Obvestila sekcije

7. 5. 2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.


28. 2. 2019

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit)

Ker je verjetnost izstopa Združenega kraljestva (UK) iz EU brez dogovora (no-deal Brexit) zelo velika, se tudi revizijska stroka, tako v UK kot EU, pripravlja na določene izzive, ki se bodo pred njo pojavili še posebej po marcu 2019. Naloga revizorjev in revizijskih družb je, da razumejo procese, ki se trenutno odvijajo v povezavi z izstopom UK iz EU, ter identificirajo možna tveganja, tudi samo posredna, za svoje naročnike revidiranja.

UK bo v EU regulativi pridobilo status "tretje države", zato bo potrebno biti pri revidiranju računovodskih izkazov slovenskih gospodarskih družb pozoren predvsem na:   
- Tveganja, ki so povezani z naročnikom revidiranja glede možne izgube trga ali spremembe pogojev poslovanja s trgom UK ali z njihovimi kupci/dobavitelji, ki so poslovno močno vezani na trg UK in bi to posredno vplivalo na poslovanje naročnika revidiranja.
- Tveganja sprememb vrednosti sredstev zaradi pričakovanih pomembnih vplivov na gospodarstvo UK, brez ali z dogovora glede Brexita.         
- Upoštevanje novih pogojev za družbe iz EU in njihove revizorje, katerih vrednostni papirji kotirajo na trgu UK (sprememba računovodskega okvira in registracija revizorjev v UK).
- Posledično ustrezno presojo tveganja "Going Concerne" za naročnika revidiranja.
- Ustrezna razkritja vplivov Brexita z ali brez dogovora v letnem poročilu naročnika revidiranja ter temu namenjena primerna pozornost revizorja računovodskih izkazov.
- Upoštevanje omejitev prenosa informacij in revizijske dokumentacije revizorju konsolidiranih računovodskih izkazov skupine v primerih, ko je matična družba ali katera od odvisnih družb iz UK (dolžnost varovanja zaupnih podatkov: šesta alineja, 4. odstavka 38. člena ZRev-2).
- Posebno pozornost posvetiti regulativi GDPR, ki velja v EU in bo po Brexitu UK obravnavala kot tretjo državo – veljajo omejitve prenosa osebnih podatkov, o čemer smo že pisali v reviji SIRIUS 1/2019.

Priloge v nadaljevanju so namenjene podrobnejšemu proučevanje posledic izstopa (v angleščini). Inštitut jih je prejel od Accountancy Europe, katere član je, in ki prej predstavljena tveganja podrobneje opisujejo, pri čemer pa opozarjamo, da so gradiva pripravljena za uporabnike v UK:

- UK FRC communication on possible no-deal brexit
- Brexit-related risk factors
- Corporate reporting considerations
- Auditing standards considerations


28. 9. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.


17. 9. 2018

Objavljamo čistopis osnutka ZRev-3 v katerem so upoštevane pripombe in predlogi, sprejeti na 19. letni konferenci revizorjev v Radencih. Za lažje proučevanje prilagamo tudi dokument z označenimi spremembami glede na verzijo, ki so jo udeleženci prejeli pred konferenco.


28. 5. 2018

Obveščamo vas, da smo skupaj z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem zaključili s prevodom prvega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja. Objavljeni so na spletni strani Mendarodni standardi revidiranja (MSR), in sicer naslednji:
Razlagalni slovar (objava maj 2018)
Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov
Prenovljeni MSR 260: Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje
Prenovljeni MSR 570: Delujoče podjetje
Prenovljeni MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
Prenovljeni MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da v sodelovanju z Agencijo nadaljujemo s prevajanjem sprememb preostalih standardov revidiranja ter Kodeksa poklicne etike računovodskih strokovnjakov, zaključek pa pričakujemo jeseni 2018.

S tem bo uspešno zaključen skupni projekt Inštituta in Agencije, ki je bil začet jeseni 2017 ter zagotovljeno, da bodo Mednarodni standardi revidrianja, objavljeni v slovenskem jeziku, usklajeni z originalom.


8. 3. 2018

Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Besedilo stališča je usklajeno z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in bo postalo veljavno, ko da nanj soglasje tudi Svet Agencije.


11. 1. 2018

Revizijski svet je sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa dala soglasje na novo Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.


14. 12. 2017

Izvoljeni in imenovani člani revizijskega sveta so imeli 14. 12. 2017 konstitutivna sejo. Na seji sta bili imenovani predsednica Sonja Anadolli in podpredsednica Silva Zapušek. Ostali člani so:

Barbara Kotar-Palčič
Danica Kržišnik
Dr. Marjan Odar
Janez Uranič
Anita Valjavec


24. 11. 2017

S strani Urada za preprečevanje pranja denarja smo prejeli pojasnilo o načinu identifikacije v primeru sklepanja poslovnega razmerja s pravno osebo, katere zakoniti zastopnik je politično izpostavljena oseba.


6. 11. 2017

Na spletni strani Vlade RS je objavljen predlog Zakona o spremembah ZRev-2.


3. 10. 2017

Na podlagi ZPPDFT-1 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Ur. l. RS, št. 54/17)


30. 9. 2017

Na volitvah članov revizijskega sveta, predstavnikov pooblaščenih revizorjev, ki so potekale 7. 9. 2017 v Hotelu Radin v Radencih, so bili izvoljeni naslednji kandidati:

• Sonja Anadolli,                             
• Danica Kržišnik,                              
• Janez Uranič, in                             
• Silva Zapušek.

Izvoljenim kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo v naslednjem mandatnem obdobju.


18. 8. 2017

V okviru kandidacijskega postopka za člane revizijskega sveta v naslednjem mandatnem obdobju, ki bodo predstavniki pooblaščenih revizorjev, so bili predlagani naslednji kandidati:
- Sonja Anadolli,
• Danica Kržišnik,
• Janez Uranič, in
• Silva Zapušek.

O kandidatih bodo glasovali pooblaščeni revizorji na volilnem zasedanju, ki bo 7. septembra 2017 v hotelu Radin.


22. 6. 2017

Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.

Na podlagi 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je revizijski svet sprejel Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.
1. Pooblaščene revizorje se pozove, da do 7. avgusta 2017 predlagajo kandidate za nove člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje bo potekalo na 18. letni konferenci revizorjev v Hotelu Radin v Radencih 7. septembra 2017 ob 11:30 uri.


13. 6. 2017

Obvestilo KDD o spremembah pri izpolnjevanji obveznosti iz nematerializiranih vrednostnih papirjev.


22. 3. 2017

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 31. redni seji dne 17. 3. 2017 obravnaval Stališče Agencije in MF, ki sta ga posredovala revizijskim družbam glede Mednarodnih standardov revidiranja, objavljenih na spletnih straneh IFAC in pojasnila Agencije glede revizorjevega poročanja za računovodske izkaze poslovnega leta 2016, objavljena na spletnih straneh Agencije. Po razpravi je bil sprejet sklep, da se Agencijo z dopisom opozori na njene pristojnosti  ter da se dopis pošlje tudi v vednost Ministrstvu za finance.


11. 10. 2016

Na spletnih straneh Vlade RS je bil 10. 10. 2016 objavljen predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.


26. 9. 2016

Revizijska stroka je na podlagi razprave v okviru 17. letne konference revizorjev v Radencih na Ministrstvo za finance posredovala dopis, v katerem je predstavila ključne dileme, ki se kažejo v predlogu novega zakona o revidiranju.


14. 3. 2016

Slovenski inštitut za revizijo je v skladu s sklepom sestanka direktorjev revizijskih družb pripravil dva predloga, ki naj ju Ministrstvo za finance upošteva pri pripravi predloga novega ZRev-3 in ki se nanašata na postopek nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. Vsebino priloženega dopisa so potrdile tudi v njem navedene revizijske družbe.


9. 11. 2015

Revizijski svet je na svoji seji dne 5. 11. 2015 sprejel predlog Stališča 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb, in ga dal v javno razpravo. Javna razprava bo potekala do ponedeljka, 23. 11. 2015. Prosimo, da morebitne pripombe in predloge posredujete na naslov Slovenskega inštituta za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si.


30. 9. 2014

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 8. redni seji (4. 9. 2014) med drugim obravnaval pobudo za spremembo Pravilnika o priznavanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Na osnovi sprejetega sklepa pozivamo vse revizijske družbe, ki niso podpisale priložene  pobude, da v povezavi s predlagano spremembo pravilnika izrazijo svoje stališče.


7. 8. 2014

Na spletnih straneh MGRT je objavljen predlog sprememb ZGD-1. Pripombe se sprejemajo do 16. 8. 2014


28. 5. 2014

Strokovni svet je na 167. seji, dne 21. maja 2014,  sprejel sklep, da v javno razpravo posreduje spremembe SRS. Javna razprava bo potekala do 30. avgusta 2014. Svoje predloge in pripombe pošljite Slovenskemu inštitutu za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si.


5. 5. 2014

Objavljeni sta spremenjeni Stališče 5 in Stališče 9. Veljati bosta začeli po objavi v Uradnem listu RS.


7. 4. 2014

Evropski parlament je potrdil spremembe Direktive o revidiranju letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih in Uredbo o revidiranju družb javnega interesa.

Besedilo direktive o katerem se je glasovalo, najdete tukaj.

Besedilo Uredbe, o katerem se je glasovalo, najdete tukaj

FEE ponuja tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z reformo revidiranja


1. 7. 2013

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 28. junija 2013, izdajam naslednji

Sklep.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 5. avgusta 2013.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 1. julija 2013