Javna obvestila

14. 12. 2018

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na Ministrstvo za okolje in prostor poslal pobudo, da novo nastajajočo evidenco vrednotenja nepremičnin – EVN, dopolni še s posameznimi podatki, ki so pomembni za potrebe individualnega vrednotenja nepremičnin.


4. 7. 2018

Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 216. seji dne 23. 4. 2018 sprejel Slovenski poslovnofinančni standard (odslej SPS) 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij, SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah, SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin, SPS 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje in  Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na vse sprejete SPS in Pojasnilo podala soglasje št. 10.00-16/2018 z dne 3. 7. 2018. Novi SPS in Pojasnilo bodo stopili v veljavo 1. 9. 2018.


8. 6. 2018

Sklep o prenehanju Slovensko poslovnofinančnega standarda 6 je objavljen v Uradnem listu RS 39/2018, z dne 8. 6. 2018.


4. 6. 2018

Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-14/2018 z dne 22. 5. 2018 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji dne 4. 6. 2018 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU SLOVENSKO POSLOVNOFINANČNEGA STANDARDA 6
Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013), sprejet 12. 12. 2013.

Pojasnilo Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013) preneha veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.


26. 2. 2018

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 13. 2. 2018 sprejel predloge prenovljenih
SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij,
SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah,
SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin,
SPS 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje in
Pojasnila 1 k SPS – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

Predlogi bodo v javni razpravi do vključno 15. 3. 2018. Pripombe lahko posredujete na predpisanem obrazcu na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@si-revizija.si.


12. 6. 2017

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti so bili 8. junija 2017 v Rogaški Slatini v odbor izvoljeni naslednji kandidati: 

1. dr. Samo Javornik,
2. Jure Kern,
3. mag. Karin Lušnic,
4. Primož Povše,
5. Dr. Igor Pšunder.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 16. 6. 2017. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


11. 4. 2017

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

1. Člane sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se pozove, da do 24. maja 2017 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. junija 2017.


12. 10. 2016

Slovenski inštitut za revizijo je na predsednika vlade, ministrico za finance in ministra za pravosodje naslovil pripombe glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti, opredeljenega v predlogu zakona, ki je bil 10. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Vlade RS. Dopis je bil posredovan tudi v vednost Službi vlade za zakonodajo.


11. 10. 2016

Na spletnih straneh Vlade RS je bil 10. 10. 2016 objavljen predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.


3. 10. 2016

Pripombe na predlog Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN 2016).


27. 9. 2016

Slovenski inštitut za revizijo je na predsednika vlade ter več ministrov naslovil dopis, v katerem jim predstavljamo dileme, ki se pojavljajo glede ureditve področja ocenjevanja vrednosti v predlogu novega zakona o revidiranju.


15. 7. 2014

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 9. 7. 2014 sprejel osnutek prenovljenega SPS 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in ga daje v javno razpravo. Javna razprava traja do 29. avgusta 2014. Pripombe posredujte v tabeli na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106 ali po elektronski pošti barbara.bolcina@si-revizija.si. Osnutek je nelektoriran.


7. 5. 2014

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za pravosodje posredoval predloge za ureditev sodnih izvedencev in cenilcev.


28. 11. 2013

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji dne 28. 11. 2013 sprejel osnutek SPS 7, ki ga je pripravila delovna skupina, ki jo je imenoval strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo in ga daje v javno razpravo. Javna razprava traja do 30. decembra 2013. Pripombe posredujte v tabeli na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106 ali po elektronski pošti barbara.bolcina@si-revizija.si. Osnutek je nelektoriran.


16. 4. 2013

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 11. 4. 2013 sprejel predlog SPS 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. Predlog bo v javni razpravi do vključno 10. 5. 2013. Pripombe lahko posredujete pisno na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@si-revizija.si.