Ponovitev delavnice Notranja revizija in prevare - RAZPRODANO!

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
17. 1. 2018
Vsebina

Na delavnici se bomo posvetili obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj in vlogi notranjega revizorja pri preprečevanju, odkrivanju in pravilnem ukrepanju pri zaznavi sumov prevar.

Z obravnavo praktičnih primerov bomo proučevali posamezna kazniva dejanja (npr. zloraba položaja, ponarejanje listin ipd.) ter se posvetili splošnim smernicam, ki jih priporočajo mednarodni notranjerevizijski standardi za delo notranjega revizorja na tem področju.

Prevare negativno vplivajo na organizacije; finančno, na ugled podjetja ter imajo psihološke in družbene posledice. Organizacije morajo imeti močan notranji kontrolni sistem, ki vključuje programe ozaveščanja, preprečevanja, predčasnega odkrivanja in pravilnega ukrepanja ter postopke ocenjevanja tveganja za prevare.

Delavnica je zasnovana na Practice Guide: Internal Auditing and Fraud (IIA). Udeleženci bodo na delavnici sodelovali z delom na praktičnih primerih, vseskozi pa je delavnica tudi interaktivno zasnovana.

Na delavnici se bomo posvetili predvsem naslednjim temam:
• Gospodarska kazniva dejanja in ključni indikatorji za prevare
• Prevare, odgovornost zanje in namen forenzične preiskave
• Razumevanje procesa notranje preiskave
• Celovit sistem za ustrezno preprečevanje, odkrivanje in pravilno ukrepanje pri zaznavi sumov prevar (npr. sistem za predčasno odkrivanje prevar).
• Odgovornost notranjega revizorja na področju preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj
• Komuniciranje s poslovodstvom, nadzornim svetom in drugimi deležniki v zvezi z zaznanimi sumi kaznivih dejanj

Praktični del:
• Kako organizirati delavnico za oceno tveganja za prevare, ki bo ozaveščala naše zaposlene?
• Preiskovanje prevar: kdaj, kako, zakaj da in zakaj ne, na kakšen način ... (udeleženci delajo na primeru v skupinah)
• Ali obstajajo notranje kontrole, ki preprečujejo in predčasno odkrivajo zlorabe?
• Linija za sporočanje prevar: DA ali NE
• Notranji revizor in ozaveščanje zaposlenih o prevarah: kako izvajati ozaveščanje?

 

Predavateljica

Janja SkamličJanja Skamlič je vodja oddelka preiskovanja prevar in reševanja sporov v EY Slovenija. Ima več kot 16 let izkušenj v notranji in zunanji reviziji, predvsem na področju forenzičnih preiskav ter odkrivanja in preprečevanja prevar. Je članica Zveze pooblaščenih preiskovalcev prevar (ACFE) in preizkušena preiskovalka prevar (CFE).

Kot vodja forenzičnih storitev v EY Slovenija in pred tem vodja preiskav v največji slovenski zavarovalnici je vodila zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in na Balkanu. Delala je za različne stranke in v različnih panogah.

V okviru svoje dolgoletne prakse je:
• vodila zahtevne forenzične preiskave, pri katerih je šlo za preiskave sumov kaznivih dejanj in notranjih pravil, tako v organizaciji kot zunaj nje. Osredotočila se je na preiskave gospodarskih kaznivih dejanj, kot so podkupovanje, navzkrižje interesov, ponarejanje listin, zloraba položaja, prirejanje računovodskih izkazov, krajo zalog idr.;
• izvedla več posebnih revizij, ki se nadaljujejo s sodnimi postopki ali pa so le-ti že uspešno zaključeni. V okviru sodnih postopkov je sodelovala s tožilstvom, odvetniki ali drugimi pravnimi svetovalci, zlasti s pojasnjevanjem poteka dogodkov, izračunom morebitnega oškodovanja družbe in kot izvedena priča v sodnih postopkih;
• izvajala ocenjevanje tveganja za prevare (upoštevajoč sheme prevar in možne scenarije prevar), pregledovala procese in notranji kontrolni sistem, proučevala dobro prakso organizacij, preizkušala notranje kontrole ter pripravljala različne predstavitve poslovodstvu in drugim deležnikom z namenom predstavitve posameznih problematik s področja sumov kaznivih dejanj in priporočil poslovodstvu;
• bila vodja implementacije sistema za zgodnje odkrivanje prevar, ki temelji na različnih analizah in vzpostavljenih indikatorjih za prevare, hkrati pa zagotavlja izvajanje in učinkovito delovanje mehanizmov preventivnega nadzora, namenjenega preprečevanju prevar in zgodnjemu odkrivanju;
• izvajala tudi projekte preverbe skladnosti poslovanja na področju EU-skladov, pri vzpostavitvi zahtev in standardov FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), vodila je preglede skladnosti v prevzemnih procesih s posebnim poudarkom na skladnosti s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja.

 

Kraj

Delavnica bo potekala od 9.00 do 15.30, vključno z 1-urnim odmorom za kosilo.

Delavnica bo v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno na 20 oseb. Udeležence prosimo, da se pravočasno prijavijo z izpolnjeno prijavnico. Mesto na delavnici bomo lahko zagotovili le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico ali se prijavili preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom delavnice. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4638-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za delavnico prizna 7 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka delavnice:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava
Prijava na seminar
Prijava na seminar
Prijava na seminar - uporabniki SIS
Prijava za registrirane v SIS