Ocenjevalci

Ocenjevalci

Sekcija združuje ocenjevalce vrednosti s področja:

  • ocenjevanja vrednosti podjetij,
  • ocenjevanja vrednosti nepremičnin in
  • ocenjevanja vrednosti strojev in opreme.

Delo sekcije se nanaša na obravnavo in pripravo predlogov za odločanje na organih Inštituta, ki zadevajo področje strokovnih standardov ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, določanje strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca in za pridobitev strokovnih nazivov pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

Sekcija organizira strokovno izobraževanje za ocenjevalce vrednosti ter opravlja še druge naloge in storitve, povezane z razvojem strokovnega področja ocenjevanja vrednosti.

 

Odbor sekcije

Predsednik:
Dr. Samo Javornik (POVP)

Člani:
Jure Kern (POVN)
mag. Karin Lušnic (POVP)
Primož Povše (POVS)
dr. Igor Pšunder (POVN)

 

Iz dela sekcije

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu sekcije za leto 2015 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2015, in sicer na strani poročila o delu.

Program dela za leto 2016

Projekt 1

Aktivna udeležba pri spremljanju sprememb in dopolnitev MSOV, spremljanje aktualne zakonodaje, in aktualiziranje posameznih ravni Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti.
Strokovni vodja projekta: mag. Karin Lušnic
Rok: stalna naloga


Projekt 2

Urejanje portala ocenjevalcev vrednosti.
Strokovni vodja projekta: dr. Samo Javornik
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Organizacija in izvedba redne letne konference pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
Strokovni vodja projekta: odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
Rok: junij 2016


Projekt 4

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 5

Prenova programa izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.
Strokovni vodja projekta: dr. Samo Javornik
Rok: junij 2016


Projekt 6

Organizacija in izvedba vsaj 3 seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti podjetij.
Strokovni vodja projekta: mag. Karin Lušnic in člani odbora sekcije
Rok: stalna naloga


Projekt 7

Organizacija in izvedba vsaj 3 seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
Strokovni vodja projekta: dr. Igor Pšunder
Rok: stalna naloga


Projekt 8

Organizacija in izvedba delavnic s področja ocenjevanja vrednosti strojev in opreme.
Strokovni vodja projekta: Slavko Stošicki
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Izvedba strokovnih srečanj.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 10

Priprava vsaj 6 znanstvenih oziroma strokovnih člankov s področja ocenjevanja vrednosti za revijo SIR*IUS.
Priprava vsaj 7 prispevkov za rubriko iz prakse za prakso za revijo SIR*IUS
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 11

Priprava in kvartalno posodabljanje baze podatkov za ocenjevalce vrednosti.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 12

Priprava pogojev za podeljevanje strokovnih nazivov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin TEGOVA.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga

 

 

IVSC TEGoVA - The European Group of Valuers' Associations