Računovodje

Računovodje

Vizija sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je: Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij bo osrednja organizacija računovodij, ki bo združevala visoko usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni delovati v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Poslanstvo sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je: Sekcija računovodij skrbi za pridobivanja znanja na področju računovodstva in znanosti, povezanih z računovodstvom z namenom, da preizkušeni računovodja oziroma računovodja s svojim delovanjem prispeva k povečevanju vrednosti podjetij. Preizkušeni računovodja oziroma računovodja bo zaradi visokih strokovnih in etičnih standardov, ki jih mora upoštevati kot član sekcije računovodij, cenjen v vseh organizacijah in državni upravi, imel ustrezno mesto v organizacijski sestavi in bil vključen v tim odločanja.

 

Odbor sekcije

Predsednik:
Mihael Kranjc

Člani:
Tončka Lesjak
Biljana Mikača
dr. Barbara Mörec
Marija Ribič

Strateške usmeritve sekcije preizkušenih računovodij in računovodij za obdobje 2012–2016.

 

Iz dela sekcije

Poročilo o delu za leto 2017

Poročilo o delu sekcije za leto 2017 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2017, in sicer na strani poročila o delu.

Program dela za leto 2018

Projekt 1

Izvedba 21. konference preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodja projekta: dr. Marjan Odar
Rok: maj 2018


Projekt 2

Priprava predlogov sprememb Slovenskih računovodskih standardov 2016.
Strokovni vodja projekta: dr. Marjan Odar
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Priprava predlogov pojasnil k Slovenskim računovodskim standardom 2016.
Strokovni vodja projekta:  Mihael Kranjc
Rok: stalna naloga


Projekt 4

Priprava na 22. letno konferenco preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodji projekta: dr. Marjan Odar in dr. Barbara Mörec
Rok: december 2018


Projekt 5

Sodelovanje z ustreznimi strokovnimi inštitucijami.
Strokovni vodji projekta: Biljana Mikača in Marija Ribič
Rok: stalna naloga


Projekt 6

Priprava izobraževalnih seminarjev o novostih na področju finančnega, poslovodnega in stroškovnega računovodstva.
Strokovni vodji projekta: Mihael Kranjc in Marija Ribič
Rok: stalna naloga (pet izobraževalnih seminarjev v 2018)


Projekt 7

Organiziranje strokovnih srečanj aktivnih preizkušenih računovodij in računovodij.
Strokovni vodja projekta: Tončka Lesjak in Mihael Kranjc
Rok: stalna naloga (3 do 4 srečanja v 2018)


Projekt 8

Sodelovanje z drugimi sekcijami Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc in Biljana Mikača
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Skrb za spletno stran (računovodje) Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: dr. Barbara Mörec v sodelovanju s službami SIR
Rok: stalna naloga


Projekt 10

Izdelava strokovnih razlag za rubriko Iz prakse za prakso – SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: Mihael Kranjc
Rok: stalna naloga