Arhiv obvestil

Tiskalniku prijazna oblika

3. 6. 2013

IFAC je objavil: Revised COSO Framework: Improved but Additional Adjustments Still Needed


30. 5. 2013

Na seji Revizijskega sveta dne 24. 5. 2013 je bilo sprejeto prenovljeno Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide.


22. 2. 2013

Na seji revizijskega sveta dne 18. 4. 2013 je bil sprejet Pravilnik ospremembi pravilnika o rednem letnem poročanju revizijski družb


22. 4. 2013

Na seji revizijskega sveta dne 18. 4. 2013 je bilo sprejeto Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada


22. 4. 2013

Na seji revizijskega sveta dne 18. 4. 2013 je bilo sprejeto Navodilo zadelovanje revizijskih družb 2 – Katalog prepovedanih storitev


24. 1. 2013

Obveščamo vas, da je IFAC izdal smernice za dobro prakso "Principless for Effective Business Reporting Processes". Najdete jih na njihovi spletni strani.


18. 12. 2012

Revizijski svet je na svoji seji 14. 1. 2012 sprejel sklep, da se predlog Stališča 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada – pošlje v javno razpravo, ki bo trajala do 15. 1. 2013. Pripombe in predloge posredujte do navedenega datuma na Slovenski inštitut za revizijo.


21. 8. 2012

FEE ja na svojih spletnih straneh objavila stališča glede predvidenih reform trga revizijskih storitev, in sicer glede javnega nadzora, uvedbe Mednarodnih standardov revidiranja, opravljanja nerevizijskih storitev za subjekte javnega nadzora in revizijskega poročanja. Objavljene dokumente si lahko ogledate na naslednji spletni strani.


2. 7. 2012

V javni razpravi je Katalog prepovedanih storitev (PDF). Javna razprava poteka do 30. 8. 2012. Vse pripombe in predloge na katalog pa posredujte na elektronski naslov info@si-revizija.si ali po pošti na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana.


12. 6. 2012

Obveščamo vas, da si na spletnih straneh Evropske komisije lahko preberete različne dokumente, povezane z reformo trga revizijskih storitev v EU.


18. 4. 2012

Pojasnilo k Stališču 15 (PDF)


9. 12. 2011

Revizijski svet je na seji 8. 12. 2011 sprejel sklep v zvezi s sodelovanjem pooblaščenih revizorjev (PDF), ki so zaposleni v revizijskih družbah oziroma z revizijskimi družbami pogodbeno sodelujejo, v nadzornih svetih in revizijskih komisijah.


30. 11. 2011

Evropska komisija je pripravila predlog nove Uredbe o posebnih zahtevah obveznega revidiranja javnih družb in predloge sprememb Direktive 2006/43/ES  o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.


23. 9. 2011

Revizijski svet je na Ministrstvo za gospodarstvo posredoval pripombe na predlog Energetskega zakona EZ-1 (PDF).


7. 2. 2011

Revizijski svet je v javno razpravo posredoval predlog besedila Navodila 2 – Katalog prepovedanih storitev revizijske družbe (PDF). Javna razprava traja do 15. 2. 2011.


7. 2. 2011

Evropska komisija je objavila povzetke pripomb na EC Green Paper Audit Policy (PDF).
Več o tem lahko preberete na tej spletni strani.


5. 11. 2010

Banka Slovenije je sprejela dopolnitve priporočil o merjenju in slabitvah finančnih sredstev ter rezervacijami v pogojih finančne krize (PDF).


26. 10. 2010

Evropska komisija je objavila Green Paper on Audit Policies, ki opisuje načrtovane spremembe v urejanju revizijske stroke v prihodnosti. Evropska komisija zbira pripombe do 8. decembra 2010, ker pa v zvezi s tem tudi na Inštitutu pripravljamo pripombe na omenjeni dokument, bomo veseli vsake vaše sugestije za njegovo izboljšanje.


17. 6. 2010

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela Priporočilo 1 za zagotavljanje kakovosti revidiranja računovodskih izkazov (PDF).


16. 3. 2010

Revizijski svet je na svoji 4. redni seji (9. 3. 2010) sprejel sklep (PDF), na podlagi katerega Inštitut opozarja revizijske družbe in pooblaščene revizorje, naj bodo pozorni na možno kratkoročno vsebino formalno dolgoročnega dolga in spoštovanje določil 294. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe.


24. 2. 2010

Združenje nadzornikov Slovenije je izdalo priporočila za revizijske komisije (PDF).


28. 12. 2009

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 2. redni seji 21. decembra 2009 razpravljal o osnutku Stališča 12 (PDF), ki obravnava revizorjevo poročilo o pregledu izjave poslovodstva dolžnika po 236. členu ZFPPIPP, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 12 v javno razpravo, ki bo do 20. januarja 2010. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.


23. 12. 2009

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 2. redni seji 21. decembra 2009 razpravljal o osnutku Stališča 11 (PDF), ki obravnava dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 11 v javno razpravo, ki bo do 20. januarja 2010. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.


21. 9. 2009

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 39. redni seji 20. oktobra 2009 razpravljal o osnutku Stališča 8, ki obravnava dodaten revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 8 (PDF) v javno razpravo, ki bo do 10. novembra 2009. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.


14. 9. 2009

Neuradni izid volitev kandidatov za predstavnike pooblaščenih revizorjev v revizijskem svetu v mandatnem obdobju 2009-2013 je naslednji (po abecednem redu):

1. Sonja Anadolli

2. Marjan Mahnič

3. Yuri Sidorovich

4. Silva Zapušek.

Izvoljenim kandidatom iskreno čestitamo.


10. 7. 2009

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 37. redni seji 9. julija 2009 razpravljal o osnutku prenovljene Hierarhije pravil revidiranja (PDF), pripravljene v skladu z Zakonom o revidiranju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/08, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Hierarhije pravil revidiranjav javno razpravo, ki bo do 31. avgusta 2009. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.


24. 6. 2009

Evropska komisija poziva k javni razpravi o sprejetju MSR na ravni EU.


18. 6. 2009

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/09) ter sklepa o začetku postopka imenovanja članov revizijskega sveta, ki ga je sprejel revizijski svet na svoji seji 11. junija 2009, izdajam naslednji

Sklep
Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalodo vključnoponedeljka, 10. avgusta 2009.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 16. junija 2009

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


15. 6. 2009

Slovenski inštitut za revizijo je v okviru članstva v IFAC pripravil akcijski načrt, ki služi kot pripomoček v procesu nenehnega usklajevanja in izboljševanja revizijske stroke.


30. 3. 2009

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je dala soglasje na Stališče 10 in Stališče 11, ni pa dala soglasja na Stališče 12. Obrazložitev agencije bo obravnaval revizijski svet na naslednji seji. Stališče 12 do nadaljnjega ostaja primer dobre strokovne prakse.


28. 1. 2009

Revizijski svet je na svoji 33. redni seji 22. januarja 2009 sprejel Stališče 11 (Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah borznoposredniške družbe) (PDF). Ker sodi Stališče 11 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena ZRev-2 potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, se predlog Stališča 11, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporablja kot vzorec dobre strokovne prakse.

Revizijski svet je na isti seji sprejel sklep, na podlagi katerega priporoča revizijskim družbam, da pri reviziji računovodskih izkazov borznoposredniške družbe kot sestavni del revizijske dokumentacije in pripomoček za poročanje izpolnijo tudi tabelo z naslovom Tabela za preverjanje pravilnosti in popolnosti obvestil ter poročil, ki jih BPD pošilja Agenciji za trg vrednostnih papirjev, javnosti in strankam. Tabelo je pripravila Agencija za trg vrednostnih papirjev in je objavljena na njenih spletnih straneh.


28. 1. 2009

Revizijski svet je na svoji 33. redni seji 22. januarja 2009 sprejel Stališče 12 (Pojasnjevalni odstavek v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2008) (PDF). Ker sodi Stališče 12 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena ZRev-2 potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, se predlog Stališča 12, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporablja kot vzorec dobre strokovne prakse.


28. 1. 2009

Objavljen je prevod ZRev-2. Prevod ZRev-2 je zagotovilo Ministrstvo za finance in je objavljen na njegovih spletnih straneh.


7. 1. 2009

Vlada je na svoji seji dne 24. 12. 2009 imenovala direktorico in svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Člani strokovnega sveta:
Sergeja Slapničar, Ekonomska Fakulteta
Damjan Žugelj, Agencija za trg vrednostnih papirjev
Darja Trček, Ministrstvo za gospodarstvo
Anica Nemec, LEK d.d.
Borut Radinja, Agencija za zavarovalni nadzor
Helena Kastelic, Banka Slovenije
Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za finance

Direktorica: Mojca Majič


15. 12. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 32. redni seji 10. decembra 2008 razpravljal o osnutku Stališča 11, ki obravnava revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah borznoposredniške družbe, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 11 v javno razpravo, ki bo do 15. januarja 2009. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si. Ker sodi Stališče 11 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/2008) potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (odslej Agencija), se bo po zaključeni javni razpravi predlog Stališča 11 (PDF), dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporabljal kot vzorec dobre strokovne prakse.


3. 12. 2008

Revizijski svet je na svoji 31. redni seji 20. novembra 2008 sprejel Stališče 10 (Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov). Ker sodi Stališče 10 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena ZRev-2 potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, se predlog Stališča 10, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporablja kot vzorec dobre strokovne prakse.


16. 10. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 30. redni seji 14. oktobra 2008 razpravljal o osnutku Stališča 10, ki obravnava revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 10 v javno razpravo, ki bo do konca meseca oktobra. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.

Ker sodi Stališče 10 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/2008) potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (odslej Agencija), se bo po zaključeni javni razpravi predlog Stališča 10, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporabljal kot vzorec dobre strokovne prakse.


2. 10. 2008

ZČNS je sprejelo Priporočilo dobre prakse glede sestave, nalog in plačila revizijskih komisij NS in UO.


18. 7. 2008

Revizijski svet je dne 3. Julija 2008 sprejel Stališče 9 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika.


5. 7. 2008

Komisija ES je sprejela priporočila o omejevanju civilne odgovornosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij
(Uradni list ES, št. L 162/39)


12. 5. 2008

2008 Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 7. maja, 2008 dal v javno razpravo osnutek Stališča 8 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju. Rok za pripombe je petek, 30. maj 2008. Pripombe pošljite na info@si-revizija.si.


15. 4. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 11. aprila, 2008 dal v javno razpravo osnutek Stališča 7 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic.
Rok za pripombe je petek, 25. april, 2008. Pripombe pošljite na meta.duhovnik@si-revizija.si


5. 3. 2008

Na spletnih straneh European Commission Internal Market Accounting Unit je objavljena posodobljena tabela Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA.


28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


20. 7. 2007

Pojasnilo revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo o razvrščanju različnih oblik izobraževanja za ohranjanje strokovnega naziva revizor in pooblaščeni revizor v skupini A in B.


16. 7. 2007

Dopis revizijskim družbam in revizorjem v zvezi z vsebinsko opredelitvijo revizijske dokumentacije.


13. 7. 2007

Predvidene poenostavitve poslovnega okolja družb na področju prava družb, računovodenja in revidiranja v EU
angleško besedilo; slovensko besedilo


5. 3. 2007

Priporočamo članek "Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – računovodsko in davčno obravnavanje", ki ga lahko preberete v novi številki revije Revizor 2/07, povzetek članka pa najdete tukaj.


5. 3. 2007

Revidiranje računovodskih izkazov društev po ZDru-1 na podlagi tolmačenja Vladne službe za zakonodajo za leto 2006 še ni mogoče zahtevati.


21. 2. 2007

UNHCR – Visoki komisariat Združenih narodov za begunce vabi k predložitvi ponudb za revizijo namenske porabe sredstev programov v Sloveniji.
Za vse dodatne informacije kontaktirajte:
Ga. Zsofia Tarr, UNHCR Budimpešta, Madžarska

e-pošta: tarrzs@unhcr.org
Tel.: +36 1 336 3068
Fax.: +36 1 336 3080

Rok za oddajo ponudb je 5. marec 2007.


31. 1. 2007

Zveza evropskih revizorjev (FEE) je izdala publikacijo s pregledom načinov zagotavljanja kakovosti v revizijski stroki po različnih Evropskih državah.


29. 12. 2006

Pripravili smo program za izdelavo bilance stanja za leto 2006 s prikazom primerjalnih obdobij po prilagoditvah na SRS 2006.


5. 9. 2006

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si.


23. 8. 2006

Sprejeta je bila Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic.


26. 6. 2006

V Uradnem listu Evropske unije je bila objavljena Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS.


18. 5. 2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.


3. 5. 2006

Svet EU je 25. 4. 2006 formalno potrdil direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o obveznih revizijah računovodskih izkazov.


5. 1. 2006

Slovenski inštitut za revizijo je od Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov (IFAC) prejel priznanje za zagotavljanje njihovega poslanstva, ki je: Služiti javnemu interesu.


3. 1. 2006

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudi dr. Živka Berganta iz Ljubljane in Marjana Pogačnika iz Ljubljane, na seji dne 1. 12. 2005 izdalo odločbo številka U-I-219/03-25, o ustavnosti izpodbijanih členov ZRev-1.


19. 9. 2005

Na 9. jesenskem strokovnem posvetu v Radencih, so  8. 9. 2005 potekale tudi volitve novih članov revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Volitev se je udeležilo 56% volilnih upravičencev, na podlagi oddanih glasov pa so bili v revizijski svet izvoljeni naslednji kandidati:

  1. Sonja Anadolli: 75
  2. Franc Kolenc: 63
  3. Marjan Mahnič: 62
  4. Silva Zapušek: 57
  5. Silvester Zaman: 52

Ker do roka za oddajo pritožb, petka 16. 9. 2005, na Slovenski inštitut za revizijo ni prispela nobena pritožba glede volitev, so rezultati volitev uradni.


3. 8. 2005

Do 2. septembra 2005 poteka kandidacijski postopek za nove člane revizijskega sveta

Ker sedanjim članom revizijskega sveta jeseni poteče mandat, je le-ta na svoji 39. redni seji dne 23. 6. 2005 sprejel sklep, da se začne s postopki imenovanja novih članov.

Kandidate za člane sveta lahko predlaga revizijski svet ali osebe, ki so imetniki naziva pooblaščeni revizor, in so vpisani v register pri inštitutu.

Kandidate lahko pooblaščeni revizorji predlagajo najkasneje do petka, 2. septembra 2005, predlogi pa morajo biti do tega roka poslani v pisni obliki direktorju Inštituta.

Predlog kandidature mora vsebovati:

  • Ime, priimek ter naslov kandidata,
  • obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike revizijske stroke in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju revizijske stroke,
  • izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo,
  • izjavo kandidata, iz katere bo razvidno, v kateri revizijski družbi je zaposlen oziroma s katerimi revizijskimi družbami kot pooblaščeni revizor pogodbeno sodeluje ter
  • ime, priimek, naslov ter podpis predlagatelja.

Predlog kandidata(ov) lahko vloži tudi več pooblaščenih revizorjev skupaj, vendar mora biti iz njega nedvoumno razvidno, katere kandidate podpira posamezni predlagatelj.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Na kandidacijsko listo za člana revizijskega sveta se bodo uvrstili vsi tisti kandidati, katerih predlogi bodo pravilno vloženi in bodo dobil podporo vsaj desetih pooblaščenih revizorjev ali pa bodo predlagani s strani revizijskega sveta.

Volilno zasedanje bo v dvorani hotela Radin v Radencih v okviru jesenskega strokovnega posveta revizorjev, in sicer 8. septembra 2005 ob 17.30 uri. Volilno pravico bodo imeli vsi, ki bodo tri dni pred volilnim zasedanjem imetniki naziva pooblaščeni revizor in bodo vpisani v register pri inštitutu.


23. 6. 2005

Revizijski svet je na 39. redni seji, ki je potekala 23. junija 2005, sprejel sklep, da se dajo v javno razpravo predlogi besedil:
Stališče 7 – Revidiranje letnega poročila investicijskega sklada
Navodila 4 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
Navodila 3 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada

Javna razprava bo potekala do 30. avgusta 2005, vaše predloge in komentarje na omenjene osnutke pa pošljite na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana, ali po elektronski pošti info@si-revizija.si


12. 7. 2004

Revizijski svet je na 29. redni seji, ki je potekala 1. julija 2004, sprejel sklep, da se dajo v javno razpravo predlogi besedil:

Stališča 5 – Revidiranje letnega poročila družbe za upravljanje
Navodila 2 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
Stališča 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Javna razprava bo potekala do 20. 8. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitut za revizijo.


12. 1. 2004

Revizijski svet je na 23. redni seji, ki je potekala 8. januarja 2004, sprejel sklep, da se da v javno razpravo predlog besedila Stališča 2 – Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo. Javna razprava bo potekala do 20. 1. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitutu za revizijo.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel tudi nove smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev.


5. 4. 2004

Revizijski svet je na 26. redni seji, ki je potekala 1. aprila 2004, sprejel sklep, da se da v javno razpravo predlog besedila Stališča 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji. Javna razprava bo potekala do 20. 4. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitutu za revizijo.


31. 5. 2004

Revizijski svet je sprejel Stališče 4 – revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji