Razpis izobraževanja za pridobitev ostalih strokovnih nazivov

 

– preizkušeni računovodja,
– preizkušeni notranji revizor,
– preizkušeni davčnik

– preizkušeni revizor informacijskih sistemov

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v
• Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08),
• Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter
• Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 93/2011, 107/2011, 5/2018) (odslej Pravilnik).

II. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Strokovni svet Inštituta je sprejel izobraževalni program. Objavljamo predmete iz programa ter nosilce izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje.

Preizkušeni računovodja    
     
Predmet Nosilec

Ure

Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina

16

Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič

18

Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc

5

Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar

20

Računovodstvo za odločanje Dr. Slavka Kavčič

22

Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar

14

Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje Leon Živec

10

Mednarodni računovodski standardi Dr. Marjan Odar

20

Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb Dr. Marjan Odar

20

Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah Dr. Slavka Kavčič

16

Skupaj

161

 

Preizkušeni notranji revizor    
     
Predmet Nosilec

Ure

Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina

16

Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič

18

Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc

8

Računovodstvo za odločanje Dr. Slavka Kavčič

22

Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar

14

Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur

8

Izvajanje notranjerevizijskih poslov Milan Jagrič

30

Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju Martina Toman Pfajfar

8

Vloga notranje revizije in notranjerevizijskega načrtovanja Mag. Blanka Vezjak

20

Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj Gašper Prevodnik

16

Skupaj

160

 

Preizkušeni davčnik    
     
Predmet Nosilec

Ure

Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina

16

Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič

18

Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc

5

Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar

20

Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje Leon Živec

10

Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur

8

Mednarodna obdavčitev Karmen Demšar

16

Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje Mag. Brigita Franc

18

Obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb Dr. Marjan Odar

12

Obračunavanje davka na dodano vrednosti Mag. Saša Jerman

16

Obračunavanje dohodnine, prispevkov, dajatev in drugih davkov Mag. Alenka Krkovič

15

Skupaj

154

 

Preizkušeni revizor informacijskih sistemov    
     
Predmet Nosilec

Ure

Uvod v revidiranje informacijskih sistemov dr. Boštjan Delak

20

Mednarodni standardi, dobre prakse in kontrolni okviri na področju informacijske tehnologije dr. Aleš Živkovič

35

Informacijsko pravo dr. Boštjan Kežmah

17

Pravila revidiranja računovodskih izkazov in revizorjevo poročanje mag. Maja Hmelak in Manuela  Šribar

6

Skupaj

78

 

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo
• dr. Boruta Bratino,
• dr. Marjana Odarja,
• dr. Slavko Kavčič,
• dr. Renata Vrenčurja,
• Milana Jagriča,
• Martino Toman Pfajfar,
• mag. Blanko Vezjak,
• Gašperja Prevodnika,
• Karmen Demšar,
• mag. Brigito Franc,
• mag. Sašo Jerman,
• mag. Alenko Krkovič,
• Mihaela Kranjca,
• Dušana Hartmana,
• dr. Stanka Koželja,
• dr. Franca Koletnika,
• Božo Javornik,
• mag. Mitja Skitka,
• dr. Barbaro Mörec,
• dr. Boštjana Delaka,
• dr. Aleša Živkoviča,
• dr. Boštjana Kežmaha,
• mag. Majo Hmelak in
• Manuelo Šribar.

Izpiti iz posameznih predmetov v prvem delu izobraževanja so pisni. Ureja jih Pravilnik.

Zagovor zaključnega dela v drugem delu izobraževanje, se opravlja pred posebno komisijo, ki je pri prvem zagovoru sestavljena iz dveh pri vseh nadaljnjih zagovorih pa iz treh članov izpitne komisije.

Inštitut izda kandidatu na podlagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita in ustreznih delovnih izkušenj certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni davčnik, preizkušeni notranji revizor oziroma preizkušeni računovodja. Strokovni naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov izda kandidatu na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita pri Inštitutu, ustreznih delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega strokovnega izpita za naziv Certified Information Systems Auditor, CISA, pri The Information Systems Audit and Control Association, Inc., ISACA ali uspešno opravljenega izpita za naziv Certified Information Security Auditor pri CIS Certification & Information Security GmbH certifikat.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki želi opravljati izpit,

1. da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po Zakonu o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

a. Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede fakulteto na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2019. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, izjemoma tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Opravljanje izpitov ureja Pravilnik o izvajanju izpitov.

Na podlagi Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov je kandidat lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• program v katerem je izpit opravljal
• naziv izpita,
• datum, ko ga je opravil in
• oceno.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da cena izobraževanja, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, znaša za naziv:
• preizkušeni davčnik 3.118,00 €
• preizkušeni računovodja 3.237,00 €
• preizkušeni notranji revizor 3.220,00 €
• preizkušeni revizor informacijskih sistemov 2.227,72 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zmanjša le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključnega dela se zaračuna 500,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odločala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Ob začetku predavanj morajo kandidati poravnati stroške izobraževanja.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 29. oktobra 2018.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za nazive:
preizkušeni davčnik, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni revizor informacijskih sistemov

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana