Seminar Izračuni po MRS 19 s praktičnimi primeri

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
6. 3. 2018
Vsebina

MRS 19 – Zaslužki zaposlencev je bil objavljen leta 1998 in je bil zadnjič spremenjen v letu 2011, datum uveljavitve sprememb je bil 1. 1. 2013, kar pomeni, da spremembe vplivajo na računovodske izkaze za poslovna leta, ki so se začela 1. 1. 2013 ali pozneje.

V Sloveniji je bilo do tedaj za družbe, ki niso (bile) zavezane k poročanju po MRS-jih, v uporabi Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki ga je izdal SIR v letu 2007.

Spremembe standarda se nanašajo predvsem na pripoznavanje gibanja obveznosti in zahtevana razkritja.

Namen seminarja je s praktičnimi primeri prikazati ključne postavke, povezane z oblikovanjem in gibanjem obveznosti, kot to določa MRS 19, njihovo pripoznavanje in s tem povezana razkritja.

Ne nazadnje bo to priložnost za razpravo o konkretnih vprašanjih, povezanih z implementacijo standarda v praksi.

Pregled vsebine seminarja:
1. Pregled MRS 19 (2013)
2. Zahtevana razkritja
3. Predpostavke in učinki
4. Primeri obravnavanja postavk pri odpravninah
5. Presežek iz prevrednotenja
6. Obravnavanje postavk pri jubilejnih nagradah.
7. Odgovori na vprašanja/razprava

Seminar, ki je bil izveden že v letih 2014 in 2015, bo tokrat dopolnjen z obravnavanjem presežka iz prevrednotenja.

 

Program
9.00-10.30

1. Pregled MRS 19
2. Zahteve v praksi
3. Predpostavke in učinki

10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15

4. Primeri obravnavanja postavk pri odpravninah
5. Presežek iz prevrednotenja
6. Obravnavanje postavk pri jubilejnih nagradah
7. Odgovori na vprašanja/razprava

 

Predavatelj

Boštjan VovkBoštjan Vovk je namestnik direktorja in vodja sektorja za nadzor na Agenciji za zavarovalni nadzor RS (AZN). Ima 20 let izkušenj na področju zavarovalništva, v strokovnih in poslovodnih vlogah. Leta 2000 mu je bilo podeljeno pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja. Aktuarske posle je opravljal v vlogi imenovanega pooblaščenega aktuarja, svetovalnega aktuarja in člana revizijskih ekip pri rednih revizijah, vrednotenjih zavarovalnic in drugih projektih v regiji.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4690-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava