Revizorji

Revizijski svet

Najpomembnejši organ Inštituta, ki skrbi za strokovnost revizorjev in kvaliteto opravljanja revizijsikih storitev ter ugled revizijske stroke v javnosti, je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo. Revizijski svet ima devet članov, od teh je direktor inštituta član revizijskega sveta po funkciji, pet članov revizijskega sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in jih imenujejo pooblaščeni revizorji. Ostali trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ in jih imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.

Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Več o nalogah revizijskega sveta in njegovem delovanju lahko preberete na straneh revizijskega sveta.

 

Iz dela revizijskega sveta

Poročilo o delu za leto 2016

Poročilo o delu sekcije za leto 2016 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2016, in sicer na strani poročila o delu.

 

Program dela

Program dela za leto 2017

Projekt 1

Organiziranje enodnevnih seminarjev z izbranih področij revidiranja.

Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Stalna naloga.


Projekt 2

Spremljanje nadaljnjega postopka sprejemanja Zakona o revidiranju
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: Revizijski svet bo spremljal nadaljnji postopek sprejemanja zakona o revidiranju ter se fazi postopka primerno odzival na pripravljene osnutke zakona.


Projekt 3

Prenova Stališč 3 (Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov), 4 (Revizorjevi postopki pri poročanju o ustanovitveni reviziji), 5 (Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje) in 6 (Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki).
Nosilca projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutke za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecih aprilu in maju 2017.


Projekt 4

Predlog Stališča x: Revizorjevi postopki in poročanje pri posebni in izredni reviziji.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu juniju 2017.


Projekt 5

Predlog Stališča y: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji pripojitve.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu septembru 2017.


Projekt 6

Predlog Stališča z: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji delitve.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu oktobru 2017.


Projekt 7

Prenova Stališča 8: Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu oktobru 2017.


Projekt 8

Priprava programa konference revizorjev v Radencih.
Organizator: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: maj 2017.


Projekt 9

Izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.
Nosilci:  strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.


Projekt 10

Priprava strokovnih prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS.
Nosilci:  strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.