Seminar Koncept metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture (državne in občinske)

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
30. 8. 2018
Vsebina

Vlada RS je sprejela Sklep št. 02402-11/2015/14 z dne 5. 11. 2016, s katerim je potrdila metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod v postopkih odkupa za namene gradnje javne gospodarske infrastrukture (državne in občinske), in ugotavlja, da ta zagotavlja sodoben pristop, ki je v skladu z mednarodnimi priporočili ocenjevanja vrednosti nepremičnin, in s tem predstavlja ustrezno podlago za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji državne in občinske gospodarske javne infrastrukture.

Z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017) so v 206. členu (odškodnina) urejene metode za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod. V 295. členu (ocenjevanje vrednosti nepremičnin) pa Zakon določa način ocenjevanja do zakonske ureditve metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod v postopkih odkupa za namene gradnje javne gospodarske infrastrukture (državne in občinske).

S pravnim okvirom, sklepom Vlade RS in Zakonom ZUreP – 2, je država Slovenija sprejela odločitev o tem, da so iz konceptualnega vidika izdelane metode kakovostne in sodobne, ter določa, da je treba te metode tudi pravno urediti s posebnim zakonom.

V vsebinskem in konceptualnem smislu temeljijo izdelane metode na tržnih pristopih ocenjevanja vrednosti nepremičnin, pravic in škod, kjer izhodišča predstavljajo modeli množičnega vrednotenja. Modeli množičnega vrednotenja temeljijo na tržnih podatkih, izdelane metode, ki so predmet seminarja, predstavljajo tako imenovane »prilagoditvene metode« glede na modele množičnega vrednotenja, ki naj bi jih uporabili ocenjevalci nepremičnin pri izračunu vrednosti posamezne nepremičnine, ki je predmet odkupa. Cilj in namen metod je standardizacija uporabe načinov ocenjevanja, uniformnost uporabe podatkov in postopkov ter enakopravno obravnavanje vseh lastnikov nepremičnin na območju Republike Slovenije in s tem homogenizacijo izračunanih vrednosti odškodnin.

 

Program
9.00-10.00 Sistem množičnega vrednotenja in evidence nepremičnin
10.00-11.30 Opis metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod
11.30-12.00 Odmor

12.00-13.30

Konceptualni predlog uporabe metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod (organizacija, procesi, podatki)
13.30-15.00 Primeri uporabe metod

 

Predavatelja

Mag. Dušan MitrovićMag. Dušan Mitrović se je po zaključenem univerzitetnem študiju geodezije zaposlil na Republiški geodetski upravi leta 1993, kjer je izvajal naloge, povezane z razvojem osnovne in absolutne gravimetrične mreže in razvojem osnovne GPS-ove položajne mreže v Sloveniji. Od leta 1996 do leta 2000 je vodil različne evropske programe pri podjetju Deloitte & Touche. Od leta 2000 do leta 2005 je bil direktor Območne geodetske uprave Ljubljana, obenem pa je od leta 2002 aktivno sodeloval pri razvoju sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v projektu svetovne banke, ki ga je vodila Geodetska uprava RS. Aktivno je sodeloval z Ministrstvom za finance pri oblikovanju in uveljavitvi prvega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin leta 2006. Leta 2006 je vzpostavil Urad za množično vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi RS, kjer je direktor še danes. Kot ekspert s področja množičnega vrednotenja nepremičnin je deloval v nekaterih evropskih državah in vseh državah bivše države Jugoslavije.

Mag. Martin SmodišMag. Martin Smodiš se je po diplomi na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v letu 1991 zaposlil na Geodetskem zavodu Slovenije, kjer je vodil operativne projekte na področju topografije in fotogrametrije ter uvajanja digitalnih tehnik zajemanja in obdelave podatkov. Od leta 1996 je zaposlen na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer je najprej vodil oddelek za topografijo in kartografijo, kasneje pa prevzel vrsto koordinacijskih nalog v medresorskem večmilijonskem Projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin, v okviru katerega je bil vodja podprojekta Podpora koordinaciji projekta in strateške študije. Od leta 2006 kot vodja Sektorja za generalno vrednotenje nepremičnin dejavno sodeluje pri uvajanju sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v prakso s poudarkom na razvoju modelov vrednotenja nepremičnin. Znanje in vedenje na področju množičnega vrednotenja nepremičnin je pridobil na več izobraževanjih in usposabljanjih v tujini in  Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2009 uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom Razvoj sistema in predlog implementacije množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe obdavčenja.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4766-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 7 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
-
za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava