21. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
7. 6. 2018 do 8. 6. 2018

21. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Lokacija: Hotel Sava v Rogaški Slatini

 

Vabilo

Digitalizacija! Je danes poklic ocenjevalca vrednosti nekaj podobnega, kot je bil črkostavec v 60. letih prejšnjega stoletja? Zakaj? Zato ker je skozi proces digitalizacije ta poklic preprosto izginil. Pa še opazili nismo. Smo na vrsti ocenjevalci? V teh baročno buhtečih pomladnih dneh tudi izraz »čivkanje« pri ocenjevalcih različnih generacij vzbudi različne asociacije. Beach Boys leta 1964 niso vedeli, da so izraz »surfanje« uporabili čisto v napačnem kontekstu. Kakšno zvezo pa ima »surfanje« z morjem, lepo vas prosim? Za nikogar ni lahko. Ampak to je šele začetek. Na letošnji konferenci ocenjevalcev vrednosti bo nosilna tema povezana z digitalno (4. industrijsko) »blockchainbitcoinethereum« revolucijo, ki postopoma spreminja klasične poslovne modele podjetij in s tem pred ocenjevalce vrednosti postavlja nove strokovne izzive. Ta oreh je mnogo trši, kot bi si človek na prvo žogo predstavljal. Ocenjevalci s celega sveta smo s svojo orodjarno namreč obtičali v 50. letih prejšnjega stoletja. Obstoječi modeli ocenjevanja vrednosti temeljijo na neoklasični doktrini poslovnih financ, ki v središče svojega proučevanja postavlja industrijsko podjetje s klasično verigo vrednosti, temelječo na opredmetenih sredstvih (nepremičnine, stroji in oprema ...), s pomočjo katerih človek ustvarja dodano vrednost. Za tovrsten proces ustvarjanja vrednosti je značilno, da so ključna gonila vrednosti merljiva, otipljiva in obvladljiva, s čimer je tudi postopek ocenjevanja vrednosti merljiv, otipljiv in obvladljiv. Poslovni modeli, ki jih prinaša digitalna revolucija, so vse kaj drugega. Veriga vrednosti je težko merljiva, neotipljiva in zelo omejeno obvladljiva, tveganja pa so popolnoma drugačna. In višja. Tudi nepremičnine, stroji in oprema z vidika svoje vrednosti vstopajo v popolnoma nov kontekst. S takšno spremembo poslovne paradigme ocenjevalci vrednosti ostajamo brez uveljavljenih orodij za ocenjevanje vrednosti, pravih alternativ pa še nismo uspeli razviti. Zgodba pripoveduje: Ker ni imel žeblja za podkev, je izgubil konja, ker ni imel konja, je izgubil jezdeca, ker je izgubil jezdeca, je izgubil bitko, ker je izgubil bitko, je izgubil kraljestvo ..., samo zato, ker ni imel žeblja. Kolegice in kolegi: še imamo žebelj? Na to dilemo vam bomo pomagali odgovoriti 7. in 8. junija 2018 v Rogaški Slatini. Z nami bodo vrhunski gostje. Njihove zgodbe vas bodo fascinirale. Dogaja se v vaši soseščini, pa tega ne veste. Nujno vabljeni! Se vidimo.

 

Predavatelji

Mag. Martin SmodišMag. Martin Smodiš se je po diplomi na takratni Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v letu 1991 zaposlil na Geodetskem zavodu Slovenije, kjer je vodil operativne projekte na področju topografije in fotogrametrije ter uvajanja digitalnih tehnik zajemanja in obdelave podatkov. Od leta 1996 je zaposlen na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer je najprej vodil oddelek za topografijo in kartografijo, kasneje pa prevzel vrsto koordinacijskih nalog v medresorskem večmilijonskem Projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin, v okviru katerega je bil vodja podprojekta Podpora koordinaciji projekta in strateške študije. Od leta 2006 kot vodja Sektorja za generalno vrednotenje nepremičnin dejavno sodeluje pri uvajanju sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v prakso s poudarkom na razvoju modelov vrednotenja nepremičnin. Znanja in vedenja na področju množičnega vrednotenja nepremičnin je pridobil na več izobraževanjih in usposabljanjih v tujini in  Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2009 tudi uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom Razvoj sistema in predlog implementacije množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe obdavčenja.

Dr. Samo JavornikDr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.
Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.
Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah.

Na družbi REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., opravlja  funkcijo direktorja.

Mag. Marjeta KončarČrt Lenarčič je v Banki Slovenije zaposlen kot samostojni analitik v oddelku Analitsko-raziskovalni center. Največ časa posveča raziskavam in analizam na področju denarne politike, makrobonitetnega nadzora z vidika makroekonomije, nepremičninskega trga ter makroekonomije na splošno. Redno sodeluje s prispevki na znanstvenih in strokovnih konferencah, prav tako pa je v okviru ECB-ja član skupine WGEM, ki skrbi za razvoj ekonometričnih analiz in orodij na ravni celotnega Evrosistema.

Mag. Marjeta KončarMag. Marjeta Končar je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, zadolžena za področje vrednotenja v oddelku finančnega svetovanja v mednarodni svetovalni hiši Deloitte. Poleg vrednotenj se ukvarja tudi s skrbnimi pregledi, neodvisnimi pregledi poslovanja ter drugimi finančnimi storitvami. Pri svojem delu se srečuje z zahtevnimi strokovnimi izzivi, saj so stranke pogosto velika mednarodna podjetja z raznovrstnimi potrebami. Na področju vrednotenja pokriva vrednotenje podjetij za različne namene, kot so med drugim iztisnitev manjšinskih delničarjev, določitev menjalnega razmerja, vrednotenje za transakcijske namene, alokacija nakupne cene. Specializira se tudi za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev (blagovnih znamk, baze kupcev …). V Deloittu je organizatorka dogodka Valuation Academy. Deluje tudi kot sodna izvedenka za finance in davke. Je članica Ameriškega združenja ocenjevalcev (ASA).

Dr. Boštjan KežmahDr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član Odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

Mitja JermolMitja Jermol je vodja UNESCO-ve katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanj iz informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan. Center vodi in upravlja svetovno uspešen spletni portal za odprta znanstvena video predavanja http://videolectures.net. Mitja je tudi programski vodja projektov v Laboratoriju za umetno inteligenco, kjer se raziskovalno ukvarja z aplikacijami umetne inteligence na področjih poslovne inteligence, personalizacije učenja, pametnih mest in tovarn prihodnosti. Aktivno sodeluje v več kot 20 evropskih raziskovalnih projektih H2020, OP7 in OP6. Skupaj s predstavniki izobraževalnih institucij je v Sloveniji vzpostavil nacionalno iniciativo za odprto izobraževanje Opening Up Slovenia. Je eden od sedmih direktorjev fundacije Knowledge4All s sedežem v Londonu, aktivni član European Complex System Society, Open Education Consortium, Opencast in European current research information systems (CRIS). Mitja je tudi soustanovitelj dveh spin-out podjetij Quintelligence in Cycorp RER.

Dr. Marko PahorDr. Marko Pahor je profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, trenutno tudi prodekan za ekonomske zadeve. Pri pedagoškem delu se posveča predvsem poučevanju statističnih in podatkovnih analitičnih metod, od osnovne statistike pa vse do naprednih analitičnih metod, vključno s podatkovnim rudarjenjem. Je nosilec in izvajalec predmetov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Poučuje tudi izbirni predmet, ki se ukvarja z ekonomskimi in finančnimi vidiki kriptorevolucije. Njegove znanstvene objave obsegajo razmeroma širok spekter aplikacij metodologije na področja ekonomije, financ, turizma ter trženja.

Poleg akademskega dela je vpet tudi v poslovno skupnost, predvsem kot svetovalec. Bil je član več nadzornih svetov, vključno v nadzornim svetom kovinskega podjetja Unior. Kot svetovalec za ekonomsko področje je vpet v prvo ponudbo žetonov podjetja Authorize.

Mag. Tomaž KošakMag. Tomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko-raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko-raziskovalnega centra, v letu 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB-ju (BSC, ATC, FSC) in v letih 2010 do 2013 tudi član EFC-ja, delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF-ja pri OECD-ju. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS v 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog, objavljenih v domači strokovni literaturi in tujini.

Mag Mateja Režun je diplomirala (1988) in magistrirala (1994) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Magistrsko nalogo z naslovom Metodološki problemi in rešitve ocene vrednosti lastniškega kapitala podjetij v Sloveniji je zagovarjala pri mentorju Dušanu Mramorju. Prva zaposlitev je bila na ITEO Ljubljana, nato pa je bila več kot 15 let zaposlena na Kapitalski družbi, in sicer kot upravljavka premoženja, namestnica direktorja Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb in namestnica direktorja Oddelka za pokojninska zavarovanja. Od leta 2009 do 2015 je bila direktorica Financ in računovodstva na Loteriji Slovenije, od leta 2016 pa  stečajna upraviteljica.

V letu 1999 je zaključila izobraževanje Pension Funds and Money Management Program na The Wharton School, University of Pennsylvania, v letu 2006 je pridobila potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, v letu 2007 je opravila izpit strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju, v letu 2008 je zaključila izobraževanje Pension Fund Strategy pri Euromoney Training EMEA in v letu 2015 opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja na Ministrstvu za pravosodje. Bila  članica več nadzornih svetov večjih slovenskih družb.

Matjaž CirarMatjaž Cirar je diplomiral na Strojni Fakulteti v Ljubljani. V Litostroju se je zaposlil na področju planiranja in vodenja proizvodnje vodnih turbin, nato pa je 20 let delal v Zavarovalnici Triglav, najprej na sklepanju premoženjskih zavarovanj za podjetja, nato pa pri reševanju premoženjskih škod, od tega je 3 leta vodil oddelek za premoženjske škode pri Območni enoti Ljubljana. Od leta 2012 zaposlen v podjetju ZIMAT, d. o. o., ki se ukvarja s svetovanjem in posredovanjem zavarovanj ter ocenjevanjem vrednosti.

V letu 2002 je bil imenovan za sodnega cenilca za avtomobilsko in strojno stroko, leta 2006 pa še za sodnega cenilca za zavarovalniške škode na strojih in opremi ter vozilih ter za sodnega cenilca na železniških prometnih sredstvih. Leta 2004 je na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobi naziv pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. Leta 2009 je pridobil potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Leta 2011 je opravil izpit strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

Na strokovnem področju ocenjevanja je pri Slovenskem inštitutu vključen v skupino, ki izobražuje nove pooblaščene ocenjevalce vrednosti, in v komisijo, ki izvaja nadzor nad delom pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.

Mag. Ivan Kebrič je zaključil šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, kjer se je ukvarjal predvsem s kvantitativnimi in makroekonomskimi analizami. Leta 1987 je tudi magistriral na Ekonomski fakulteti.

Z osamosvojitvijo Slovenije je bila povezana tudi privatizacija družbene lastnine, kar je povzročilo hiter razvoj področja ocenjevanja vrednosti podjetij. S tem področjem se je Ivan Kebrič ukvarjal od leta 1991. Je tudi predavatelj pri predmetu Ocenjevanje vrednosti podjetij  in avtor več člankov ter referatov, s katerimi pogosto sodeluje na konferencah ocenjevalcev vrednosti.

Dr. Urška KežmahDr. Urška Kežmah je od leta 2017 predsednica Slovenskega sodniškega društva. Specializirana je za področje civilnega, gospodarskega prava, varstvo osebnih podatkov ter mediacijo. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

Prof. dr. Igor PšunderProf. dr. Igor Pšunder je član uprave Sava pokojninska družba, d. d., dopolnilno pa je zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer predava predmete s področja ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah in ekonomike gradbenih projektov.

Študij gradbeništva je zaključil na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Po končanem magistrskem študiju se je izpopolnjeval na Univerzi v Readingu, kot gostujoči predavatelj pa je bil nosilec predmeta Vrednotenje nepremičnin na podiplomskem specialističnem študiju na Gradbeni fakulteti Univerze v Zagrebu.

Je član Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, član Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem za delo Slovenskega inštituta za revizijo ter sodni cenilec nepremičnin.

 

Kraj

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini; priporočamo čim prejšnjo rezervacijo (po telefonu 03 811 40 00 ali elektronski pošti info@hotel-sava-rogaska.si).

V četrtek, 7. junija 2018, bo družabni večer v restavraciji Kaiser v Grand hotelu Sava.

 

Program
Četrtek, 7. junija 2018
8.30-9.00 Registracija udeležencev 
9.00-9.45 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 – sodelovanje ocenjevalcev vrednosti
mag. Martin Smodiš
9.45-10.30 Trenutni položaj ocenjevalcev vrednosti
dr. Samo Javornik

Podelitev certifikatov
10.30–11.00 Odmor
11.00–11.45 Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin (nadaljevanje)
Črt Lenarčič
11.45.–12.30 Ocenjevanje neopredmetenih sredstev, Metoda presežnega donosa
mag. Marjeta Končar
12.30-14.00 Odmor za kosilo
14.00–14.45 Iskanje optimalne rešitve za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju
dr. Boštjan Kežmah
14.45–15.45 Industrijska revolucija 4.0
mag. Mitja Jermol
15.45–16.00 Odmor
16.00–16.45 Kako lahko pristopimo k vrednotenju kriptoimetij, žetonov ali valut?
dr. Marko Pahor
16.45–17.45 Okrogla miza na temo Industrijske revolucije in kriptovalut – izzivi, ki nas čakajo pri ocenjevanju vrednosti
mag. Mitja Jermol, dr. Boštjan Kežmah, dr. Marko Pahor
20.00 Večerja in družabno srečanje
   
Petek, 8. junija 2018
9.00–9.45 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
mag. Tomaž Košak
9.45-10.30 Likvidacijski diskonti
Matjaž Cirar in mag. Mateja Režun
10.30-11.15 Deželno tveganje
mag. Ivan Kebrič
11.15–11.30 Odmor
11.30–12.30 Pravne pasti pri delu ocenjevalcev in njihova odškodninska odgovornost
dr. Urška Kežmah
12.30–13.15 Mera kapitalizacije
dr. Igor Pšunder

 

Cena

Na konferenco se lahko prijavite do 29. maja 2018 s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani www.si-revizija.si, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 21. letni konferenci ocenjevalcev vrednosti boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 7. junija. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4720-18.

 

Oznake

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
-
za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava