22. letna konferenca računovodij

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
23. 5. 2019 do 24. 5. 2019

22. letna konferenca računovodij

Lokacija: Grand Hotel Primus, Ptuj

 

Vabilo

Letošnja, že 22. letna konferenca računovodij bo postregla z nekaterimi zimzelenimi temami v novi preobleki, saj vsako leto pogledamo novosti naše stroke. Pa tudi veliko več kot to. Dotaknili se bomo računovodskih izzivov, ki se jih pri Slovenskem inštitutu za revizijo zavedamo, vendar do zdaj še niso bili dovolj obdelani, npr. računovodenja zalog storitev in obravnave nezaključenih sodnih in upravnih postopkov. Računovodenja ni brez davkov, zato jim namenjamo precej pozornosti, in to tako davku od dohodkov pravnih oseb, DDV-ju in tudi dohodnini. Program smo dopolnili s temami, ki niso čisto računovodske, se pa računovodje z njimi dnevno srečujemo, saj smo za mnoge naročnike »multipraktiki«, ki se moramo spoznati na vse, pa naj gre za poročanje v zvezi s pridobljenimi razpisnimi sredstvi, delovnopravna vprašanja ali celo preprečevanje, da bi uporabniki naših storitev nasedli spletnim limanicam.

Prvič bomo v enem panelu združili različne strokovnjake s področja računovodstva, ki bodo predstavili kratke teme, o njih pa bomo lahko tudi razpravljali. Ne bo manjkalo niti priložnosti za druženje in ustvarjanje novih poslovnih in prijateljskih vezi.

 

Predavatelji

Dr. Marjan OdarDr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Dr. Barbara MörecDr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

Mag. Tanja VerteljMag. Tanja Vertelj se s področjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike ukvarja že 13 let. Sodelovala je v treh finančnih perspektivah na različnih vsebinskih področjih. Štiri leta je bila zaposlena na Ministrstvu za kulturo, v okviru katerega je sodelovala pri obnovi objektov kulturne dediščine, vodila javne razpise za sofinanciranje projektov ter bila skrbnica pogodb projektov multimedijskih centrov. Leta 2007 se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo, kjer je prevzela vodenje Projektne enote za izvajanje strukturnih skladov. Izvajali so projekte na področju razvoja e-uprave ter nevladnih organizacij in socialnega partnerstva. Leta 2012 so jo povabili na takratno super ministrstvo, tj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na katerem je prevzela vodenje Projektne enote za izvajanje evropske kohezijske politike. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je kot vodja Službe za izvajanje evropske kohezijske politike zaposlena še danes. V programskem obdobju 2014–2020 upravlja 525 mio. EUR sredstev evropske kohezijske politike in vodi 21 zaposlenih na področju raziskav in razvoja, splošnega in poklicnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, visokega šolstva, investicij in energetske sanacije stavb v javnem sektorju, za katere je pristojno ministrstvo, športa in mladine. Služba, ki jo vodi, pripravlja strateške dokumente za črpanje sredstev evropske kohezijske politike, sodeluje pri pripravi javnih razpisov, projektov, spremlja in vrednoti projekte, pripravlja postopkovnike, navodila za izvajanje projektov, zagotavlja sistemska pojasnila in podporo upravičencem, izvaja nadzor oziroma kontrolo na terenu ipd.

Mojca Bartol LesarMojca Bartol Lesar je mag. posl. ved in dela kot direktorica in davčna svetovalka pri mednarodni družbi Leitner + Leitner, d. o. o. Specializirana je za svetovanje na področju DDV-ja, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 10 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih skupinah in vodi projekte skrbnih pregledov. Je zunanja predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

Mihael KranjcMihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.

V več kot 25 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki "Iz prakse za prakso", predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij ter davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu.

Katarina KaduncKatarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska direktorica v revizijskem oddelku v Deloitte Adriatic. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija). Leta 2009 je pridobila licenco ACCA in naziv pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, nato v letu 2014 še naziv preizkušena notranja revizorka.

Katarina je odgovorna za vodenje revizij za banke in družbe iz nefinančnega sektorja. Je aktivna predavateljica v okviru akademije Deloitte na temo računovodskih standardov in razumevanja računovodskih izkazov. Je članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki deluje v okviru Deloitte Central Europe. Odgovorna je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov.

Marko SimšičMarko Simšič je po končani srednji ekonomski šoli v Postojni nadaljeval študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija, kjer je leta 2007 tudi diplomiral. Takoj po diplomi se je zaposlil v podjetju Batagel& Co., od leta 2011 pa je zaposlen v družbi Postojnska jama kot direktor finančno-računovodske službe. Prav tako je član dveh nadzornih svetov družb v skupini Postojnska jama. Od leta 2013 je nosilec naziva preizkušeni računovodja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Od leta 2015 je član upravnega odbora Zveze računovodji, finančnikov in revizorjev Slovenije. Poleg računovodstva je Marko že skoraj 30 let zapisan gasilstvu, kjer je opravljal različne naloge, trenutno pa je predsednik Gasilske zveze Postojna.

Aleksander ŠtefanecAleksander Štefanec je po osnovni izobrazbi programski tehnik, dela pa kot računovodja specialist (strokovni vodja računovodskega servisa, potrdila ki ga podeljuje Zbornica računovodskih servisov). Od leta 1993 do 2014 je bil samostojni podjetnik, od leta 2014 pa je lastnik in direktor družbe Facta – računovodska hiša, d. o. o. Od leta 2007 je predsednik Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije in od leta 2017 podpredsednik Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine ter predsednik izpitne komisije tega odbora. Je tudi zakladnik Rotary club Maribor Grad.

Poleg uspešnega vodenja podjetja je njegov cilj izboljšati okolje, v katerem delujejo računovodje in računovodski servisi.

Dr. Matjaž PrusnikDr. Matjaž Prusnik, je direktor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, kjer je tudi svetovalec za področje gospodarstva.

Marko MilotičMarko Milotič je v podjetju Actual IT zaposlen na delovnem mestu Direktor področja S-IT (IT-infrastruktura), hkrati je pa tudi direktor hčerinskih podjetij Actual BH in Actual Srbija. V mednarodni skupini DBA Group, katere del je tudi Actual IT, pokriva področje IT-infrastrukture na vseh trgih, na katerih je skupina prisotna (Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija …). Ima več kot 15 let izkušenj na področju Informacijskih tehnologij in se dnevno srečuje s pastmi in izzivi, ki jih prinaša področje kibernetske varnosti.

Denis HilčerDenis Hilčer je poslovni trener in coach, mednarodno certificirani NLP trener, mednarodno certificirani NLP Master Coach, mednarodno certificirani NLP Business Coach, izvaja treninge in coachinge na področjih organizacijskega razvoja in osebne rasti. Organizacijam in posameznikom pomaga pri doseganju sprememb na področju posla, življenjskih situacij ter dojemanju sebe, drugih in sveta okrog njih.

Saša JermanSaša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Zaposlena je bila v mednarodni revizijski družbi KPMG in na Slovenskem inštitutu za revizijo, leta 2007 je ustanovila družbo za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk, d. o. o., je solastnica in direktorica družbe, vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica Odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Uroš LesjakUroš Lesjak je študent magistrskega študija ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smer računovodstvo, revizija in davščine. Pred tem je študiral pravo. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je deloval na področju javnih naročil, zdaj pa je zaposlen kot strokovni sodelavec na Specializiranem državnem tožilstvu RS.

Petra RegvatPetra Regvat je odvetnica, ki je poklicno pot začela pri odvetniku Matjažu Panteliču, kjer je opravljala delo pretežno na področju gospodarskega, izvršilnega in delovnega prava. Po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila v odvetniški družbi Čeferin, kjer je delo opravljala na civilnem oddelku kot vodja delovnopravnega oddelka. V odvetniški družbi Čeferin je bila zaposlena skoraj 6 let, pred 7 leti pa se je podala na samostojno pot in odprla svojo odvetniško pisarno.

Večletne izkušnje v odvetništvu ji omogočajo, da lahko vsakemu ponudi prilagojene, kvalitetne odvetniške storitve s področja delovnega, civilnega, gospodarskega, davčnega in upravnega prava. Njeno delo temelji na doslednem spoštovanju zaupnosti ter visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravnih koristi strank. Odlikuje jo učinkovito, hitro in uspešno izvajanje pravnih storitev, usklajevanje različnih področij prava ter opravljanje dela skladno z najvišjimi standardi etike in strokovnosti. Osredotoča se na kakovostno pravno zastopanje z zagotavljanjem prilagojene pravne storitve glede na potrebe stranke. Ponosna je na odlično sodelovanje s svojimi strankami ter zaupanje v njeno delo.

Dr. Urška KežmahDr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Kraj

Konferenca bo v dvorani Tacit v Grand Hotelu Primus na Ptuju. Nastanitev je predvidena v Grand Hotelu Primus. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo s priloženim obrazcem, ki ga pošljete po elektronski pošti na naslov natasa.oresek@terme-ptuj.si ali hotel.primus@terme-ptuj.si. Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 02 749 24 506. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v Grand hotelu Primus v enoposteljni sobi 91,00 € v Bungalovih pa 50,00 €.

Obrazec za rezervacijo sobe ...

 

Program
Četrtek, 23. maja 2019
8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije računovodij in preizkušenih računovodij
9.15–10.00 Aktualne novosti na področju računovodenja
dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
10.00–10.45 Računovodenje zalog storitev in z njimi povezane notranje kontrole
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
10.45–11.30 Odmor
11.30–12.15 Problematika poročanja v zvezi s črpanjem razpisnih sredstev                       
Mag. Tanja Vertelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Vodja Službe za izvajanje evropske kohezijske politike
12.15–13.00 Obdavčevanje nepremičnin z vidika DDV-ja in DPN-ja
Mojca Bartol Lesar, Leitner & Leitner, d.o.o.
13.00–15.00 Odmor za kosilo
15.00–16.30 Izzivi računovodske stroke (panel)
vodi Mihael Kranjc

Udeleženci:
Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov Slovenije
Marko Simšič, direktor FRS, Postojnska jama, d. d.
dr. Matjaž Prusnik, direktor strokovne službe Zveze RFR
Katarina Kadunc, Deloitte revizija, d. o. o.
16.30–16.45 Odmor
16.45–17.30 Varnost na področju IT-ja (kibernetska tveganja v povezavi
s socialnim inženiringom)

Marko Milotič, Actual I.T. d.d.
17.30–18.30 Novi pristopi v komunikaciji
Denis Hilčer, Kadroom, d.o.o.
19.45 Družabna večerja v Klubu Gemina XIII
   
Petek, 24. maja 2019
9.00–9.45 Priprava podporne dokumentacije pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj
mag. Saša Jerman, Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje, d. o. o.
9.45–10.30 Računovodenje in davčna obravnava nezaključenih sodnih in upravnih
postopkov

Uroš Lesjak, študent magistrskega študija ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
10.30–11.15 Priznavanje dejanskih stroškov in olajšav pri odmeri dohodnine
FURS, Generalni finančni urad
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.30 Pregled obveznih in priporočljivih aktov na delovnopravnem področju
Petra Regvat, odvetnica
12.30–13.15 Vodenje osebnih podatkov v kadrovskih evidencah v skladu z GDPR-jem
dr. Urška Kežmah, odvetnica
13.15 Zaključek konference

 

Cena

Na konferenco se morate prijaviti. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Radi bi vas opomnili, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 22. letni konferenci računovodij boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4887-19. Udeleženci konference boste prejeli knjižno izdajo SRS 2016 z dopolnitvami 2019.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem in računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako: B
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako: A

 

Prijava/Odjava