Notranji revizorji

Notranji revizorji

V današnjem poslovnem okolju pomenijo notranji revizorji ključ do poslovne uspešnosti. Njihovo delo je pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetujejo pri iskanju nenehnih izboljšav. So raziskovalci, poročevalci in analitiki. Njihovo delovanje zajema usmerjanje prihodnjih aktivnosti, spreminjanje postopkov že utečenih aktivnosti ali pripravljanje novih aktivnosti, ki jih zahtevajo spremenjene okoliščine.

Sekcija za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej Inštitut) povezuje stroko notranjega revidiranja na državni ravni ter skrbi za promocijo notranjega revidiranja in izobraževanje notranjih revizorjev na temelju državne zakonodaje.

Člani sekcije za notranjo revizijo pri Inštitutu so notranji revizorji, ki so v izobraževanju, ki ga organizira Inštitut, pridobili strokovni naziv preizkušeni notranji revizor. Vključujejo se tudi v mednarodno združenje notranjih revizorjev v okviru Ameriškega inštituta notranjih revizorjev (Institute of Internal Auditors, IIA). Ta združuje prek 80.000 notranjih revizorjev iz 120 držav vsega sveta. Takšno združevanje je danes zaradi nakupov in spojitev podjetij na meddržavni ravni, globalnega poslovanja, elektronskega trgovanja pa tudi drugih visokih tehnoloških dosežkov, ki neposredno vplivajo na vsakodnevno poslovanje posamezne organizacije, poslovna nujnost.

Kadar rešujete problematiko s področja delovanja notranjega revizorja ter pri tem potrebujete strokovni vir, je sekcija za notranjo revizijo na vrhu vašega seznama naslovov, na katere se obračate s svojimi vprašanji. Za vas bo navezala stik z izkušenimi in kredibilnimi strokovnjaki (strokovnjaki, ki imajo priznano izobrazbo), ki bodo Vaša vprašanja rešili nedvoumno in odgovorno.

 

Odbor sekcije

Pri Inšitutu za revizijo deluje od januarja leta 1997 sekcija za notranjo revizijo. 5 članski odbor, ki je bil izvoljen na volitvah 17. novembra 2016, sestavljajo:

Predsednica:
Tina Toman Pfajfar

Člani:
Uroš Lajovic,
Jasmina Mandžuka,
mag. Lea Stopar,
mag. Danijel Zdolšek.

 

Iz dela sekcije

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu sekcije za leto 2015 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2015, in sicer na strani poročila o delu.

Dolgoročna naravnanost sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Program dela za leto 2016


Projekt 1

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.
Strokovni vodja projekta: Milan Jagrič
Rok: stalna naloga


Projekt 2

Organizacija posvetovanj, praktičnih delavnic in okroglih miz s področja notranje revizije.
Strokovni vodja projekta: mag. Blanka Vezjak, Barbara Bolčina
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Objava člankov s področja notranje revizije v reviji SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: dr. Franc Koletnik, člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 4

Aktivno sodelovanje s člani ostalih sekcij Inštituta in IIA – Slovenskim inštitutom.
Strokovni vodji projekta: Barbara Bolčina, Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga

Razdelitev nalog med odborom sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in IIA – Slovenskim inštitutom.
Strokovni vodji projekta: Barbara Bolčina, Tina Toman Pfajfar
Rok: marec 2016


Projekt 5

Izvedba osemnajste letne konference notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: november 2016


Projekt 6

Sprotno dopolnjevanje Hierarhije pravil notranjega revidiranja.
Strokovni vodja projekta: Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga


Projekt 7

Sprejem pravil notranjega revidiranja (stališč, pojasnil).
Strokovni vodje projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 8

Sprotni prevodi standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in izvedbenih navodil
Strokovni vodja projekta: Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Skrb za spletno stran sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: Andreja Rahne, Barbara Bolčina
Rok: stalna naloga


Projekt 10

Aktivno vključevanje v oblikovanje zakonodaje za področje delovanja preizkušenih notranjih revizorjev.
Strokovni vodje projekta: Barbara Bolčina, člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 11

Objava seznama predpisov in izpis delov členov, ki se v slovenski zakonodaji navezujejo na notranjo revizijo
Strokovni vodje projekta: mag. Blanka Vezjak s sodelavci
Rok: stalna naloga


Projekt 12

Promocija stroke
Strokovni vodje projekta: člani odbora, dr. Marjan Odar
Rok: stalna naloga


Projekt 13

Raziskovalna naloga s področja notranjega revidiranja
Strokovni vodje projekta: dr. Franc Koletnik
Rok: oktober 2016