Seminar Ukrepi BEPS-a, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
29. 11. 2017
Predavatelja

Predavatelja:

 

Mag. Blaž PateMag. Blaž Pate, LL.M., je odvetnik, ki se pretežno ukvarja z davčnim pravom. Opravil je magistrski študij mednarodnega davčnega prava na dunajski univerzi. Na področju mednarodnega gospodarsko-davčnega prava ima bogate strokovne znanje in izkušnje, ki jih je nabiral v odvetniških pisarnah in mednarodni davčnosvetovalni družbi. Objavlja članke v domačih in tujih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi strokovnih predavanj. Tako je med drugim kot soavtor objavil knjigo Le societá holding nell`Unione (Italija), The relevance of WTO Law for Tax Matters (Avstrija) in Recent Tax Treaty Developments (Avstrija). Je avtor mnogih člankov o davčnem pravu. Je predsednik IFA – Branch Slovenia.
Jure MercinaJure Mercina je odvetnik in direktor v Odvetniški pisarni Blaž Pate, d. o. o. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z zakonodajo s področja direktne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s poudarkom na transakcijah z mednarodnim elementom. Svetuje predvsem tujim strankam in je avtor člankov v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Znanje ter izkušnje nabira na seminarjih doma in v tujini. Je član izvršnega odbora IFA – Branch Slovenia.

 

Vsebina

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je oktobra 2015 sprejela Poročilo o 15 ukrepih, s katerimi bodo države preprečile erozijo davčne osnove in prenos dobičkov iz držav, kjer so ustvarjeni (ukrepi BEPS-a). Ukrepi se med drugim nanašajo na preprečevanje umetnega izogibanja statusu poslovne enote, alokacijo tveganj in kapitala na področju transfernih cen, dokumentacije o transfernih cenah, razkrivanja shem agresivnega davčnega načrtovanja itd. Nekateri ukrepi so že neposredno uporabljivi (npr. nove smernice OECD-ja glede določanja transfernih cen), nekateri ukrepi predvidevajo spremembo notranje zakonodaje Slovenije (npr. glede dokumentacije o transfernih cenah), nekateri ukrepi pa zahtevajo spremembo konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (KIDO).

V zvezi s spremembami obstoječih KIDOV je 7. 6. 2017 v Parizu 76 držav, med njimi tudi Slovenija, podpisalo Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. Podpis Večstranske konvencije predstavlja mejnik v mednarodnem davčnem pravu, saj se z njo naenkrat spreminja več kot 2.000 veljavnih KIDOV po vsem svetu zaradi implementacije BEPS-a.

Večstransko konvencijo sestavlja nabor minimalnih standardov, ki jih morajo v dvostranske KIDE implementirati vse države podpisnice, in dodatne ukrepe, ki jih lahko države implementirajo prostovoljno. Med minimalne standarde spadajo ukrepi za preprečevanje zlorab KIDOV, implementacijo postopkov skupnega dogovora in sprememba preambule KIDOV.

V Sloveniji je trenutno veljavnih skoraj 60 KIDOV, na katere bo vplival podpis Večstranske konvencije. Slovenija se je odločila, da bo poleg minimalnih standardov v svoje KIDE implementirala tudi nekatere dodatne ukrepe, med drugim za preprečevanje umetnega izogibanja statusa poslovne enote in za obvezno in zavezujočo arbitražo v primeru spora glede obdavčitve med državama.

Ukrepi proti davčnemu izogibanju pa se sprejemajo tudi na ravni EU-ja. Tako bo morala Slovenija do 1. 1. 2019 implementirati Direktivo Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. 7. 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Slednja nekatere izmed ukrepov BEPS-a, ki niso minimalni standard po Večstranski konvenciji, prenaša v zakonodajo držav članic EU-ja. Direktiva bo prinesla pomembne novosti predvsem v delu, ki se nanaša na davčno priznavanje obresti, izstopne obdavčitve zavezancev pri prenosu rezidentskega statusa v tujino, splošnih pravil o preprečevanju zlorab za davčne namene in pravil o nadzorovanih tujih družbah (t. i. pravila CFC).

Cilj seminarja je predstaviti pomen BEPS-a s poudarkom na bistvenih značilnostih Večstranske konvencije in njenem učinku na KIDE, ki jih ima sklenjene Slovenija. Hkrati bodo predstavljene tudi novosti, ki jih bo prinesla Direktiva Sveta (EU) 2016/1164. Poudarek seminarja bo na učinkih, ki jih bosta imela Večstranska konvencija in Direktiva v praksi.

 

Program
9.00-10.30 Ukrepi BEPS-a
• cilj (pravično in pregledno davčno okolje ter  zmanjšanje agresivnega davčnega svetovanja in davčnega izogibanja)
• časovni potek
• pregled načrta 15 ukrepov BEPS-a


Večstranska konvencija
• cilj (prenos ukrepov BEPS-a v obstoječe  KIDE in postavitev novega standarda zavezujoče arbitraže glede sporov v zvezi z dvojnim obdavčevanjem)
• pregled vsebine konvencije (VII delov oziroma 39 členov)
• vpliv na KIDE, ki jih ima sklenjene Slovenija

Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom
• cilj in pregled ukrepov
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Izbrani ukrepi iz Večstranske konvencije
• Preprečevanje zlorab KIDOV (ukrep BEPS-a št. 6; 6.–11. člen Večstranske konvencije)
• Izogibanje statusu poslovne enote (ukrep BEPS-a št. 7; 12.–15. člen MK)

Izboljšava reševanja sporov (ukrep BEPS št. 14; 16.–17. členi MK)

Vsebina Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom
• pravilo o omejitvi obresti,
• uvedba pravil o nadzorovanih tujih družbah (CFC),
• izstopna obdavčitev
• preprečevanje zlorab
• hibridna neskladja

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40€ (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4601-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
-
za pooblaščene revizorje: A
-
za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava