18. letna konferenca revizorjev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
7. 9. 2017 do 8. 9. 2017

17. letna konferenca revizorjev

Lokacija: Kongresna dvoran hotela Radin v Zdravilišču Radenci

 

Vabilo

Širina potrebnih revizorjevih znanj je narekovala tudi pestrost letošnje, že 18. letne konference revizorjev, saj bodo obravnavana prav vsa pomembna področja, od vrednotenja podjetij, računovodstva, davkov, prava, ocenjevanja tveganj …, vsako izmed njih pa bomo »začinili« s ščepcem revidiranja. Za tiste revolucionarnejše pa nekaj o revolucijah, katerih gonilo sta dve preprosti, po zraku in žicah potujoči številki, 0 in 1. Si predstavljate »proizvodno« podjetje brez proizvodov in zalog, ko vam bo blago dostavljeno po internetu, svojo pravo obliko pa bo dobilo šele na vaši pisalni mizi preko 3D tiskalnika ...? Na te izzive prihodnosti vas želimo opozoriti. In kot pravijo, nobena industrijska revolucija do sedaj ni tako korenito posegla v paradigmo našega načina dela in komuniciranja ter načina izražanja, obveščanja in preživljanja prostega časa, kot bo ta, ki se že odvija.

Kljub naši pregovorni usmerjenosti v preteklost in napovedani revolucionarno »svetli« prihodnosti bo pomemben del konference posvečen aktualni sedanjosti. Tako bo ob pestrem strokovnem programu prav vsak našel svoje področje zanimanja.

 

Predavatelji

Predstavitev predavateljev 18. letna konferenca revizorjev

Dr. Samo JavornikDr. Samo Javornik; doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa je pridobil tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru svojega strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega  prestrukturiranja v   več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V svoji dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov  ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.

Kot predavatelj ali pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah.

Na družbi A1, investicijsko upravljanje, d.d., opravlja  funkcijo direktorja.

Prof. dr. Erik KerševanProf. dr. Erik Kerševan je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS
Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo". V naziv izredni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave prvič izvoljen leta 2009. Poleg pedagoškega dela na Pravni fakulteti je sodeloval tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela z referati sodeloval na večjem številu znanstvenih in strokovnih konferenc. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika.

Dr. Barbara MörecDr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

Mitja JermolMitja Jermol je vodja UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. Center vodi in upravlja s svetovno uspešnim spletnim portalom za odprta znanstvena video predavanja videolectures.net. Mitja je tudi programski vodja projektov na Laboratoriju za umetno inteligenco kjer se raziskovalno ukvarja z aplikacijami umetne intelligence na področjih poslovne intelligence, personalizacije učenja, pametnih mest in tovarn prihodnosti. Aktivno sodeluje v več kot 20 Evropskih raziskovalnih projektih H2020, OP7 in OP6. Skupaj s predstavniki izobraževalnih inštitucij je v Sloveniji vzpostavil nacionalno iniciativo za odprto izobraževanje "Opening Up Slovenia". Mitja je eden od sedmih direktorjev Knowledge4All fundacije s sedežem v Londonu, aktivni član European Complex System Society, Open Education Consortium, Opencast in European current research information systems (CRIS). Mitja je tudi soustanovitelj dveh spin-out podjetij Quintelligence in Cycorp RER.

Matjaž PušnikMatjaž Pušnik
Matjaž ima več kot 15 let izkušenj v IT svetovanju in IT reviziji, z delom na domačih in mednarodnih projektih. Matjaž vodi IT svetovanje in IT revizijo v Sloveniji. Matjaž vodi in izvaja IT svetovanja in IT revizije, projekte IT pregledov, dajanja zagotovil za finančne in nefinančne družbe.

Matjaž Pušnik je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije in diplomirani inženir računalništva in informatike. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziv preizkušen revizor informacijskih sistemov. Pri organizaciji ISACA je pridobil Mednarodno licenco revizorja informacijskih sistemov (CISA) in mednarodno licenco strokovnjaka preizkušenega v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov (CRISC).

Darinka HvalaDarinka Hvala ima več kot 8 let izkušenj na področju nudenja davčnih storitev številnim slovenskim strankam v farmacevtski, energetski, avtomobilski in telekomunikacijski industriji ter v sektorjih bančništva, investicijskih skladov ter finančnih institucij. Njeno glavno strokovno področje vključuje področje transfernih cen, oblikovanje politik transfernih cen za skupine podjetij, področje postopkov skupnega dogovora in področje davka od dohodka pravnih oseb ter področje skrbnih pregledov. Poleg navedenih izkušenj je sodelovala tudi pri večjih davčnih inšpekcijskih pregledih na področju transfernih cen v Sloveniji.

Darinka je avtorica številnih člankov objavljenih v revijah DFP, Denar in Časnik Finance ter pogosto predava tako na seminarjih organiziranih v okviru PwC kot tudi pri drugih organizacijah.

Aleksander FerkAleksander Ferk ima več kot 10 let izkušenj s področja davka od dohodkov pravnih oseb, DDV, transfernih cen ter s področja nadzora skladnosti z vidika slovenske in mednarodne davčne zakonodaje za stranke iz različnih industrij oz. panog. Njegovo glavno strokovno področje obsega svetovanje glede domačega in mednarodnega obdavčevanja, poslovnega prestrukturiranja, vključno z združitvami in prevzemi, zastopanjem v davčnih inšpekcijskih pregledih in drugih nadzorih. Sodeloval in vodil je številne davčne skrbne preglede, preglede davčnega položaja in nadzora skladnosti z vidika slovenske zakonodaje. Aleksander ima tudi izkušnje z ustanavljanjem novih podjetij/podružnic v Sloveniji.

Aleksander redno predava na številnih delavnicah, seminarjih oz. okroglih mizah na teme s področja transfernih cen in davka od dohodkov pravnih oseb. Prav tako je avtor številnih člankov, objavljenih v davčnih revijah DFP, Denar, Kapital, kakor tudi v časniku Finance.

Dušan HartmanDušan Hartman ima več kot 25 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim podjetjem v okviru velikih mednarodnih revizijskih korporacij. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval tudi v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja.  Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994 in tako potrdil svojo zavezanost etičnim standardom. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je  član  strokovnega sveta. Dušan je bil tudi član komisije za pripravo SRS 2016. Dušan je v Sloveniji  eden največjih strokovnjakov za področje konsolidiranja. Je avtor številnih člankov s tega področja in  na Slovenskem inštitutu za revizijo tudi zadolžen za izobraževanje na tem strokovnem področju.  Sodeloval je pri revidiranju številnih  mednarodnih korporacij. Trenutno je zaposlen pri družbi PwC, kot direktor v reviziji in član uprave.

Dr. Borut BratinaDr. Borut Bratina je izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na katedri za gospodarsko pravo. Kot gostujoči profesor je predaval na Sveučilištu v Zadru na oddelku za ekonomijo kot nosilec predmeta Korporacijsko upravljanje na podiplomskem bolonjskem programu druge stopnje. Od leta 2000 je predstojnik katedre in inštituta za gospodarsko pravo na EPF. Bil je tudi prodekan za gospodarjenje na fakulteti in predsednik oz. član Upravnega odbora UM ter predsednik Akademskega zbora UM. Od leta 2001 do 2015 je bil član Senata EPF. V letu 2005 je prejel Zlati znak Univerze v Mariboru. Znanstveno raziskovalno in strokovno deluje v okviru Inštituta za gospodarsko pravo na EPF, kjer je tudi predstojnik tega inštituta ter je soustanovitelj Inštituta za ekonomsko in korporacijsko upravljanje-IECG Maribor.

Na različnih ravneh in na različne načine sodeluje z mnogimi slovenskimi podjetji in drugimi organizaciji. Bil je predsednik oziroma član nadzornega sveta v več slovenskih podjetjih. Danes je namestnik predsednika v NS Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Je imetnik Certifikata ZNS in aktivno sodeluje v ZNS, kjer je član upravnega odbora in strokovnega sveta ter predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata. Na GZS je arbiter na stalni arbitraži. Je avtor več deset znanstvenih in strokovnih člankov predvsem iz področja gospodarskega prava, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Je tudi avtor in soavtor več znanstvenih monografij in strokovnih knjig, učbenikov in velikega komentarja ZGD-1.

Prof. dr. Andreja PrimecProf. dr. Andreja Primec, je svojo poklicno pot začela kot pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru ter jo po opravljenem pravnem državniškem izpitu nadaljevala kot strokovna sodelavka. Istočasno je pričela sodelovati kot asistentka na Katedri za gospodarsko pravo EPF UM, kjer se je tudi redno zaposlila in je kot visokošolska učiteljica za področje prava zaposlena še danes. Temeljna področja njenega strokovnega in znanstvenega ustvarjanja so: obligacijsko pravo, arbitražno pravo, mednarodno gospodarsko pravo, pravo Evropske unije, pravo intelektualne lastnine. V zadnjem času veliko pozornosti posveča vprašanjem korporativnega upravljanja, korporativne družbene odgovornosti in korporativne integritete.

Saša JermanSaša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Mag. Ivan SimičMag. Ivan Simič je davčni svetovalec v družbi Simič & partnerji d.o.o., nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave ter urednik revije DENAR.

Aleš AhčanAleš Ahčan je izredni profesor programa Kvantitativne finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima 12 let izkušenj na področju svetovanja in več kot 60 svetovalnih projektov. Je avtor več kot 20 recenziranih člankov, poleg tega ima tudi bogate izkušnje s področja energetike, financ in zavarovalništva.

Marjan OdarMarjan Odar (rojen leta 1957) je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo od ustanovitve dalje, ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne inštitucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Aktivno je kot glavni avtor sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006. Je predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in tudi glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

 

Program

Četrtek, 7. septembra 2016

9.30–10.00 Registracija udeležencev  
10.00–10.45 Kako finančno prestrukturiranje vpliva na notranjo vrednost podjetja? Dr. Samo Javornik
odbor sekcije ocenjevalcev vrednosti, Slovenski inštitut za revizijo
10.45–11.30 Pravno varstvo revidiranih subjektov in revizijskih družb ter revizorjev

Dr. Erik Kerševan
vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

11.30–12.00 Volitve članov revizijskega sveta, odmor  
12.00–12.45 Aktualni problemi računovodenja in revidiranja

Dr. Marjan Odar
Slovenski inštitut za revizijo

12.45–13.30 Spremembe in predvidene spremembe MSRP

Dr. Barbara Mörec
Ekonomska fakulteta Ljubljana

13.30–15.30 Odmor za kosilo  
15.30–16.15 Četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0)

Mag. Mitja Jermol
Institut »Jožef Stefan«

16.15–17.00 Revizijski izzivi v zvezi z Industrijo 4.0

Matjaž Pušnik
KPMG Slovenija, d. o. o.

17.00–17.15 Odmor  
17.15–18.00 Ugotavljanje transfernih cen

Aleksander Ferk in Darinka Hvala
PWC, d. o. o.

18.00–18.45 Revizorjeva odgovornost in postopki v zvezi z revidiranjem transfernih cen

Dušan Hartman
PWC d.o.o.

18.45 Podelitev certifikatov  
20.00 ... Družabni večer  

 

Petek, 8. septembra 2015

9.00–9.45 Kodeks upravljanja in revizorjeva odgovornost

Dr. Borut Bratina
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

9.45–10.30 Nefinančno poročanje po ZGD-1

Dr. Andreja Primec
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

10.30–11.15 Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS in MSRP

Mag. Saša Jerman
Jerman & Bajuk, d. o. o.

11.1511.45 Odmor  
11.45–12.30 Obresti med povezanimi osebami kot prikrito izplačilo dobička

Mag. Ivan Simič
Skupina Simič & Partnerji, d. o. o.

12.30–13.15 Obvladovanje tveganj v gospodarski družbi

Dr. Aleš Ahčan
Ekonomska fakulteta Ljubljana

13.15 Zaključek  

 

Udeležnina

Prenočišče si lahko rezervirate v hotelu Radin po telefonu (02) 520-27-20 ali (02) 520-27-22 od 7. do 18. ure ali po e-pošti info@zdravilisce-radenci.si. V hotelu so nas posebej opozorili, da je treba sobe rezervirati čim prej; povedati morate tudi, da ste udeleženci 17. letne konference revizorjev. Za naše udeležence znaša nočitev z zajtrkom v hotelu Radin 63,00 € za enoposteljno sobo in 44,00 € za dvoposteljno sobo.

Udeležnina za 18. letno konferenco revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 7. septembra. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4586-17.

Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 1. septembra 2017 s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava