Posvet O posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2017

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
10. 1. 2018
Predavatelja

Predavatelja:

 

Mag. Saša Jerman

Mag. Saša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

 

Dr. Marjan OdarDr. Marjan Odar (rojen leta 1957) je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo od ustanovitve dalje, ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne inštitucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.Aktivno je kot glavni avtor sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006. Je predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in tudi glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

 

 

Vsebina

Pri sestavitvi letnega poročila za leto 2017 bo treba upoštevati  tudi spremenjene določbe ZGD-1. Na seminarju vas bomo seznanili z vsemi novostmi, ki jih morate upoštevati pri sestavi letnega poročila, predstavili pa vam bomo tudi najpomembnejša pravila vrednotenja  posameznih gospodarskih kategorij. Prepričani smo, da vam bosta izkušena predavatelja lahko odgovorila tudi na vsa vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Zagotovo je ta seminar med najkakovostnejšimi seminarji te vrste v Slovenji, zato se ga morate udeležiti. Če kje lahko pričakujete strokovne odgovore na izzive poročanja, potem je to zagotovo na tem seminarju.

 

Program

Posvet bo potekal v dveh delih.

9.00–11.15

Dr. Marjan Odar

• Letno poročilo z upoštevanjem sprememb ZGD-1 (Ur. list  RS, 15/17)
• Obvezna razkritja v letnem poročilu po ZGD-1

Na kaj je treba biti posebej pozoren v zvezi s sestavitvijo letnega poročila za 2017 pri:
• opredmetenih osnovnih sredstvih
• neopredmetenih sredstvih
• zalogah
• finančnih naložbah
• rezervacijah, razen rezervacij za odpravnine ob upokojitvi
• kapitalu
• ugotavljanju poslovnega izida
• poravnavanju izgube

11.15.–11.45 Odmor
11.45.–14.00

Mag. Saša Jerman

Na kaj je treba biti posebej pozoren v zvezi s sestavitvijo letnega poročila za 2017 pri:
- vlaganju v raziskave in razvoj: računovodskem in davčnem vidiku
- naložbenih nepremičninah, vrednotenju, prerazporeditvah
- prihodkih: prodaji blaga, storitvah, stopnji dokončanosti
- odloženih davkih, posebnostih za davčno izgubo
• Računovodskih pravilih poslovnih kombinacij
- podjetju kot pogoju za prevzem
- prevzemu in razliki glede na združitve/delitve
- transakcijah med družbami pod skupnim obvladovanjem

 

Kraj

Posvet bo v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije na Dunajski cesti 106 (v 4. nadstropju) v Ljubljani. Začel se bo ob 15.00 in zaključil ob 18.15.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico. Pošljete jo lahko po pošti ali telefaksu (01) 568 63 32. O sprejetju prijave Vas bomo pisno obvestili. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od posveta odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino.

Udeležnina znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na posvet veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom posveta. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4654-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet priznajo 6 ur.

Oznaka posveta:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava