5. KONGRES SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO
16.12.2021

Slovenski inštitut za revizijo vas vabi na 5. kongres. V letih od zadnjega kongresa smo bili na področju revidiranja in z njim povezanih strokovnih področjih računovodenja, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, pa tudi davčnega proučevanja in svetovanja priča številnim spremembam tako s strokovnega kot tudi z zakonodajnega vidika. Predvsem so se s spremembami ZRev-2 korenito spremenile pristojnosti Inštituta in pogoji njegovega delovanja.

Kongres je volilni, saj bomo na njem izvolili nove člane sveta in strokovnega sveta Inštituta. Zagotovo bodo epidemija covida-19 in njene posledice še dolgo neposredno in posredno vplivale tako na okolje, v katerem delujejo stroke, združene v Inštitutu, kot tudi na delovanje Inštituta. Zato smo na kongres uvrstili predavanja in razprave o pričakovanih vplivih kovidne krize na naše nadaljnje delovanje. Poleg tega nas lahko skrbi javnofinančni položaj države in organizacij ter možna ponovitev inflacije. Po kovidni krizi se bomo tudi drugače obnašali in drugače živeli, kar opažamo že zdaj. Nekaj časa pa bomo posvetili vplivu digitalizacije, ki s svetlobno hitrostjo spreminja naše delovanje in poslovanje ter način in oblike našega dela.

Želimo si, da se na kongresu, čeprav le virtualno, srečajo vsi imetniki strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut, ter kandidati, vpisani v izobraževanja za pridobitev teh nazivov. Prav tako so vabljeni vsi drugi.

Četrtek, 16. december 2021

PANEL 1 Kako bo turbulentno ekonomsko okolje vplivalo na razvoj strok, združenih v Inštitutu, v naslednjih štirih letih?
9.00–9.30 Možne smeri in poti delovanja in razvoja Inštituta po kovidu
Dr. Marjan Odar – Slovenski inštitut za revizijo
9.30–10.15 Izzivi slovenskega gospodarstva v Evropi
Prof. dr. Mojmir Mrak – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
10.15–11.00 Javnofinančna in makroekonomska gibanja v Sloveniji po kovidnem obdobju
Mag. Tomaž Perše – Fiskalni svet
11.00–11.15 Odmor
   
PANEL 2 Vpliv družbenih sprememb v kovidnem obdobju na poslovno in delovno okolje strok, združenih v Inštitutu – ali gre za spremembo paradigme?
11.15–12.00 Ali nas mora skrbeti inflacija?
Prof. dr. Jože Damijan – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
12.00–12.45 Kakšna družba bomo po kovidni krizi
Izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
12.45-13.15 Odmor
13.15–14.00 Izzivi prihodnosti v digitalizaciji poslovanja
Izr. prof. dr. Muhamed Turkanović – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
14.00–14.45 Umetna inteligenca v poslu
Mitja Trampuž – AI4SI, CREApro, d. o. o.
20.30–21.30 Zbogom korona, mi gremo na dopust
Glasbena stand-up komedija

Mag. Tomaž Perše

Mag. Tomaž Perše je član Fiskalnega sveta, ki je bil imenovan 22. marca 2017 v Državnem zboru s trajanjem mandata pet let. Na Finančni upravi RS je zaposlen za polovični delovni čas in v vodstvenem timu. Pred tem je bil zaposlen na Davčni upravi, ki jo je leta 2012 in 2013 tudi vodil. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja davkov, bil pa je tudi član v nadzornih svetih velikih gospodarskih družb in javnih zavodov.

 

Doc. dr. Muhamed Turkanović

Doc. dr. Muhamed Turkanović je namestnik predstojnika Inštituta za informatiko, vodja študijskega programa prve in druge stopnje Informatike in tehnologije komuniciranja, vodja konzorcija digitalnih inovacijskih stičišč DIGI-SI, ki je slovenski nacionalni kandidat za EDIH, in predsednik tehnične skupine Blockchain na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).

 

Mojmir Mrak

Mojmir Mrak je Jean Monnet Chair profesor na Univerzi v Ljubljani. Poleg tega kot redni gostujoči profesor predava na Wirtschaftsuniversität na Dunaju ter na ESC v Dijonu v Franciji. Je avtor, soavtor in urednik številnih knjig, ki so bile objavljene doma in v tujini, ter avtor oziroma soavtor številnih člankov, objavljenih v priznanih mednarodnih in domačih revijah.

V svoji dosedanji karieri je Mojmir Mrak opravljal številne strokovne naloge za več sestavov Vlade Republike Slovenije. Tako je od leta 1992 do 1996 vodil pogajanja Republike Slovenije o prevzemu dela dolga nekdanje SFRJ do tujih komercialnih bank, od leta 2000 do 2002 pa je bil svetovalec za finančna vprašanja pri pogajanjih o vključevanju naše države v EU. Kot član delovnih skupin Vlade Republike Slovenije je bil odgovoren za pripravo analitičnih osnov za pogajanja Slovenije o finančnih okvirih EU-ja za obdobja 2007–2013, 2014–2020 in 2021–2027.

V svoji dolgoletni karieri je Mojmir Mrak opravljal svetovalne naloge za subjekte iz Slovenije in za razne mednarodne organizacije, npr. OECD, IBRD, EBRD, IFC, Evropska komisija, Evropski parlament, UNDP in UNIDO, poleg tega pa tudi za državne institucije drugih držav v regiji, vključno z Albanijo, Hrvaško, Črno goro, Kosovom, Makedonijo, Romunijo, Slovaško, Srbijo in Turčijo.

 

Jože P. Damijan

Jože P. Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in gostujoči profesor na University of Leuven (Belgija). Raziskovalno sodeluje z Inštitutom za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in raziskovalnim centrom za regionalno ekonomiko VIVES na belgijski univerzi v Leuvnu.

Predavanja: Makroekonomija, Evropski monetarni sistem, Globalization & International Trade, International Competitiveness, Mednarodna ekonomika, Analiza mednarodne menjave, Corruption & Development.

Raziskovalni projekti: Sodeluje kot slovenski partner v številnih raziskovalnih projektih, ki jih financirajo EU (Phare ACE, 5th FP, 6th FP, 7th FP), Svetovna banka (GDN) in Združeni narodi.

Poslovno svetovanje: Ukvarja se s poslovnim svetovanjem podjetjem (s področja transporta in logistike, telekomunikacij, energetike in financ), vladnim agencijam in ministrstvom Republike Slovenije ter mednarodnim organizacijam (Evropska komisija, EBRD, OECD). Je partner v svetovalnem podjetju Grant Thornton Advisory.

Funkcije in svetovanje na področju ekonomske politike: od 2004 do 2005 je bil podpredsednik Strateškega sveta za gospodarstvo pri Vladi RS, leta 2005 predsednik vladnega Odbora za reforme, 2005 in 2006 minister za razvoj, po letu 2008 pa sodeluje v številnih svetovalnih projektih za ministrstva, vladne agencije in Državni zbor RS na posameznih področjih (upravljanje premoženja, finančni sistem, mednarodna trgovina).

Znanstvene objave: V zadnjih desetih letih je objavil več kot 30 znanstvenih člankov v tujini in številna poglavja v znanstvenih monografijah. Zadnje objave ima v revijah The World Economy, Review of World Economics, World Development, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Comparative Economics, Economics of Transition, Economic Letters, Economic Systems, v monografijah pri založbah Edvard Elgar, Palgrave, MacMillan, World Bank itd. pa je objavil nekaj poglavij.

Akademske funkcije in članstva: podpredsednik mednarodne raziskovalne mreže Forum for Research in International Trade (FREIT), član mednarodne raziskovalne mreže ISGEP, organizator rednih letnih mednarodnih konferenc Ljubljana Empirical Trade Conference in raziskovalnih konferenc FIW International Economics (na Vienna University of Economics and Business Administration na Dunaju) ter član uredniških odborov številnih akademskih revij.

 

dr. Dan Podjed

Antropolog dr. Dan Podjed je raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju izdelkov in storitev po meri ljudi. Med letoma 2010 in 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov in z njo zasnoval mednarodni simpozij Why the World Needs Anthropologists, ki ga prirejajo od leta 2013. Leta 2019 je izdal knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida-19.

 

Mitja Trampuž

Mitja Trampuž, predsednik pobude AI4SI in direktor CREApro/CREAplus

Mitja Trampuž je predsednik pobude AI4SI, umetna inteligenca za Slovenijo, ki deluje pod Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Glavna naloga pobude je pospešiti uvajanje umetne inteligence v slovenska podjetja pri podpori poslovnih procesov in nadgradnji samih proizvodov in storitev, pripomore pa tudi k razvoju, promociji in podpori širše uporabe umetne inteligence v gospodarstvu ter vzpostavlja povezave s sorodnimi organizacijami v EU. Znotraj podjetja CREApro se Trampuž aktivno udejstvuje v konkretnih projektih uvajanja tehnologij umetne inteligence v procese in izdelke podjetij iz različnih gospodarskih panog, v katerih šteje ustvarjena dodana vrednost. Že desetletja pa deluje tudi na področju zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov ter je nosilec certifikatov CISA, CISM, CDPSE, CISSP in drugih.

Konferenca bo potekala preko aplikacije Zoom.

Povezavo na konferenco in gradivo boste prejeli na dan konference 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Udeležnina za 5. kongres Slovenskega inštituta za revizijo znaša 254,07 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 215,96 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 228,66 €.

Podatke za plačilo prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za kongres prizna 8 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Kongres je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava