Seminar Nova zakona: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
14. 2. 2018
Vsebina

24. 10. 2017 sta bila sprejeta navedena nova zakona, ki bosta začela veljati 1. 6. 2018, in neposredno vplivata tudi na ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Novi ZUrep-2 določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste in postopke za sprejem prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja. Ureja tudi spremljanje stanja v prostoru in delovanje prostorskega informacijskega sistema, določa pa tudi pogoje za razlastitev in omejitev lastninske pravice na nepremičninah v javno korist. Novi GZ ureja graditev objektov kot še veljavni Zakon o graditvi objektov in prinaša spremembe in nove rešitve.

Oba zakona se dotikata tudi področja nedovoljenih objektov, njihovega evidentiranja, legalizacije, rušenja … Dejstvo, da je sestavni del ocenjevane nepremičnine nelegalni objekt, vpliva na vrednost nepremičnine, zato je nujno prepoznavanje nedovoljenih objektov v postopku ocenjevanja vrednosti nepremičnin.

 

Program
9.00-10.30 Predstavitev ZUreP-2:
• cilji in instrumenti urejanja prostora,
• načela urejanja prostora,
• udeleženci pri urejanju prostora,
• prostorsko načrtovanje: vrste prostorskih aktov, način sprejemanja in oblika,
• zemljiška politika: razvoj stavbnih zemljišč, gradbene parcele, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komunalni prispevek,
• prostorski informacijski sistem.
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Predstavitev GZ:
• namen, pomen izrazov, udeleženci pri graditvi objektov,
• bistvene in druge zahteve za objekte,
• projektiranje, pogoji in mnenja,
• informacija o pogojih za izvajanje gradnje in predodločba,
• gradbeno dovoljenje, sprememba gradbenega dovoljenja,
• dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja,
• legalizacija objektov, objekti daljšega obstoja, domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1,
• uporaba objektov,
• nadzor, ukrepi in druge sankcije.
12.15-12.45 Odmor
12.45-14.30 Prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin:
• pomen izraza objekt,
• pojem in vrste nedovoljenih objektov,
• legalnost objektov po zakonu,
• MSOV 2017 in nedovoljeni objekti,
• vprašanja in razprava.

 

Predavateljici

Aleksandra Velkovrh, dip. inž. gradb., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 je z nazivom specialist javne uprave pridobila znanje o vodenju ter opravljanju najzahtevnejših nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Je tudi avtorica že 4. izdaje Priročnika za gradbene izvajalce. Vodila je gradbišča, bila je svetovalka župana za okolje in prostor, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor in Medobčinski inšpektorat petih občin. Zdaj je zaposlena kot gradbena inšpektorica svetnica.

Helena Colarič Pritekelj, univ. dipl. inž. gradb., je dolgoletna sodna izvedenka in cenilka za gradbeništvo in pooblaščena ocenjevalka nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Vodila je gradbišča in nepremičninske projekte, bila je gradbena inšpektorica na območju Celja. Zdaj se profesionalno ukvarja z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4671-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava