Delavnica Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebrnega pristopa k upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil)

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
19. 9. 2018
Vsebina

Delavnica bo potekala v dveh delih. V prvem delu bodo predstavljene tri obrambne linije za uspešno upravljanje tveganj: ustroj in namen trilinijskega modela, tipične dolžnosti in vloge funkcij v vsaki liniji, linije poročanja.

Sledila bo predstavitev razmerja med funkcijo notranje revizije (tretja linija) in funkcijo upravljanja tveganj (druga linija) v praksi: Razlike med funkcijama, potencialno prepletanje dolžnosti in možnosti dopolnjevanja vlog, povezava z delom ostalih podpornih funkcij (skladnost, človeški viri, IT, finance).

Najboljša praksa na področju združevanja del in nalog, kjer trilinijski pristop ni ločen med posamezne funkcije: Zagotavljanje objektivnosti in neodvisnosti, kjer notranja revizija prevzame odgovornosti druge linije, alternativna možnost spajanja druge linije s prvo.

Proces dajanja zagotovil s samoocenjevanjem in prepoznavanjem izpostavljenosti in kontrolnih pomanjkljivosti v poslovnih procesih (prva linija kot začetna točka dajanja zagotovil).

Koordinacija dela funkcij v smislu kombiniranega procesa dajanja zagotovil: Odpravljanje podvajanja dela, odpravljanje nepotrebnega dela, zapolnitev morebitnih vrzeli, komplementarni pristopi k pregledom procesov in ključnih kontrol, pregled obsega zagotovil.

Enotni jezik v poročanju rezultatov dela: Uskladitev terminologije in kriterijev v poročilih za enoten pogled na stanje notranjih kontrol, koristi poenostavljenega sistema poročanja za vodstvo podjetja in sprejemanje odločitev.

V drugem, praktičnem delu delavnice se izdelata načrta za integrirani pristop k procesu dajanja zagotovil: na podlagi primera fiktivnega podjetja, pa tudi z znanjem iz izkušenj udeleženci v manjših skupinah pripravijo delovni načrt za učinkovit pristop  dajanja zagotovil. Delo bo potekalo v skupinah.

Načrt bo vseboval analizo trenutnega stanja, načela za delovanje novega sistema dajanja zagotovil in priporočila za implementacijo.

Ob zaključku bodo izdelani načrti predstavljeni vsem skupinam, zaključna razprava bo povzela najboljše načine doseganja najboljše prakse efektivnega dajanja zagotovil z minimalnimi stroški in posegi v ustaljeno prakso.

 

Program
9.00-10.30 Teoretični del
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Praktični del

 

Predavatelji

Katarina TurnerKatarina Turner ima deset let izkušenj na področju kvalitativnega upravljanja operativnih tveganj, skladnosti in dobrega upravljanja.

Med drugim je sodelovala pri projektu prenove metodologije v okviru integriranih funkcij v procesu dajanja zagotovil za podjetje iz zavarovalniške industrije iz Švice.

Vodila je tudi projekt vzpostavitve celostnega okvira za obvladovanje operativnih tveganj za življenjsko zavarovalnico na Nizozemskem.

 

Kraj

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 231,80 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 197,03 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4712-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka delavnice:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava