22. KONFERENCA REVIZORJEV
9.9.2021 -10.9.2021

Se še spomnite dobrih starih časov, ko smo na konferenci tudi v neuradnem delu izmenjevali mnenja in stališča o strokovnih zadevah, včasih malo pokritizirali, se potožili drug drugemu in se kaj neslužbenega pomenili? Upamo, da bo tudi na letošnji konferenci tako, saj imamo dela na daljavo in domače izolacije verjetno že vsi dovolj. Seveda se v digitalni obdelavi in komunikaciji skriva veliko pasti, zato bomo temu področju in varnosti na konferenci namenili kar dve temi. Vsakogar zanima, kaj bo v prihodnje in kateri novi izzivi nas čakajo. Zato bo gotovo zanimiva predstavitev strategije delovanja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki jo bo pripravil novi direktor mag. Zmagaj. Novosti, ki nam jih pripravlja EU, pa bo predstavila gospa Blomme iz Accountancy Europe. O tem, kaj se nam novega obeta na področju revizijskih standardov, bosta prvič spregovorila visoka predstavnika IFAC-a, to je svetovne organizacije računovodskih strokovnjakov, ki tudi sprejema mednarodne revizijske standarde. To pa seveda še ni vse. Kar nekaj tem bomo posvetili tako revizorjevemu poročanju v kovidnih razmerah kot tudi ugotovitvam o že izdanih poročilih, vključno s pastmi prevarantskega računovodskega poročanja.

Upam, da bomo tudi v večernem družabnem delu lahko nadaljevali te razprave ter se seveda družili in ugotavljali, kako smo se spremenili v karantenskih časih. Na konferenci torej ne smete manjkati, saj brez vas konferenca zagotovo ne bo dosegla svojega namena. Veselimo se snidenja v živo.

Četrtek, 9. septembra 2021
8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15–9.45 Strategija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Mag. Peter Zmagaj, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
9.45–11.00 Aktualnosti s področja revidiranja in bistvene ugotovitve iz opravljenih nadzorov s poudarkom na novostih pri revizorjih SJI in njihovem poročanju
Mateja Cimerman, Mag. Mitja Skitek, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
11.00-11.45 Odmor
11.45–12.30 Ocenjevanje kakovosti poslov – predstavitev novega MSOK-a 2
Mag. Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo
12.30–13.15 Identifikacija organov upravljanja in revizorjevo poročanje
Matej Loncer, BM Veritas revizija d.o.o., mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe
13.15–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.15 Bistveni poudarki in ugotovitve pri revizorjevem poročanju
Helena Kobal, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
15.15–16.30 Expected developments of IAASB and IESBA standards
Beverly Belhlmann, Deputy Director, IAASB; Diane Jules, Deputy Director, IESBA
16.30-17.00 Kako iz krize revizijske dejavnosti – izsledki raziskave
Beverly Belhlmann, Deputy Director, IAASB; Diane Jules, Deputy Director, IESBA
20.00 Večerja
 
Petek, 10. septembra 2021
9.00–9.45 Where is audit and assurance going in the European Union?
Hilde Blomme, Accountancy Europe
9.45–10.30 Ali požarni zid pomeni kibernetsko varnost?
Dr. Boštjan Kežmah, FERI
10.30–11.15 Priložnosti in pasti digitalizacije
Renato Pulko, Sfera IT
11.1511.45 Odmor
11.45–12.30 Pričakovana davčna reforma
Tilen Božič, AT8 d.o.o. 
12.30–13.15 Revizorjeve naloge in postopki v zvezi odkrivanjem in preprečevanjem prevar ter poročanje o tem
Tina Kolenc Praznik, Deloitte revizija d.o.o.
13.15–14.00 Posledice in vpliv pandemije covida-19 na računovodsko poročanje in revidiranje
Sanja Košir Nikašinović, Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o.
14.00 Zaključek

Hilde Blomme

Hilde Blomme joined Accountancy Europe in 2003 and has been Deputy CEO since 2011. Hilde provides regulatory and technical expertise in the areas of reporting, assurance, (sustainable) finance, tax and practice development and contributes to developing the Federation’s strategy as a Board member. Prior to this assignment, she spent nine years with PwC as an external auditor, consecutively in Brussels, New York and London dealing with both multinational and SME audit and assurance clients. Prior to joining PwC, she spent three years with local Belgian auditing firms serving SME clients. She started her professional career at Morgan Guaranty Trust in Brussels. She is qualified as a US Certified Public Accountant, Belgian Chartered Accountant, and member of the UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). She is a member of the Reporting Lab@EFRAG Steering Group.

 

Tilen Božič

Tilen Božič je začel svoje poklicno pot na področju davkov leta 2007, ko se je pridružil ekipi davčnih strokovnjakov ene izmed »Big 4« revizijskih družb. Leta 2011 je prešel k eni izmed slovenskih družb, v okviru katere je nadgradil storitve davčnega svetovanja in v kratkem tudi vzpostavil dodatno linijo storitev v okviru sodobno zastavljenega računovodskega servisa. Sredi leta 2014 je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor RS (DZ), kjer je bil, med drugim, podpredsednik Odbora za finance DZ in član Komisije za nadzor javnih financ DZ. Septembra 2016 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance Republike Slovenije pristojnega za davčni sistem in Finančno upravo RS. Oktobra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kjer je pokrival predvsem področja trga dela, pokojninskega sistema, kohezije in financ. S spremembo političnega nazora vlade se je umaknil iz politike in vrnil k svoji osnovni dejavnosti, kjer se od pomladi 2020 v okviru podjetja AT8 d.o.o. ukvarja z davčnim in finančnim svetovanjem.

 

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je namestnica direktorja Agencije na javni nadzor nad revidiranjem, kjer je kot vodja Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti in nadzor nad učinkovitostjo delovanja revizijskih komisij ter regulatorni del pristojnosti Agencije (pripravo pravil revidiranja, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njihove podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb. Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Dr. Stanko Čokelc

Dr. Stanko Čokelc je ustanovitelj revizijske družbe Revidicom, d. o. o. Ima 25 let izkušenj na področju revidiranja gospodarskih družb ter notranjega revidiranja v javnem sektorju. Leta 1981 je diplomiral na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Podiplomski študij je zaključil leta 1992 in pridobil akademski naziv magister ekonomskih znanosti s področja računovodstva na temo Kriza podjetja. Leta 2011 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Primernost pravne ureditve davčnega svetovanja za razvoj kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja.

Leta 1993 je pridobil naziv pooblaščeni revizor, leta 2005 državni notranji revizor in leta 2000 naziv preizkušeni davčnik. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je en mandat vodil odbor za davščine. Deset let je sodeloval pri izvajanju študijskega programa računovodstvo in davščine na Ekonomsko-poslovni fakulteti in Pravni fakulteti v Mariboru.

Je avtor številnih člankov in soavtor dveh knjig s področja davčnega svetovanja, davčnih utaj in davčne morale, preiskovanja prevar, dojemanje kakovosti revidiranja in cene revizijskih storitev.

 

Mag. Boris Jagodič

Mag. Boris Jagodič, univ. dipl. pravnik, je soustanovitelj in direktor Inštituta za javne službe. Je uveljavljen strokovnjak za področje pravne in davčne ureditve gospodarskih javnih služb, lokalne samouprave, gospodarske javne infrastrukture in varstva okolja. V okviru svojega dela pripravlja zahtevnejše upravne akte (npr. odloke o ustanovitvi javnih podjetij, izvajanju gospodarskih javnih služb), sporazume oziroma pogodbe in na podlagi pridobljenih izkušenj, tudi s strokovnim delom v notranjih revizijah, revizijah računovodskih izkazov, povezuje pravno in ekonomsko stroko. Sodeluje in svetuje v davčnih in upravnih postopkih. V vlogi mediatorja, z opravljenim strokovnim izobraževanjem, pomaga strankam usklajevati odprta vprašanja. Je avtor številnih člankov in kot predavatelj sodeluje na posvetih, seminarjih, delavnicah in strokovnih izobraževanjih Inštituta za javne službe in drugih institucij.

 

Dr. Boštjan Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član Odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

 

Helena Kobal

Helena Kobal je pooblaščena revizorka, ki ima več kot 20 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov družb in skupin, pripravljenih v skladu tako s SRS-ji kot MSRP-ji. Več kot 20 let je bila zaposlena v eni izmed revizijskih družb BIG 4, kjer je bila kot ključna revizijska partnerica odgovorna za revizije tako malih, srednjih in velikih družb kot tudi za revizije subjektov javnega interesa in velikih skupin. Zdaj je članica nadzorniške skupine na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je med drugim zadolžena tudi za vodenje in izvedbo posameznih nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.

 

Tina Kolenc Praznik

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka, partnerica in vodja revizijskega oddelka v ljubljanski pisarni družbe Deloitte. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert z omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Srednja Evropa, ki opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju. Je članica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pogosta predavateljica na raznih strokovnih srečanjih.

 

Sanja Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović je partnerica v EY in vodja področja dajanja zagotovil (Country Assurance Leader – Slovenia). Je pooblaščena revizorka in od januarja 2013 tudi izvoljena članica Sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Ima več kot 20 let izkušenj v reviziji, od tega 5 let (2018–2012) v tujini kot vodja revizije za Kazahstan in osrednjo Azijo. Upravi revizijske družbe EY v Sloveniji se je pridružila leta 2012. Kot pooblaščena revizorka vodi številne revizije za domače in mednarodne družbe, ki poslujejo v različnih sektorjih, med drugim na področju industrijske in široke potrošnje, maloprodaje, telekomunikacij, farmacije, naftnega in plinskega sektorja, neprofitnih organizacij in drugih panog. Kot ključna revizijska partnerica vodi revizije številnih subjektov javnega interesa, pri čemer s svojo skrbnostjo in zavzetostjo za visoko kakovost izvedenih revizij pripomore h krepitvi zaupanja v kapitalske trge.

 

Mag. Matej Loncner, univ. dipl. ekonomist, je soustanovitelj in partner družbe BM Veritas Revizija. Je pooblaščeni revizor in preizkušeni notranji revizor. Je dober poznavalec veljavne zakonodaje s področja gospodarskih javnih služb ter računovodskih in davčnih predpisov, ki urejajo poslovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb, ter specialist za notranje revidiranje in strokovnjak za revidiranje računovodskih izkazov javnih podjetij. Uveljavil se je kot svetovalec na področju računovodstva v javnih komunalnih podjetjih in je pogosto vabljen predavatelj na konferencah, posvetih in izobraževanjih s področja gospodarskih javnih služb.

 

Renato Pulko je Direktor podjetja za sistemsko integracijo Sfera IT s katerim skupaj s podjetjem A-Soft, podjetjem iz skupine, specializiranim za digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, ponujajo celostne rešitve na področju digitalizacije in pomagajo razumeti njen pomen tako, da osvetlijo preobrazbo kot celoto. S pomočjo naprednih partnerstev in sodobnih tehnoloških rešitev gradijo povezan ekosistem na področju informacijskih rešitev z namenom zagotavljanja kibernetske varnosti, zanesljivosti, uspešnosti in učinkovitosti informacijskih sistemov ter delovnih procesov.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani) in pooblaščena revizorka. Je doktorska študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaposlena. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je članica sveta osnovne šole Frana Albrehta ter zunanja članica revizijskih komisij Pošte Slovenije in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

 

Mitja Skitek

Mitja Skitek je pomočnik direktorice na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlen od leta 2019, in opravlja nadzor nad kakovostjo revidiranja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter sodeluje pri izobraževanju pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega je dejaven tudi na področju mednarodnega usklajevanja nadzornikov revizijske stroke (CEAOB in IFIAR). Ima več kot 20 let izkušenj s področja revidiranja, in sicer kot pooblaščeni revizor v praksi in kasneje kot del sistema regulacije in nadzora pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Kot predavatelj sodeluje na konferencah in seminarjih s področja revidiranja.

 

Mag. Peter Zmagaj

Mag. Peter Zmagaj, direktor Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, je magister pravnih znanosti (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) s pridobljenima strokovnima nazivoma preizkušeni državni revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Direktor Agencije je po svoji funkciji tudi predsednik strokovnega sveta Agencije. Svoj šestletni mandat je pričel 1. 1. 2021.

Kot revizor je pričel z delom leta 2007 na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je sodeloval kot revizor in vodja revizijske ekipe. Od januarja 2015 je kot svetovalec predsednika sodeloval v postopkih zagotavljanja kakovosti revizijskih poročil, kot vodja predmeta sodeloval pri izobraževanjih za pridobitev naziva državni revizor, občasno pa tudi skrbel za stike z mediji, pripravljal pravna mnenja in pripombe na predloge predpisov, vodil postopke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, opravljal naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov in pristojne osebe za stike s policijo in drugimi sorodnimi organi ter predstavljal stališča institucije na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije. Pred tem je med letoma 2000 in 2007 deloval kot novinar in urednik poslovnega dnevnika Finance.

Nastanitev je predvidena v Hotelu Slovenija ali Hotelih LifeClass, ob rezervaciji vnesite kodo REVIZORJI2021. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Hotelu Slovenija 142 evrov in v Grand hotelu Portorož 128 evrov.

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavitenajpozneje do 2. septembra 2021. O sprejetju prijave vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 22. konferenco revizorjev znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Konferenca je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednotena z oznako A, in sicer se prizna 15 ur.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 15 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava