19. davčna konferenca

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
10. 1. 2019 do 11. 1. 2019

19. davčna konferenca

Lokacija: Grand hotel Bernardin, Portorož

 

Vabilo

Vabimo vas na 19. dvodnevno davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo potekala v začetku januarja v Portorožu.

Slovenski davkoplačevalci in državljani smo v letošnjem letu izvolili novo Vlado, ki je že pred prihodom razburila javnost z napovedjo višje obdavčitve kapitala. Ali so davki v Sloveniji previsoki ali prenizki? Ali je davčno breme sorazmerno razporejeno med davkoplačevalce? Dosedanje strokovne analize, vključno z zadnjo študijo OECD-ja, kažejo da so dohodki iz dela čezmerno obremenjeni. Pa vendarle moramo biti tudi dosledni, čezmerno so obremenjeni dohodki iz delovnega razmerja. Kaj pa druge oblike aktivnih dohodkov, na primer sistem obdavčitve normirancev? Ali gre že za nelojalno davčno konkurenco v določenih sektorjih, ki hkrati omogoča davčne zlorabe? Na drugi strani naj bi bil kapital premalo obdavčen. Se strinjate? Če se kapital na ravni podjetja obdavči 19-odstotno in ob izplačilu še 25-odstotno, to pomeni 39,25-odstotno obdavčitev. Ali je to preveč ali premalo glede na tveganje, ki ga prevzemajo družbeniki? O tem in na sploh o davčnem sistemu bo govor na programsko poglobljeni davčni konferenci. Z zanimanjem bomo zato prisluhnili napovedim Ministrstva za finance glede davčne reforme, katero poskušamo preizkušeni davčniki Slovenskega inštituta za revizijo sooblikovati po najboljših strokovnih močeh.

Programska zasnova celotne konference je poglobljena in osredotočena na tiste teme, ki so bile glede na čas priprave programske zasnove izbrane kot aktualne. Govorili bomo o transfernih cenah, poslovnih enotah, vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, slabitvah, poslovnih terjatvah po novih računovodskih standardih, primerjalni obdavčitvi kapitala, obdavčevanju pri napotenih delavcih, DDV-ju pri mednarodnem trgovanju ter o novih ukrepih za preprečevanje davčnih zlorab na ravni evropske Direktive, nacionalne zakonodaje in večstranskih sporazumov. Z zadovoljstvom sporočamo, da bodo sodelovali predstavniki najvišje sodne oblasti, ki bodo razpravljali o pravni varnosti, še posebej o sodni praksi v zvezi z verodostojno knjigovodsko listino, ki se je zgodovinsko gledano kot mantra pojavljala kot zakonita podlaga v odmernih davčnih odločbah.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem, pa revizorjem, ocenjevalcem in tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot tudi mednarodnimi. Predavatelji so priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo ozračje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

 

Program
Četrtek, 10. januar 2019
9.00–9.30 Registracija udeležencev
9.30–9.45 Otvoritev konference ter podelitev certifikatov novim preizkušenim davčnikom Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.45–10.30 Slabitev poslovnih terjatev po MSRP 9 in SRS 5 ter davčne posledice Mag. Saša Jerman, direktorica, Jerman&Bajuk, d. o. o.
10.30–11.15 Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju in Sloveniji Marko Mehle, partner, KPMG poslovno svetovanje, d. o. o.
11.15–12.00 Odmor
12.00–12.45 Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji Andreja Škofič Klanjšček, partnerica, Bara Gradišar, manager, Deloitte Slovenija, d. o. o.
12.45–13.30 Problematika povračil in plačil napotenim delavcem v tujino Jure Mercina, odvetnik, Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji, d. o. o.
13.30–15.00 Kosilo
15.00–15.45 Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen Mag. Mitja Černe, partner, BDO Svetovanje, d. o. o.
15.45–16.30 Določanje primerljivih tržnih cen: Uporaba metode tržnih primerjav Grega Hojnik, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, Estimia, d. o. o.
16.30–17.15 Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav Mag. Brigita Franc, področna vodja, Jerman&Bajuk, d. o. o.
18.00 Ogled vinske kleti, degustacija, večerja in družabno srečanje
 
Petek, 11. januar 2019
9.00–9.45 Izkušnje FURS-a pri izvajanju vnaprejšnjih cenovnih sporazumov Danuška Bobek Gospodarič , inšpektorica svetnica, Generalni finančni urad, uprava za nadzor
9.45–10.30 Aktualna vprašanja implementacije večstranske konvencije glede ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove Mag. Janja Ovsenik, direktorica, PriceWaterhouseCoopers Luksemburg
10.30–11.15 Problematika določanja poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja

Matej Kovačič, Associate Partner, Ernst & Young Svetovanje, d. o. o.

11.15–11.45 Odmor
 
11.45–12.30 Davčna reforma nove Vlade Predstavnik Ministrstva za finance RS
12.30–13.15 Problematika (ne)določnosti davčnih zakonov v luči pravne varnosti zavezancev Doc. dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, Ustavno sodišče Republike Slovenije
13.15–14.00 Problematika verodostojne knjigovodske listine v luči obstoječe sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
14.00 Zaključek konference
 

 

Predavatelji

Saša JermanSaša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Andreja Škofič KlanjščekAndreja Škofič Klanjšček je partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja. Ima več kot 19 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 14 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru.
V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.

Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.

Bara GradišarBara Gradišar se je družbi Deloitte Slovenija pridružila v letu 2012. Kot vodja skupine se ukvarja z osebnimi davki in prispevki za socialno varnost, delovno zakonodajo ter zakonodajo v zvezi z migracijami delovne sile oz. napotenimi delavci. Sodelovala je pri različnih projektih kot so skrbni pregledi, davčni pregledi in čezmejne davčne optimizacije v povezavi z napotenimi delavci oziroma zaposlenimi v več državah.

Jure MercinaJure Mercina je odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Blaž Pate&Partnerji. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z zakonodajo s področja direktne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s poudarkom na transakcijah z mednarodnim elementom. Svetuje predvsem tujim klientom in je avtor člankov v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Znanje ter izkušnje nabira na seminarjih doma in v tujini. Je član izvršnega odbora IFA - Branch Slovenia in med drugim redno predava na Slovenskem Inštitutu za revizijo, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Odvetniški zbornici, Združenju delodajalcev Slovenije itd.

Mitja ČerneMitja Černe je davčni svetovalec, ki sodeluje v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2004 in vodi davčni oddelek od leta 2009 dalje. Izkušnje ima predvsem s področja neposrednih davkov (dohodnina in davek od dohodkov pravnih oseb). Deluje na področju davčnega svetovanja s področja DDPO in DOH, davčnega načrtovanja, transfernih cen, preventivnih davčnih pregledov in skrbnih pregledov pri domačih in mednarodnih družbah, dejavnih na področju industrije, splošnih in finančnih storitev. Kot predavatelj sodeluje v izobraževalnih programih, konferencah, seminarji pri številnih izvajalcih (Časnik Finance, Združenje delodajalcev, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, CISEF). Objavlja tudi strokovne članke z davčnega področja in sem soavtor knjige s področja davka po odbitku.

Brigita FrancBrigita Franc je leta 2001 diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija. Leta 2005 je pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv revizor, leta 2008 naziv preizkušeni davčnik in leta 2012 naziv pooblaščeni revizor. Leta 2015 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobila naziv magister davčnega prava.

Ima 17 let delovnih izkušenj na področju revizije računovodskih izkazov gospodarskih družb in proračunskih uporabnikov ter na področju svetovanja s področja računovodenja in davkov. Leta 2001 se je zaposlila v Revidicom, revizijska družba d.o.o. kjer je najprej opravljala naloge asistenta v reviziji, nato revizorja in na koncu še pooblaščenega revizorja. V reviziji je bila zaposlena do avgusta 2015. Od septembra. 2015 je zaposlena na JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. na delovnem mestu področni vodja. V celotnem službovanju predstavlja glavnino njenega strokovnega dela revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in javnih zavodov, svetovanje s področja računovodenja v skladu z SRS - ji, MSRP - ji in Zakonom o računovodstvu ter svetovanje na področju davčnega prava. Brigita je avtorica več strokovnih člankov objavljenih v reviji Revizor, Sirius, Davčno finančna praksa in Denar, avtorica priročnika Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga ter soavtorica knjige Davčna morala in davčne utaje, ki jo je leta 2016 izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Kot predavateljica je sodelovala na več seminarjih in konferencah.

Danuška Bobek-GospodaričDanuška Bobek-Gospodarič, univ.dipl.oec. je diplomirala s področja financ na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru ter se po opravljenem pripravništvu v gospodarstvu zaposlila na Agenciji za plačilni promet ter kasneje v DURS kot davčna inšpektorica. Kot članica skupine za transferne cene se je izobraževala na IBFD v Amsterdamu ter sodelovala na mednarodnih delavnicah na temo transfernih cen v okviru mednarodnih organizacij FISCALIS, IOTA ter OECD. Od aprila 2009 do leta 2014 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot je koordiniranje in svetovanje v zvezi davčnimi postopki s področja transfernih cen na nivoju Davčne uprave Republike Slovenije, pripravljanje pisnih pojasnil za davčne zavezance, izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in davčne zavezance, organizacija in vodenje sestankov z davčnimi svetovalci v zvezi s problematiko na področju transfernih cen. Kot delegat Republike Slovenije je sodelovala v organizaciji OECD v okviru delovne skupine 6, ki se ukvarja z obdavčitvijo mednarodnih podjetij (WP6). Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/436/EEC).

Janja OvsenikJanja Ovsenik je magistrica mednarodne ekonomije in preizkušena davčnica.
Zadnji dve leti deluje kot direktorica na oddelku mednarodnega davčnega svetovanje pri revizijski hiši PricewaterhouseCoopers v Luksembourgu, kjer je med drugim vodja BEPS skupine, ki izvaja seminarje za stranke ter interna izobraževanja na področju BEPS-ov ter direktiv proti praksam izogibanja davkov. Pred tem pa je bila vodja davčnega oddelka pri mednarodnem podjetju s sedežem v Luksembourgu.

Ima več kot 15 let izkušenj na področju davkov, tako v svetovanju strank kakor tudi za davčne potrebe delodajalca. Skozi dolgoletno prakso je pridobila specializirana znanja iz področja davčnega strukturiranja, ki obsega holding in finančne strukture ter strukture vezane na intelektualno lastnino. Ima obsežno znanje iz področja davčnega računovodstva ter transfernih cen. Janja zadnjih 5 let poučuje Mednarodno obdavčitev na menedžerski šoli ICHEC v Bruslju.

Matej KovačičMatej Kovačič je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je Associate Partner v davčnem oddelku podjetja Ernst & Young Svetovanje, d.o.o. Pri svojem delu pomaga domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam v zvezi z vprašanji s področja davka od dohodkov pravnih oseb, transfernih cen in dohodnine. V letu 2014 je delal tudi v EY pisarni v New Yorku. Na temo davkov je objavil že več člankov v slovenskih publikacijah, poleg tega kot gostujoč predavatelj predava tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prosti čas rad preživlja z družino in v naravi.

Doc. dr. Špelca MežnarDr. Špelca Mežnar je od leta 2016 sodnica Ustavnega sodišča. Pred tem je delala v odvetništvu kot strokovnjakinja za gospodarsko pravo ter docentka za civilno pravo. Kot gostujoča predavateljica se udeležuje sodniških in odvetniških šol, predava in objavlja tudi v tujini.

V letih 2012-2015 je vodila raziskovalno skupino Slovenije, Hrvaške in Srbije v okviru projekta FP7 "Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe. V zadnjem času se strokovno ukvarja z ustavnim pravom.

Erik KerševanProf. dr. Erik Kerševan. izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo". V naziv izredni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave prvič izvoljen leta 2009. Poleg pedagoškega dela na Pravni fakulteti je sodeloval tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela z referati sodeloval na večjem številu znanstvenih in strokovnih konferenc. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika.

 

Kraj

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00 ali (080) 22 80, e-naslov; priporočamo Vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec davčne konference. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 100 € in v hotelu Histrion 80 €.

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 3. januarja 2019. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od kongresa odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

 

Cena

Udeležnina za 19. davčno konferenco znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na kongres veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 10. januarja 2019. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4811-19.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava