvi stavbne pravice, njenem prenosu in prenehanju. Davčna ureditev v slovenski zakonodaji, z izjemo ZDPN-2, ne ureja obdavčitve stavbne pravice. Sprememba ZDDV-1 pa odpira povsem temeljna vprašanja, povezana s predmetom obdavčitve. Ali sodijo transakcije s stavbno pravico med dobave blaga ali med opravljanje storitev? Ali se za stavbno pravico uporablja davčna ureditev, ki v davčnih zakonih velja za nepremičnine, ali davčna ureditev, ki se uporablja za storitve? Pogledi na obdavčitev so različni in očitno še ne izoblikovani. Prispevek predstavlja pogled na obdavčitev stavbne pravnice z vidika davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in dohodnine.

Summary
Superficies is a right in rem, legally regulated by the Real Property Code since 2003. Superficies brought out a lot of tax questions related to the establishment, transfer and cessation of superficies. The tax system in Slovenia, with the exception of the Real Estate Sales Tax Act, has no clear and specific provisions regarding superficies. The amendments to the Value Added Tax Act open some fundamental questions, related to the subject of taxation. Shall transactions with superficies be taxed as supply of goods or as supply of services? Should the tax regime for immovable property or the tax regime for the supply of services apply? Opinions on taxation are different and obviously not clear. The article therefore presents the author's view on taxation of superficies with regard to the value added tax, transfer of property tax and personal income tax.


Notranji revizor in kontrolno delovanje

(Internal Auditor and Control Activities)
Mag. Marica Rošker

Povzetek
Spoznanje, da je vsaka organizacija pri svojem delovanju izpostavljena tveganjem, zahteva od vseh zaposlencev, predvsem pa od poslovodstva, da ta tveganja ciljno obvladujejo, tudi z ustreznimi kontrolnimi dejavnostmi. Zato pa je treba dobro poznati možne kontrolne dejavnosti ter njihov namen in značilnosti. Z ustreznim naborom koristnih kontrolnih dejavnosti ter natančno opredelitvijo, kdo izvaja kontrolne dejavnosti in katere, je organizacija uspešnejša pri obvladovanju tveganj. Zaradi novosti in nenehnih sprememb tako zunaj kot znotraj organizacije je treba kontrolne dejavnosti nenehno spremljati, ocenjevati in izpopolnjevati. V prihodnje se predvideva še izrazitejši prehod od ročnih in odkrivalnih kontrolnih dejavnosti k avtomatskim oziroma računalniško podprtim in preprečevalnim kontrolnim dejavnostim, ki bodo vključene tako v nove procese kot v spremenjene obstoječe procese. Notranji revizorji so pomemben del ustroja notranjega kontroliranja. Njihova vloga je predvsem revidirati obstoječi ustroj, torej tudi svetovati izboljšave ustroja notranjega kontroliranja in kontrolnih dejavnosti kot njegove pomembne sestavine.

Summary
The realization that every entity is exposed to risks requires targeted risk management and adequate control activities at all levels and from the management in particular. It is therefore important to know what control activities are available and what are their functions and characteristics. An appropriate set of control activities with clearly delegated authorities and responsibilities provides for better risk management in any company. Due to continuous changes and novelties within and outside of companies, control activities shall be assessed, improved and adjusted all along. It is expected that manual and identifying control activities will in the future be more and more replaced by automatic or computer-assisted and preventive control activities integrated in the new and modified existing processes. Internal auditors constitute an essential part of the internal control system. Their basic task is to audit the existing system and at the same time to suggest improvements in internal control and in control activities being an important component thereof.