24. KONFERENCA RAČUNOVODIJ
20.5.2021 -21.5.2021

Vabimo vas na predjubilejno 24. letno konferenco računovodij. Kljub našim željam se bomo tudi letos družili na daljavo.

Preteklo leto je zaznamovala epidemija covida-19, ki nas spremlja še v letu 2021. To se nekoliko pozna tudi pri programu konference. A kot pravijo, je vsaka stvar za nekaj dobra. Tako smo računovodje dokazali, da se lahko spoprimemo s težavami in smo v prvih vrstah, ko je treba pomagati našim naročnikom ali uporabnikom naših storitev pri razumevanju precej kompleksne, obsežne in včasih nejasne interventne zakonodaje. S poglobljenim znanjem in pripravljenostjo na spremembe bomo tam tudi ostali.

Še vedno aktualne teme bodo tudi na konferenci vprašanja dela od doma, varstvo osebnih podatkov in navsezadnje teme, povezane z digitalizacijo poslovanja in posledično njegove varnosti. Vendar pa nismo pozabili niti na klasična računovodska vprašanja. Tako po daljšem času ponovno naslavljamo vprašanja, povezana z računovodenjem stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih, izvedeli bomo, kaj mora računovodja vedeti o ocenjevanju vrednosti nepremičnin, pa tudi, kako se lotiti pisanja poslovnega poročila, kaj in kako predstaviti, da poročilo ne bo samo sebi namen.

Ste se spraševali, kakšne so razlike med Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja? Mi tudi. In izbrali smo jih nekaj, za katere ocenjujemo, da bodo pritegnile poslušalce, ki morda razmišljajo, ali so prisiljeni v zamenjavo računovodskega okvirja. Morda je to področje, na katerem ne velja vedno, da je večje tudi boljše (angl. The bigger, the better), ampak je bolje t. i. KISS (Keep it simple, st..id – Naj ostane preprosto). Pri čemer je preprostost seveda relativna, odločitev pa tudi ni vedno izbira računovodje.

Zavedamo se, da v naših razmerah računovodenja ni brez davkov, zato smo v program uvrstili precej zanimivih davčnih tem. A od kod plačevati davke? Tudi zato je smiselno obnoviti znanje o tem, kako je z zavarovanjem plačil v poslovni in sodni praksi.
Verjamemo, da boste našli precej razlogov za obisk konference, v kakršni koli obliki že bo.

Za sklep še tole. Mogoče vam že mnogi dopovedujejo, da bodite nekaj posebnega (tako kot smo vsi). Tudi če v tem trenutku ne mislite tako, vedite, da ste več, kot mislite, da ste. In za mnoge ste zelo pomembni, morda najpomembnejši. Če se želite o tem prepričati, se nam pridružite na konferenci preizkušenih računovodij.


Partner konference:
Telekom Slovenije

Četrtek, 20. maja 2021
9.00–9.20 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij
9.20–9.45 Aktualnosti na področju računovodstva in pri delovanju Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
9.45–10.30 Vračanje državne pomoči po interventnih zakonih
Mateja Stopar, Uprava za davke
10.30–10.45 Odmor
10.45–11.30 Računovodenje stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih: najpogostejša vprašanja in dileme
dr. Robert Horvat, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
11.30–12.15 Dobre prakse pri pisanju poslovnih poročil s poudarkom na analizi
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
12.15–12.45 Odmor
12.45–13.30 Kaj mora računovodja vedeti o ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Grega Hojnik, NLB, d. d.
13.30–14.15 Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi
dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Maribor
14.15–15.00 Kaj moramo vedeti o poslovanju v oblakih
Tomaž Šmid, Telekom d.d.

 

 
Petek, 21. maja 2021
9.00–9.45 Izbrane razlike med MSRP-ji in SRS-ji (2016)
mag. Saša Jerman, direktorica Jerman & Bajuk
9.45–10.30 Davčni vidik pri povračilu stroškov za delo od doma
Tilen Božič, AT8, d. o. o.
10.30–11.15 Delovno pravna vprašanja dela od doma in urejanje delovnih razmerij v covid razmerah
Tamara Kek, odvetnica
11.15–11.45 Odmor
11.30–12.15 Obveznosti računovodje na področju varstva osebnih podatkov v luči interventne zakonodaje
dr. Urška Kežmah, odvetnica
12.15–13.00 Delež kvalificiranega družbenika v kapitalu za namene tanke kapitalizacije
mag. Blaž Pate, odvetnik Odvetniške pisarne Blaž Pate & Partnerji, d. o. o.
13.00–13.45 Brexit in DDV
mag. Rosana Dražnik, direktorica Finera, d. o. o.
   
Torek, 1. junija 2021
16.00-17.00 Si več kot misliš da si!
Saša Einsiedler

Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

 

Mag. Robert Horvat

Mag. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

 

Dr. Barbara Mörec

Dr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

 

Grega Hojnik

Grega Hojnik je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, zaposlen v podjetju NLB d.d.. Zadolžen je za projektno financiranje v skupini NLB d.d., tako v Sloveniji kot tujini. Pred tem je deloval v podjetju Estimia d.o.o. kot ocenjevalec nepremičnin za večino slovenskih bank. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju področju kreditnih zavarovanj s področja nepremičnin in vodenja projektov ocenjevanja vrednosti posameznih nepremičnin in nepremičninskih portfeljev. Ukvarja se z vrednotenjem nepremičnin, ocenami investicij in raziskavami trga. Je predavatelj novih kandidatov za ocenjevalce vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

 

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS; član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

 

Tomaž šmid

Tomaž šmid je magister informacijsko upravljavskih ved. Ima dolgoletne izkušnje z načrtovanjem, uvedbo in upravljanjem informacijskih sistemov. Trenutno je zaposlen kot produktni vodja za IKT oblačne storitve pri Telekomu Slovenije d.d. Je nosilec različnih tehničnih, poslovnih, projektnih in pedagoških certifikatov, avtor različnih prispevkov v medijih ter predavatelj na strokovnih konferencah.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Tamara Kek

Tamara Kek, odvetnica iz Ljubljane, ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred začetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja spadajo ustavno pravo, davčno-finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

 

Dr. Urška Kežmah

Dr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom. Je avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.

 

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o., je magistra davčnega prava in imetnica licence za preizkušeno davčnico pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z davčnimi žulji s področja obdavčitve pravnih in fizičnih oseb ter mednarodnih davkov, njeno specialno področje dela pa je davek na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka in zastopnica zavezancev v davčnoinšpekcijskih nadzorih si je nabrala bogate izkušnje, ki jih na seminarjih v deli z udeleženci. Objavila je številne članke o davčni tematiki.

 

Saša Einsiedler

Saše Einsiedler se lahko spominjate z radia in televizije. Že v srednji šoli je začela delati na RGL (Radio glas Ljubljane) in na Televiziji Slovenija, kasneje na POP TV. Življenjska pot pa jo je zanesla v popolnoma druge vode. Danes je namreč ena prvih v tem delu Evrope s certifikatom svetovno znanega Jacka Canfielda »Success Principles«, ima mednarodno licenco persolog DISK trenerke, je certificirana kot hipno-transformativna coach-inja RTT po Marisi Peer, certificirana DreamBuilder coach-inja, družinska in transformativna mediatorka ter avtorica dveh priročnikov: Moja samopodoba je moja odločitev in Trening komunikacije in javnega nastopanja s Sašo Einsiedler. Je poslovna ženska, svoje podjetje ima že dvajset let, je mama petih otrok. Deluje v večjih in manjših podjetjih kot izvajalka delavnic za komunikacijo, javno nastopanje, osebno uspešnost, izboljševanje odnosov, predvsem pa z motivacijskimi delavnicami na temo zastavljanja ciljev ter strategijami za doseganje le-teh. Pomaga pri nesoglasjih in iskanju skupnih rešitev v teamih, pri preoblikovanju načina razmišljanja in delovanja predvsem vodilnih kadrov. Deluje kot osebni transformativni coach ter dosega izjemne rezultate na svojih treningih nastopanja ter pri ostalih komunikacijskih veščinah.

 

Mateja Stopar je od leta 2007 zaposlena na Finančni upravi RS, v Upravi za davke na Generalnem finančnem uradu. V njeno pristojnost sodijo naloge, usmerjene v enotno izvajanje davčnih in drugih predpisov, vključno s predpisi, ki urejajo interventne ukrepe za zajezitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Obvešča in izobražuje notranje in zunanje okolje, sodeluje pa tudi pri predlogih za spremembe predpisov z delovnega področja Uprave za davke. Poslanstvo Uprave za davke je zavezancem za davek zagotoviti storitve najvišje kakovosti in jim tako pomagati pri razumevanju in izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti ter uveljavljanju njihovih pravic s pošteno in nepristransko uporabo davčnih in drugih predpisov.

Konferenca bo od 9.00 potekala preko aplikacije Zoom.

Povezavo na konferenco in gradivo boste prejeli na dan konference 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Udeležnina za 24. konferenco računovodij je 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 317,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 335,99 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko – zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako: B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava