Seminar Pravo za nepravnike: 3.) Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
3. 9. 2019
Vsebina

Program izobraževanja za nepravnike je sestavljen iz petih sklopov, ki obsegajo področja stvarnega, obligacijskega, pogodbenega, nepremičninskega ter insolvenčnega in izvršilnega prava. Izobraževanje je namenjeno nepravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s pravnimi instituti iz navedenih pravnih področij, kakor tudi vsem tistim, ki se želijo na bolj sistematičen način seznaniti z nekaterimi, za prakso uporabnimi, pravnimi pravili in instituti. Za vsak sklop izobraževanja je namenjen en dan predavanj, kar pomeni, da bo za celotno izobraževanje izvedenih pet enodnevnih seminarjev, ki bodo potekali po naslednjem razporedu:

4. 6. 2019 Uvod v obligacijsko pravo (splošni del obligacijskega prava)
18. 6. 2019 Pogodbe obligacijskega prava (posebni del obligacijskega prava)
3. 9. 2019 Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi
1. 10. 2019 Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin)
12. 11. 2019 Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava

 

Program
3. Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi
Datum: 18. junij 2019
Vsebina:

• Temeljni pojmi in struktura Stvarnopravnega zakonika (SPZ)
• Varstvo posesti
• Lastninska pravica
  - pridobitev in prenehanje lastninske pravice na premičninah in nepremičninah,
  - solastnina in skupna lastnina,
  - varstvo lastninske pravice
• Sosedsko pravo
  - prepovedane imisije,
  - ureditev meje,
  - uporaba meje, mejna znamenja, drevo na meji, veje, korenine, plodovi,
  - nujna pot
• Etažna lastnina
• Zastavna pravica
  - hipoteke,
  - ročna zastava,
  - neposestna zastavna pravica,
  - zastavna pravica na terjatvi in drugih premoženjskih pravicah
• Prenos v zavarovanje
  - prenos lastninske pravice v zavarovanje,
  - odstop terjatve v zavarovanje
• Služnosti
  - stvarne in osebne služnosti,
  - neprave stvarne služnosti in služnosti v javno korist
• Stvarno breme
  - pravo stvarno breme
• nepravo stvarno breme
  - Stavbna pravica
• Pregled sodne prakse

 

Predavatelj

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS; član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

 

Kraj

Posamezni seminar bo od 9.00 do 14.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico, preko spletne strani. O izvedbi posameznega seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od izobraževanja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za posamezni seminar znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za tiste, ki se boste prijavili na celotno izobraževanje, bo peti seminar brezplačen.
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjem revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet prizna za udeležbo na posameznem predavanju 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako B.

 

Prijava/Odjava