Seminar MSRP 15 in MSRP 16

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
11. 10. 2017
Predavatelja
Predavatelja:

Mag. Robert HorvatMag. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik študijske  usmeritve Računovodstvo in davščine visokošolskega strokovnega programa Poslovna ekonomija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

Dr. Barbara MörecDr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

 

Vsebina

1. 1. 2018 se začne uporabljati novi Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Standard nadomešča dosedanja standarda MRS 11 – Pogodbe o gradbenih delih in MRS 18 – Prihodki ter pojasnila IFRIC 15 – Pogodbe o gradnji nepremičnin, IFRIC 18 – Prenosi sredstev od strank in SIC 31 – Prihodki –  blagovne menjave. Na seminarju se bomo seznanili z novostmi, ki jih v računovodenje prihodkov prinaša novi MSRP 15, s posebnim poudarkom na praktičnih primerih. Podrobno si bomo pogledali tako imenovani model petih korakov pripoznavanja prihodkov, ki predstavlja vsebinsko jedro novega standarda, ter glavne razlike, ki jih ta model prinaša v primerjavi s trenutnimi rešitvami v MRS 11 in MRS 18. Primerjali bomo tudi zahteve glede razkritij po starem in po novem ter razložili, kako  bo potekal prehod.

Novi Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 16 – Najemi, ki nadomešča obstoječi standard MRS 17, se bo pri nas po pričakovanjih začel uporabljati že 1. januarja 2019. Bistvena sprememba glede na dosedanjo ureditev je ta, da MSRP 16 odpravlja sedanji dvojni računovodski model za najemnike, standard pa prinaša še vrsto drugih novosti, ki bodo vplivale na računovodske izkaze. Na seminarju si bomo na praktičnih primerih pogledali nove zahteve glede opredelitve najema ter pogoje in način evidentiranja najemne pogodbe tako pri najemniku kot tudi pri najemodajalcu. Opozorili bomo tako na možnosti različnih poenostavitev, ki jih daje že sam standard, kot tudi na zaplete in pasti, ki se bodo pojavile ob prehodu. 

 

Program
9.00-10.30

mag. Robert Horvat
1. Model petih korakov pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci:
• Opredelitev pogodbe,
• Opredelitev izvršitvenih obvez,
• Opredelitev transakcijske cene,
• Razporeditev transakcijske cene po posameznih izvršitvenih obvezah,
• Pripoznanje prihodkov.

10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15

mag. Robert Horvat
2. Računovodenje stroškov pogodb s kupci
3. Računovodenje sprememb pogodb s kupci
4. Računovodenje prihodkov od prodaje, ki ne predstavlja redne dejavnosti
5. Razkritja in zahteve ob prehodu

12.15-12.30 Odmor
12.30-14.00

dr. Barbara Mörec
1. Opredelitev najema po novem
2. Računovodenje najema pri najemniku
3. Računovodenje najema pri najemodajalcu
4. Izjeme od splošnega pravila
5. Razkritja in zahteve ob prehodu

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4589-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
-
za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava