20. letna konferenca notranjih revizorjev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
23. 11. 2017 do 24. 11. 2017

20. letna konferenca notranjih revizorjev

Lokacija: Kongresni center Thermana Park Laško

 

Vabilo

Notranje revidiranje se zaradi nenehnih sprememb v okolju razvija vedno hitreje. Od notranjih revizorjev se pričakuje vedno več. Poznali naj bi vse makroekonomske trende, strategijo organizacije, znali naj bi prepoznavati ključna tveganja, razumeti moramo deležnike, osnove avtomatizacije. Ali to pomeni, da prehajamo iz evolucije v revolucijo? Bomo morali tudi pri svojem delu posegati po popolnoma novih pristopih? Ali pa mogoče še vedno zadošča poznavanje strokovnih podlag za delo, pripravljenost na učenje in uporaba osnovnih notranjerevizijskih načel?

Odgovore bomo iskali na jubilejni 20. konferenci!

 

Program

Četrtek, 23. novembra 2017

9.00–9.30 Uvod in podelitev certifikatov  
9.30–10.00 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja Tina Toman Pfajfar
10.00–10.30 Nazaj k osnovam (ali znova k enostavnemu in najpomembnejšemu) mag. Lea Stopar
10.30–11.00 Strateška notranja revizija: mit ali realnost? mag. Matej Drašček
11.00–11.30 Odmor  
11.30–12.00 Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju dr. Erna Štefe
12.00–12.30 Iskanje optimalne rešitve za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju Goran Juroševič
12.30–13.00 Mnenje notranjega revizorja kot dokaz v pravdnem postopku in revizorjeva odgovornost dr. Urška Kežmah
13.00–15.00 Odmor za kosilo  
15.00–15.30 Notranji revizorji: pregled ugotovitev iz nekaterih raziskav o njih mag. Daniel Zdolšek
15.30–16.00 Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016) kot stična točka med notranjim revizorjem in računovodjo Miha Kranjc
16.00–16.30 Razvoj notranjega revidiranja v svetu in slovenska realnost. mag. Polona Pergar Guzaj
16.30–17.00 Odmor  
17.00–18.00

Okrogla miza: Evolucija ali revolucija?
Moderator dr. Marjan Odar z gosti: mag. Polona Pergar Guzaj (predsednica IIA – Slovenskega inštituta.), Dušan Sterle (direktor Urada RS za nadzor proračuna), mag. Sibil Svilan (predsednik uprave SID banke d.d.) in mag. Andrej Šercer(član NS)

 
18.00–19.00 Literarni večer z Deso Muck Desa Muck, Miha Kranjc
20.00 Večerja in družabno srečanje  

 

Petek, 24. novembra 2017

9.00–9.30 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji mag. Tomaž Košak
9.30–10.00 Četrta industrijska revolucija mag. Mitja Jermol
10.00–10.30 Evolucija – Razvoj notranje revizije v Skupini Gorenje Uroš Lajovic
10.30–11.00 Odmor  
11.00–11.30 Neodvisnost notranjerevizijske stroke – pogled zunanjega revizorja Jasmina Mandžuka
11.30–12.00 Razmišljanje, hitro in počasno – za notranje revizorje mag. Blanka Vezjak
12.00–13.00 Kako upravljati svoje sodelavce? Anja Križnik Tomažin
13.00–13.15 Zaključek konference  

 

Predstavitve

Tina Toman PfajfarTina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar je namestnica direktorja in vodja Sektorja za zunanji nadzor pri Agenciji za zavarovalni nadzor, poleg tega pa tudi predsednica odbora Sekcije za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo in podpredsednica IIA – Slovenskega inštituta. Več kot 10 let se je ukvarjala z notranjim revidiranjem: tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu, zadnja leta v zavarovalništvu. Že nekaj let je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer pri izobraževanju preizkušenih notranjih revizorjev pokriva področje pravil o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju ter na Centru za razvoj financ, kjer pri izobraževanju državnih notranjih revizorjev pokriva področje upravljanja tveganj in notranjih kontrol.  Z aktivnim sodelovanjem v strokovnih inštitucijah, s predavanji doma in v tujini si prizadeva dvigovati raven notranjega revidiranja in finančnega opismenjevanja v Sloveniji.

Mag. Lea Stopar

Lea StoparMag. Lea Stopar je po izobrazbi magistrica znanosti in univerzitetna diplomirana ekonomistka. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv preizkušene notranje revizorke in je članica odbora sekcije notranjih revizorjev. Svojo poklicno pot je začela kot finančna analitičarka in jo nadaljevala v računovodstvu delniške družbe in poslovne skupine, zadnjih 12 let pa opravlja delo notranje revizorke. Več let je delovala tudi kot predavateljica višjih strokovnih šol ter predavateljica visoke šole za predmetno področje ekonomike in financ. Zaposlena je v gospodarstvu, od leta 2010 kot vodja notranje revizije v družbi Luka Koper d. d.

Mag. Matej Drašček

Mag. Matej DraščekMatej Drašček je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer finance, kjer je za svojo diplomsko delo dobil tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado. Nato je zaključil magistrski študij managementa na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, s področja poslovne etike.V svoji profesionalni karieri je bil zaposlen v multinacionalki OTIS, kjer je skrbel za kadre in varstvo pri delu, v podjetju Biring Biro kot direktor podjetja in v podjetju Radeče papir nova, kjer je opravlja delo direktorja skupnih služb. Trenutno je zaposlen v Hranilnici Lon, d.d., kot vodja službe notranje revizije.   Matej Drašček je tudi aktiven na drugih področjih, saj je že več let asistent pri predmetu Strateški management na Ekonomski fakulteti. Je tudi  gostujoči predavatelj tudi na podiplomskem študiju Ekonomske fakultete in drugih fakultetah (FDV, Fakulteta za uporabne družbene vede in Fakulteta za informacijske študije). Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov, predvsem s področja poslovne etike in kadrovske funkcije, kot tudi predavatelj na različnih konferencah. Leta 2017 je pridobil naziv preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Dr. Erna Štefe

Dr. Erna ŠtefeDr. Erna Štefe je vodja službe za notranjo revizijo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Je tudi predavateljica višje šole za predmeta Analiza bilanc z revizijo in Financiranje proračunskih uporabnikov. Kot mentorica sodeluje pri izobraževanju notranjih revizorjev javnega sektorja, ki ga izvaja Regionalna ustanova Center za razvoj financ. Je avtorica več člankov na temo nadzora v javnem sektorju. Ima pridobljen naziv državne notranje revizorke in več kot 13-letne izkušnje z delom na področju notranjega revidiranja v javnem sektorju.

Mag. Daniel Zdolšek

Daniel Zdolšek (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta). Po desetletju opravljanja dela na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru še dalje nadaljuje s posredovanjem znanj pri več predmetih z revizijskega in računovodskega področja študentom dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Objavil je več (recenziranih) znanstvenih člankov v (tujih) mednarodnih revijah.

Poleg slednjega dela ohranja stik s strokovnim/poslovnim okoljem tako, da sodeluje pri različnih projektih, izziv so tisti, ki so po vsebini zahtevnejši »miselni orehi«. Na področju notranjega revidiranja trenutno aktivno sodeluje v Odboru preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, med drugim je vodja strokovne recenzije za prevedena Izvedbena navodila k Standardom (2017).

Miha Kranjc

Miha KranjcMihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane katerega soustanovitelj in direktor je.
V več kot 25 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki "Iz prakse za prakso", predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in tudi vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij in davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu.

Mag. Polona Pergar Guzaj

Mag. Polona Pergar GuzajMag. Polona Pergar Guzaj je predsednica IIA – Slovenskega inštituta. Je preizkušena notranja revizorka, s pridobljenimi mednarodnimi nazivi, tako na področju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA) kot tudi na področju preiskovanja prevar (CFE). Z notranjo revizijo se ukvarja že od leta 2001 dalje. Je članica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve dalje in članica ACFE, ameriškega združenja preiskovalcev prevar, ter članica   nadzornega odbora Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem kot tudi finančnem sektorju. Od leta 2014 je direktorica družbe 4E, d. o. o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanja prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, menegementu, notranji reviziji in revizijskih komisijah ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Izvaja tudi predavanja in delavnice za individualne naročnike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar.

Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan OdarMarjan Odar (rojen leta 1957) je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo od ustanovitve dalje, ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne inštitucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Aktivno je kot glavni avtor sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006. Je predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in tudi glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Dušan Sterle

Dušan SterleDušan Sterle je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Preizkušeni državni notranji revizor. Med leti 2007 – 2015 je bil zaposlen na Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF) pri Evropski komisiji kot koordinator politik EU in kot uradnik za mednarodne odnose na področju zaščite finančnih interesov EU, boja proti goljufijam in korupciji. Od 1. aprila 2017 je direktor Urada RS za nadzor proračuna.

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave, SID banka d. d.

Mag. Sibil SvilanGospod Sibil Svilan je predsednik uprave SID banke, d.d., Ljubljana. Pred tem je vrsto let delal v bančnem sektorju na različnih vodilnih položajih v Sloveniji in v državah EU. Več kot 10 let je delal v Nemčiji v LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt. Bil je državni sekretar za finančni sistem in mednarodne odnose na Ministrstvu za finance Republike Slovenije. Je avtor in soavtor več knjig in člankov s področja financ, bančništva, upravljanja, upravljanja tveganj in izobraževanja v revijah in časopisih v Sloveniji in Nemčiji.

Mag. Tomaž Košak

Mag. Tomaž KošakTomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko raziskovalnega centra, v letu 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB (BSC, ATC, FSC) in v letih od 2010 do 2013 tudi član EFC delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF pri OECD. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS v 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog objavljenih domači strokovni literaturi in v tujini.

Mag. Andrej Šercer

Mag. Andrej ŠercerMag. Andrej Šercer je univerzitetni diplomirani pravnik (1996), s pravniškim državnim izpitom (1999), ter magisterijem iz civilnega in gospodarskega prava (2002). Specializiran je za korporativno in notranje upravljanje javnih in finančnih družb, pri čemer se od 2008 sistematično ukvarja s širšim področjem upravljanja, tveganj in skladnosti. Od 2010 je zaposlen na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, sprva kot pomočnik uprave, kasneje kot direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost, zadolžen za uvajanje standardov Solventnost II in nosilec funkcije spremljanja skladnosti. Pred tem je enajst let služboval kot korporativni pravnik in pooblaščenec za skladnost poslovanja na Ljubljanski borzi, se izpopolnjeval in sodeloval pri projektih v tujini, ter bil dve leti tudi član njenega nadzornega sveta. Je predsednik odbora za skladnost pri Slovenskem zavarovalnem združenju in kot njegov predstavnik, član programskega sveta Akademije korporativne integritete pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prav tako je član programskega sveta Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja, ter član Society of Corporate Compliance & Ethics iz ZDA in imetnik (2017) njihove mednarodne licence CCEP-I. Kot imetnik certifikata (2004) in član sodeluje tudi z Združenjem nadzornikov Slovenije. Od 2013 do 2017 je bil član nadzornega sveta javne delniške družbe Luka Koper, d.d. Je avtor člankov o trgu kapitala, korporativnem upravljanju in zavarovalništvu, predavatelj, član izpitnih odborov, ter pogajalec, mediator in arbiter. Zlasti pa je oče treh otrok, soprog, športnik in pozitivno naravnava oseba.

Mag. Mitja Jermol

Mag. Mitja JermolMitja Jermol je vodja UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. Center vodi in upravlja s svetovno uspešnim spletnim portalom za odprta znanstvena video predavanja http://videolectures.net. Mitja je tudi programski vodja projektov na Laboratoriju za umetno inteligenco kjer se raziskovalno ukvarja z aplikacijami umetne intelligence na področjih poslovne intelligence, personalizacije učenja, pametnih mest in tovarn prihodnosti. Aktivno sodeluje v več kot 20 Evropskih raziskovalnih projektih H2020, OP7 in OP6. Skupaj s predstavniki izobraževalnih inštitucij je v Sloveniji vzpostavil nacionalno iniciativo za odprto izobraževanje "Opening Up Slovenia". Mitja je eden od sedmih direktorjev Knowledge4All fundacije s sedežem v Londonu, aktivni član European Complex System Society, Open Education Consortium, Opencast in European current research information systems (CRIS). Mitja je tudi soustanovitelj dveh spin-out podjetij Quintelligence in Cycorp RER.

Uroš Lajovic

Uroš LajovicUroš Lajovic je od leta 2007 vodja notranje revizije v Gorenju d.d.. Pred tem je bil zaposlen v družbi ETI elektroelement d.d., kjer je vzpostavil oddelek notranje revizije.  Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil strokovni naziv preizkušeni notranji revizor in je član odbora sekcije za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Uroš je tudi član društva Mensa Slovenija ter član IIA – Slovenskega inštituta.

Jasmina Mandžuka, univ. dipl. ekon

Jasmina Mandžuka, univ. dipl. ekonpreizkušena notranja revizorka
državna notranja revizorka

Jasmina je projektni vodja revizijskih ekip v revizijski hiši Deloitte revizija, d.o.o.

Jasmina ima večletne izkušnje na področju samostojnega vodenja notranjerevizijskih poslov tako za javni sektor kot tudi za gospodarstvo v slovenskem in mednarodnem okolju.

Mag. Blanka Vezjak

Mag. Blanka VezjakMag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, aktivna preizkušena notranja revizorka in CIA ter pooblaščena revizorka in aktivna preizkušena računovodkinja, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in revidiranjem poslovanja, od leta 2008 preko svojega podjetja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v organih Slovenskega inštituta za revizijo in Združenja nadzornikov Slovenije, s predavanji in strokovnimi članki.

Anja Križnik Tomažin

Anja Križnik TomažinAnja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekonomistka,  trenerka javnega in poslovnega nastopanja, certificirana executive in Jungian coach-inja, SDI mojstrica in trenerka komunikacijskih veščin.
Svoje znanje že več kot deset let prenašna na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komunikacije ter osebne in poslovne rasti. Predava tudi kot gostujoča predavateljica na različnih šolah, seminarjih, srečanjih ter fakultetah (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, FDV, Fakulteta Doba, Gea college...).

Njeni coachingi, treningi in delavnice so znane po tem, da so narejene po meri posameznika ali tima z vključitvijo mnogih metod kot so: nevro lingvistično programiranje (NLP), možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques), coaching (AOEC),  Jungian coaching, tehnike skupinskega treninga (Stonebow – People 1st training comany), teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory) in Strengths Deployment Inventory  (SDI) orodij za profiliranje,  ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje. Naziv »Executive coach« je pridobila na Akademiji za executive coaching London in deluje tudi kot poslovni in osebni coach. V zadnjih petih letih svoje znanje ves čas dopolnjuje z mnogimi mednarodno priznanimi certifikati s področja njenega delovanja, trenutno pa študira Expressive art therapy and coaching in action z dr. Avi Goren Barom.

Goran Jurošević

Goran JuroševićGoran Jurošević je strokovni vodja za inovacije in digitalizacijo poslovanja v Zavarovalnici Triglav. Že več kot desetletje deluje na področju digitalnega poslovanja. V preteklosti je bil v zavarovalnici odgovoren za vzpostavitev spletnega in mobilnega poslovanja družb v Skupini Triglav. Je avtor številnih člankov in prispevkov za slovenske in tuje medije ter občasni predavatelj na konferencah (IBM forum, Dnevi zavarovalništva, WEBSI …) in izobraževalnih programih (Netfork).

 

Udeležnina

Konferenca bo v Kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelih Thermana Park Laško – superior in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo Vas, da čim prej rezervirate sobo in navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena enoposteljne sobe, z zajtrkom, na dan v hotelu Thermana Park Laško 60,00 € in hotelu Zdravilišče Laško 50,00 €. Priporočamo vam, da sobe rezervirate čim prej!

V četrtek, 23. novembra 2017, bo družabni večer v prostorih hotela Thermana Park Laško.

Na konferenco se prijavite s prijavnico. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 14. novembra 2017 prek spletne strani. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 20. letno konferenco notranjih revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (20-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 23. novembra 2017. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4595-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava