Arhiv obvestil

26. 5. 2011

Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je na svoji seji 23. 5. 2011 proučil Predlog Zakona o davčnih blagajnah in sprejel Stališča, pripombe in predloge dopolnitev, ki jih poslal Ministrstvu za finance.


24. 2. 2010

Združenje nadzornikov Slovenije je izdalo priporočila za revizijske komisije.


18. 1. 2010

Na volitvah nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih davčnikov je bil dne 14. januarja 2010 v Rogaški Slatini v odbor izvoljena Brigita Franc.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 23. 1. 2010. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


3. 11. 2009

Ker je član odbora sekcije preizkušenih davčnikov mag. Žiga Stupica podal odstopno izjavo, je direktor Slovenskega inštituta za revizijo sprejel sklep o začetku postopka za volitve nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih davčnikov. Volitve nadomestnega člana bodo potekale na 10. davčni konferenci Slovenskega inštituta za revizijo, 14. januarja 2010 v Rogaški Slatini.
Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

  1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 18. decembra 2009 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
  2. Volilno zasedanje se skliče 14. januarja 2010.

9. 7. 2009

Odbor preizkušenih davčnikov zaproša ministra za finance k razpravi o javnih pooblastilih in pristojnostih preizkušenih davčnikov v okviru davčnih postopkov.


9. 1. 2009

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov so bili dne 8. januarja 2009 v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Karmen Janežič,
- Saša Jerman,
- dr. Majda Kokotec-Novak,
- mag. Ema Prijatelj Čad in
- mag. Žiga Stupica.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 16. 1. 2009. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


30. 6. 2008

Odbor preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo in direktor Slovenskega inštituta za revizijo v povezavi s sprejemom novega Zakona o revidiranju ZRev-2 in v povezavi z aktivnostmi DDSS za ustanovitev zbornice davčnih svetovalcev sklicuje sestanek vseh preizkušenih davčnikov.
Sestanek bo v torek, 8. julija 2008 ob 15.00 uri v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (2. nadstropje), Dunajska 106, Ljubljana.

Vljudno vabljeni,

Dnevni red:

  1. Položaj in vloga preizkušenih davčnikov po novem Zakonu o revidiranju ZRev-2
  2. Namera DDSS po ustanovitvi zbornice davčnih svetovalcev
  3. Razno

28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


4. 1. 2007

Ministrstvo za finance je izdalo pisno pojasnilo glede davčnega priznavanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v letu 2006. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so ob prehodu na SRS(2006) ali MSRP v letu 2006 davčno nepriznane, v povezavi z 98. členom ZDDPO-2. Celotno pojasnilo je na razpolago tukaj.


5. 12. 2005

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb.


23. 11. 2005

Pripombe in predlogi Slovenskega inštituta za revizijo na ZDDPO-1D, posredovane Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo, dne 8. 10. 2005.


4. 2. 2005

Odgovor DURS na dopis, ki ga je Slovenski inštitut za revizijo posredoval Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance v povezavi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova udeležbe v dobičku v davčnem obračunu za davek od dobička pravnih oseb za leto 2004.


1. 12. 2004

Povzetek dopisa, ki ga je Slovenski inštitut za revizijo posredoval Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance v povezavi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova udeležbe v dobičku v davčnem obračunu za davek od dobička pravnih oseb za leto 2004.


18. 10. 2004

Izvoljen je bil nov odbor sekcije preizkušenih davčnikov.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za davčno svetovanje in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije. Potrjen je bil tudi kodeks poklicne etike preizkušenega davčnika in Smernice za oblikovanje cen davčnosvetovalnih storitev.