SEMINAR: KAMNOLOMI IN NJIHOVO OCENJEVANJE
29.9.2021

Kamnolomi so med t. i. nepremičninami s trgovalnim namenom. Njihov osnovni in edini namen je izkoriščanje kamnine. Hkrati pa so tudi hirajoča sredstva, ki z leti izkopavanja izgubljajo vrednost. Ti dve značilnosti sta primarni za oceno in kamnolome razlikujeta od drugih nepremičnin.

Na seminarju bo v prvem delu predstavljena problematika kamnolomov, in sicer:
• zakonodaja na področju rudarstva,
• zatečeno stanje na področju izkoriščanja mineralnih surovin,
• koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin,
• stroški koncesijskega razmerja,
• stroški pridobivanja mineralnih surovin,
• opustitev izkoriščanja na lokaciji,
• kaj se zgodi, če nosilec pravice ne izkorišča.

V zadnjem delu bodo predstavljene različne postavke, ki oblikujejo vrednost kamnolomov, ta pa zaradi različnosti kamnolomov ni enoznačno določena:
• vrsta in kakovost mineralne surovine,
• pogoji koncesijske pogodbe,
• količina zalog,
• pritoki iz prodaje mineralne surovine,
• stroški pridobivanja mineralne surovine,
• stroški sanacnine,
• vrednost nepremičnin po opustitvi izkoriščanja.

Ocena kamnoloma po načinu tržnih primerjav, pri katerem se primerjajo že prodani kamnolomi, je lahko popolnoma napačna, če obstajajo razlike v lastnostih med ocenjevanim in primerljivimi kamnolomi. Zato se za vrednotenje kamnolomov najpogosteje uporablja metoda diskontiranega denarnega toka, pri kateri lahko ocenjevalec upošteva spreminjajoče se vsakoletne pogoje poslovanja.

Na seminarju bo predstavljen primer ocene vrednosti kamnoloma po metodi diskontiranega denarnega toka.

9.00–11.15 Predavanje
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.00 Predavanje
13.00–13.15 Odmor
13.15–14.00 Predavanje

Primož Bizilj, univ. dipl. inž., je direktor podjetja Minervo Control, d. o. o.

 

Mag. Petra Nagode Zupančič

Mag. Petra Nagode Zupančič je direktorica in solastnica družbe Sving konzultanti, d. o. o., iz Ljubljane od njene ustanovitve leta 2004. Ima več kot 25-letne izkušnje na področju vrednotenja nepremičnin, finančnih presoj in ocen investicij. Njeno delo na področju vrednotenja zajema vrsto pomembnih elaboratov ocenjevanja vrednosti nepremičnega premoženja za različne namene, od pravnega prometa, zavarovanega posojanja, računovodskega poročanja, prevzemov, sodnih in insolventnih postopkov, skrbnih pregledov, nadzorov v skladu z MSOV-ji do razvojnih študij, povezanih z nepremičninami.

Seminar bo od 9.00 potekal v predavalnici A.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Poudarjamo, da se morate, če boste zadržani, od seminarja odjaviti, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na elektronski naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava